Pranešimų archyvas


1994 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien džiaugiuosi su jumis ir drauge su jumis meldžiu taikos: Taikos jūsų širdyse, Tikos jūsų šeimose, Taikos jūsų troškimuose, Taikos visame pasaulyje. Tegul šiandieną Taikos Karalius laimina jus ir apdovanoja taika ir ramybe. Aš jus laiminu ir nešu kiekvieną iš jūsų savo Širdyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus maldai. Aš esu su jumis ir visus jus myliu. Aš esu jūsų Motina ir trokštu, kad jūsų širdys būtų panašios į mano Širdį. Vaikeliai, negalite gyventi be maldos ir sakyti, kad esate mano. Malda yra džiaugsmas. Malda yra tai, ko žmogaus širdis trokšta. Todėl, vaikeliai, priartėkite prie mano Nekalčiausios Širdies ir atrasite Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. spalio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Aš esu su jumis ir šiandien džiaugiuosi, kad Visagalis leido būti su jumis, kad jus mokyčiau bei vesčiau tobulumo keliu. Vaikeliai, trokštu, kad būtumėte nuostabi puokštė, kurią noriu paaukoti Dievui Visų Šventųjų dieną. Kviečiu jus atsiverti ir gyventi imant pavyzdį iš šventųjų. Motina Bažnyčia juos išsirinko, kad jums būtų paskata jūsų kasdieniame gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Džiaugiuosi su jumis ir kviečiu jus maldai. Vaikeliai, melskitės mano intencijomis. Man reikia jūsų maldų, kuriomis trokštu priartinti jus prie Dievo. Jis yra jūsų išganymas. Dievas siunčia mane, kad jums padėčiau ir vesčiau tiesiai į Rojų, kuris ir yra jūsų tikslas. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien esu susivienijusi su jumis ypatingu būdu, melsdama mano mylimo Sūnaus Jėzaus malonės būti jūsų tėvynėje. Melskite, vaikeliai, sveikatos mano mylimam Sūnui, kuris kenčia ir kurį aš pati pasirinkau šiems laikams. Aš meldžiu ir užtariu pas savo Sūnų Jėzų Kristų, kad išsipildytų svajonės, kurias puoselėjo jūsų tėvai. Melskitės, vaikeliai, ypatingu būdu, nes šėtonas yra stiprus ir nori sunaikinti viltį jūsų širdyse. Aš jus laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. liepos 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus apsispręsti kantriai skirti laiko maldai. Vaikeliai, negalite sakyti, kad esate mano ir kad mano pranešimų dėka atsivertėte, jeigu nepasiryžote skirti kiekvieną dieną laiko Dievui. Aš esu arti jūsų ir laiminu jus visus. Vaikeliai, nepamirškite, jeigu nesimeldžiate, nesate arti manęs, arti Šventosios Dvasios, kuri jus veda šventumo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. birželio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien džiaugiuosi savo Širdyje žiūrėdama į jus visus esančius čia. Laiminu jus ir kviečiu jus visus apsispręsti gyventi mano pranešimais, kuriuos jums čia duodu. Aš trokštu, vaikeliai, jus visus nuvesti pas Jėzų, nes Jis yra jūsų išganymas. Todėl, vaikeliai, juo daugiau meldžiatės, juo labiau tampate mano ir mano Sūnaus Jėzaus. Laiminu jus visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. gegužės 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Kviečiu jus visus labiau pasitikėti manimi ir giliau gyventi mano pranešimais. Aš esu su jumis ir užtariu jus pas Dievą, bet laukiu, kad ir jūsų širdys atsivertų mano pranešimams. Džiaukitės, nes Dievas jus myli ir kiekvieną dieną suteikia jums galimybę atsiversti ir gilinti tikėjimą į Visagalį Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. balandžio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus apsispręsti melstis mano intencijomis. Vaikeliai, kviečiu jus, kad kiekvienas iš jūsų padėtų įgyvendinti mano planus skirtus šiai parapijai. Dabar kviečiu jus ypatingu būdu, vaikeliai, apsispręsti eiti šventumo keliu. Tik taip būsite arti manęs. Myliu jus ir trokštu jus nuvesti visus su savimi į Rojų. Bet jeigu nesimeldžiate ir nesate nuolankūs ir paklusnūs pranešimams, kuriuos jums perduodu, negaliu jums padėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. kovo 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien džiaugiuosi su jumis ir kviečiu jus atsiverti man ir tapti mano rankose ginklu pasauliui išgelbėti. Trokštu, vaikeliai, kad visi, kurie pajutote šventumo skonį per pranešimus, kuriuos jums duodu, neštumėte juos pasauliui alkstančiam Dievo ir Dievo meilės. Aš dėkoju jums visiems, kad atsiliepėte taip gausiai ir visus jus laiminu savo motinišku palaiminimu. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. vasario 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už jūsų maldas. Visi man padėjote, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų. Aš esu arti jūsų ir meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų ir prašau jūsų: melskitės, melskitės, melskitės. Tik per maldą galime nugalėti blogį ir apsaugoti viską, ką šėtonas nori sunaikinti jūsų gyvenimuose. Aš esu jūsų Motina ir myliu jus visus vienodai ir užtariu jus pas Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1994 m. sausio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Jūs visi esate mano vaikai! Myliu jus. Bet, vaikeliai, nepamirškite, kad be maldos negalite būti arti manęs. Šiuo metu šėtonas nori padaryti betvarkę jūsų širdyse ir jūsų šeimose. Vaikeliai, nepasiduokite. Neleiskite jam valdyti save ir savo gyvenimus. Aš jus myliu ir užtariu jus pas Dievą. Vaikeliai, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ