Pranešimų archyvas


1989 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien laiminu jus savo ypatingu Motinišku palaiminimu ir užtariu pas Dievą, kad suteiktų jums širdies atsivertimo dovaną. Metų metus kviečiu jus ir raginu giliam dvasiniam gyvenimui ir paprastumui, o jūs liekate tokie šalti. Todėl, vaikeliai, prašau jūsų rimtai priimti mano pranešimus ir jais gyventi, kad jūsų siela neliūdėtų, kai nebebūsiu su jumis ir jau nebevesiu jūsų tarsi vaikų netvirtai žengiančių pirmus žingsnius. Todėl, vaikeliai, kiekvieną dieną skaitykite pranešimus, kuriuos jums duodu ir įgyvendinkite juos. Myliu jus ir todėl visus jus kviečiu eiti su Dievu išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1989 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ištisus metus aš kviečiu jus šiais pranešimais, kuriuos jums duodu. Vaikeliai, šiais pranešimais noriu sukurti nuostabią mozaiką jūsų širdyse, kad kiekvieną iš jūsų, kaip originalų paveikslą, galėčiau padovanoti Dievui. Todėl, vaikeliai, trokštu, kad jūsų apsisprndimas būtų laisvas Dievo akivaizdoje, nes Jis suteikė jums laisvę. Tad melskitės, kad be jokios šėtono įtakos apsispręstumėte tik už Dievą. Aš meldžiu už jus Dievą ir prašau jūsų atduoti save Jam. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis. Aš nuolat kviečiu jus, o jūs esate dar taip toli. Todėl apsispręskite nuo šiandien rimtai skirti laiko Dievui. Aš esu su jumis ir trokštu išmokyti jus melstis širdimi. Melsdamiesi širdimi sutiksite Dievą. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus dėkoti Dievui už visas dovanas, kurias patyrėte per visą savo gyvenimą - net už mažiausią dovaną, kurią patyrėte. Aš dėkoju drauge su jumis ir trokštu, kad visi patirtumėte dovanos džiaugsmą ir, kad Dievas būtų viskas kiekvienam iš jūsų. O tada, vaikeliai, galėsite nuolat augti šventumo kelyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus melstis. Per maldą, vaikeliai, įgausite džiaugsmą ir ramybę. Per maldą jūs praturtėsite Dievo malone. Todėl, vaikeliai, tegul kiekvienam iš jūsų malda tampa gyvenimu. Ypač kviečiu jus melstis už visus tuos, kurie yra toli nuo Dievo, kad atsiverstų. Tada mūsų širdys taps turtingesnės, nes Dievas vadovaus visų žmonių širdims. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės! Tegul malda įsiviešpatauja visame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atnaujinti savo širdis. Atsiverkite Dievui ir paveskite Jam visus savo sunkumus bei kryžius, kad Dievas visa pakeistų džiaugsmu. Vaikeliai, negalite atsiverti Dievui, jei nesimeldžiate. Tad nuo šiandien apsispręskite skirti laiko susitikimui su Dievu tyloje. Tokiu būdu su Dievu galėsite paliudyti mano buvimą čia. Vaikeliai, nenoriu jūsų versti. Skirkite Dievui savo laiką geranoriškai kaip Dievo vaikai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus, įgyvendinti pranešimus, kuriuos jums daviau pastaruosius aštuonerius metus. Šis laikas yra malonės metas ir trokštu, vaikeliai, kad Dievo malonė būtų gausi kiekvienam asmeniškai. Aš laiminu jus ir myliu ypatinga meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus atsiverti Dievui. Pažvelkite, vaikeliai, kaip gamta atsiveria, duodama gyvybę ir vaisius. Taip ir aš kviečiu jus gyventi su Dievu ir pilnai atsiduoti Jam. Vaikeliai, aš esu su jumis ir nuolat trokštu vesti jus į gyvenimo džiaugsmą. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų atrastumėte džiaugsmą ir meilę, kurie kyla tik iš Dievo ir kuriuos tik Dievas gali duoti. Dievas iš jūsų nenori nieko išskyrus atsidavimą. Todėl, vaikeliai, rimtai apsispręskite už Dievą, nes visa kita yra laikina. Tik Dievas yra amžinas. Melskitės, kad patirtumėte gyvenimo, kurį Dievas jums duoda, didybę ir džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus pilnai atiduoti save Dievui. Tegul viskas, ką turite, būna Dievo rankose. Taigi tik tokiu būdu džiaugsmas bus jūsų širdyje. Vaikeliai, džiaukitės viskuo, ką turite. Dėkokite Dievui, nes visa tai yra Dievo dovana jums. Tokiu būdu gyvenime galėsite dėkoti už viską ir atrasti Dievą visame kame, net mažiausioje gėlelėje. Atraskite didį džiaugsmą. Atraskite Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus pilnai atiduoti save Dievui. Kviečiu jus dideliam džiaugsmui ir ramybei, kuriuos suteikia tik pats Dievas. Aš esu su jumis ir kasdien užtariu jus prieš Dievą. Kviečiu jus, vaikeliai, kad klausytumėtės manęs ir įgyvendintumėte pranešimus, kuriuos jums duodu. Jau ištisus metus visi esate kviečiami šventumui, tačiau esate dar toli. Laiminu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis širdimi. Šiuo malonės metu trokštu, kad kiekvienas iš jūsų susivienytų su Jėzumi. Tačiau be nuolatinės maldos negalite patirti grožio ir malonių gausos, kurias Dievas nori jums suteikti. Todėl, vaikeliai, visą laiką pildykite savo širdis netgi trumpiausiomis maldomis. Aš esu su jumis ir nuolat budžiu prie kiekvienos širdies, kuri pasiaukoja Man. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1989 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus eiti šventumo keliu. Melskitės, kad suvoktumėte grožį ir kilnumą šio kelio, kuriame Dievas jums apsireiškia ypatingu būdu. Melskitės, kad galėtumėte būti atviri viskam, ką Dievas daro per jus ir, kad savo gyvenime galėtumėte dėkoti Dievui ir džiaugtis viskuo, ką Jis nuveikia per kiekvieną asmeniškai. Aš laiminu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ