Pranešimų archyvas


2022 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir dėkoju Dievui už kiekvieną iš jūsų, nes Jis leido man vis dar būti su jumis, padrąsinti jus šventumui. Vaikeliai, taika sutrikdyta, ir šėtonas nori neramumų. Todėl tegul jūsų malda būna dar stipresnė, kad kiekviena netyroji skaldymo ir karo dvasia nutiltų. Būkite taikos statytojai ir Prisikėlusiojo džiaugsmo nešėjai savyje ir aplink jus, kad gėris nugalėtų kiekviename žmoguje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2022 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau, kad esate pasiklydę. Todėl kviečiu jus visus: grįžkite pas Dievą, grįžkite prie maldos ir Šventoji Dvasia pripildys jus savąja meile, kuri teikia džiaugsmą širdžiai. Jumyse augs viltis, taip pat ir viltis dėl geresnės ateities, o jūs tapsite džiaugsmingais liudytojais Dievo Gailestingumo jumyse ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2022 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Girdžiu jūsų šauksmus ir maldas už taiką. Šėtonas daugelį metų kovoja už karą. Štai kodėl Dievas atsiuntė mane tarp jūsų, kad vesčiau jus šventumo keliu, nes žmonija yra kryžkelėje. Kviečiu jus, grįžkite prie Dievo ir Dievo įsakymų, kad jums būtų gera žemėje ir išeitumėte iš šios krizės, į kurią patekote, nes neklausote Dievo, kuris myli jus ir nori jus išgelbėti ir vesti į naują gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2022 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis ir mes meldžiamės kartu. Padėkite man, vaikeliai, malda, kad šėtonas nenugalėtų - jo mirties, neapykantos ir baimės galia aplankė Žemę. Todėl, vaikeliai, grįžkite prie Dievo, prie maldos, pasninko ir atsižadėjimų už visus sutryptus, vargšus ir neturinčius balso šiame pasaulyje be Dievo. Vaikeliai, jei negrįšite prie Dievo ir Jo įsakymų, jūs neturite ateities. Štai kodėl Jis atsiuntė mane pas jus, kad jus veščiau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2022 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus grįžti prie asmeninės maldos. Vaikeliai, nepamirškite, kad šėtonas yra stiprus ir nori pritraukti kuo daugiau sielų prie savęs. Štai kodėl būkite budrūs maldoje ir atkaklūs gėryje. Aš esu su jumis ir laiminu jus visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ