Pranešimų archyvas


2014 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien nešu jums ant rankų savo Sūnų Jėzų ir prašau Jo taikos jums ir taikos tarp jūsų. Melskitės ir garbinkite mano Sūnų, kad į jūsų širdis nužengtų Jo taika ir džiaugsmas. Meldžiu už jus, kad būtumėte vis atviresni maldai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus maldai. Melskitės, vaikeliai, kad suvoktumėte, kas esate ir kur turite eiti. Būkite Gerosios Naujienos nešėjais ir vilties žmonėmis. Būkite meile visiems tiems, kurie jos neturi. Vaikeliai, viskuo būsite ir viską įgyvendinsite, jeigu melsitės ir būsite atviri Dievo, kuris nori vesti jus į amžinąjį gyvenimą, valiai. Aš esu su jumis ir kiekvieną dieną užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku melskitės ir prašykite užtarimo visų šventųjų, kurie jau yra šviesoje. Tegul jie bus jums pavyzdys ir paskata jūsų atsivertimo kelyje kiekvieną dieną. Vaikeliai, suvokite, kad jūsų gyvenimas trumpas ir praeinantis. Todėl trokškite amžinybės ir per maldą paruoškite savąsias širdis. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas savo Sūnų, o ypač tuos, kurie pasiaukojo man ir mano Sūnui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus, kad ir jūs būtumėte tarsi žvaigždės, kurios savo spindesiu teikia šviesą ir grožį kitiems, kad jie džiaugtųsi. Vaikeliai, būkite ir jūs spindesiu, grožiu, džiaugsmu ir ramybe, o ypač malda visiems tiems, kurie yra toli nuo mano meilės ir mano Sūnaus Jėzaus meilės. Vaikeliai, su džiaugsmu liudykite savąjį tikėjimą ir maldą, su džiaugsmu tikėjimo, kuris yra jūsų širdyse, ir melskite taikos, kuri yra brangi Dievo dovana. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės mano intencijomis, nes šėtonas nori sunaikinti mano planą, kurį turiu čia ir pavogti jūsų taiką ir ramybę. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, kad Dievas galėtų veikti per kiekvieną iš jūsų. Tegul jūsų širdys būna atvertos Dievo valiai. Aš myliu jus ir laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Jūs nesuvokiate kokias malones patiriate šiuo metu, kada Aukščiausiasis duoda jums ženklus, kad atsivertumėte ir atsiverstumėte. Sugrįžkite prie Dievo ir maldos ir tegul jūsų širdyse, šeimose ir bendruomenėse įsiviešpatauja malda, kad Šventoji Dvasia vestų jus ir kiekvieną dieną skatintų būti labiau atviresniais Dievo valiai ir Jo planui, kuris skirtas kiekvienam iš jūsų. Aš esu su jumis ir drauge su šventaisiais bei angelais užtariu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis suteikė man malonę, kad vis dar galiu būti su jumis ir vesti jus maldoje taikos keliu. Jūsų širdis ir siela trokšta taikos ir meilės, Dievo ir Jo džiaugsmo. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės ir maldoje atrasite gyvenimo išmintį. Aš laiminu jus visus ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės ir suvokite, kad be Dievo esate dulkė. Todėl nukreipkite savo mintis ir širdį į Dievą ir maldą. Pasitikėkite Jo meile. Dievo Dvasioje, vaikeliai, jūs visi esate pakviesti būti liudytojais. Jūs esate brangūs, tad aš kviečiu jus, vaikeliai, šventumui ir amžinam gyvenimui. Todėl supraskite, jog šis gyvenimas praeinantis. Aš myliu jus ir kviečiu naujam gyvenimui atsivertime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Atverkite savo širdis malonei, kurią Dievas teikia per mane, kaip gėlelė atsiveria šiltiems saulės spinduliams. Būkite malda ir meile visiems tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus prieš savo Sūnų Jėzų ir myliu jus begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus: pradėkite kovą su nuodėme, kaip pirmosiomis dienomis, eikite išpažinties ir apsispręskite šventumui. Per jus Dievo meilė pradės lietis į pasaulį, ramybė įsiviešpataus jūsų širdyse ir Dievo palaiminimas pripildys jus. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Matote, girdite ir jaučiate, kad daugelio žmonių širdyse nėra Dievo. Nenori Jo, nes yra toli nuo maldos ir neturi ramybės. Jūs, vaikeliai, melskitės, gyvenkite Dievo įsakymais. Jūs būkite malda, jūs, kurie iš pat pradžių pasakėte “TAIP” mano kvietimui. Liudykite Dievą ir mano buvimą. Nepamirškite, vaikeliai, aš esu su jumis ir myliu jus. Diena iš dienos pavedu jus visus savo Sūnui Jėzui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2014 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės, melskitės, melskitės, kad jūsų maldos spindesys darytų įtaką tiems, kuriuos sutinkate. Padėkite Šventą Raštą matomoj vietoj jūsų šeimose ir skaitykite jį, kad taikos žodžiai pradėtų tekėti jūsų širdyse. Meldžiuosi su jumis ir už jus, vaikeliai, kad jūs diena iš dienos taptumėte vis labiau atviri Dievo valiai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ