Pranešimų archyvas


1984 m. gruodžio 27 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Per šias Kalėdas šėtonas siekė ypatingu būdu sukliudyti Dievo planams. Jūs, brangūs vaikai, ir pačią Kalėdų dieną suvokėte šėtono veikimą. Bet Dievas laimi visų jūsų širdyse. Tad tegul jūsų širdys ir toliau būna džiaugsmingos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gruodžio 21 d. pranešimas:

Žinia buvo perduota per Jeleną Vasil.

„Trokštu, kad būtumėte gėle, kuri pražįsta Kalėdų dieną Jėzui. Ir gėle, kuri nenustos žydėti Kalėdoms pasibaigus. Trokštu, kad jūsų širdys būtų tarsi piemenėliai Jėzui!”

1984 m. gruodžio 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus nuveikti ką nors konkretaus Jėzui Kristui. Trokštu, kad džiugios dienos išvakarėse kiekviena parapijos šeima atneštų po vieną gėlę, kaip pasišventimo Jėzui ženklą. Trokštu, kad kiekvienas šeimos narys turėtų su savimi po vieną gėlelę prie prakartėlės, kad atėjęs Jėzus galėtų pamatyti jūsų ištikimybę Jam. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gruodžio 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žinote, kad artėja džiaugsmo metas, o be meilės nepasieksite nieko. Todėl visi parapijoje pirmiausiai pradėkite mylėti savo šeimą, o tuomet galėsite pamilti ir priimti visus, kurie atvyksta čia. Tad ši savaitė tegul būna savaitė per kurią privalote išmokti mylėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gruodžio 06 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis kviečiu jus maldai šeimose. Dievo vardu aš daug kartų perduodavau pranešimus, tačiau manęs neklausėte. Šios Kalėdos jums bus atmintinos tik tuomet, jeigu priimsite pranešimus, kuriuos jums duodu ir, brangūs vaikai, neleiskite, kad džiaugsmo diena man būtų pati liūdniausia diena. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. lapkričio 29 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ne, jūs nesugebate mylėti ir nemokate su meile klausytis žodžių, kuriuos jums sakau. Suvokite, mano mylimieji, kad esu jūsų Motina ir atėjau į žemę išmokyti jus su meile klausytis, su meile melstis, o ne priverstinai - dėl to, kad nešate kryžių. Kryžiumi Dievas yra šlovinamas per kiekvieną žmogų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. lapkričio 22 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis gyvenkite visais pagrindiniais mano pranešimais ir leiskite jiems įsišaknyti savo širdyse iki ketvirtadienio. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. lapkričio 15 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Jūs esate išrinktoji liaudis ir Dievas jums suteikė didelių malonių. Suvokiate ne kiekvieną pranešimą, kurį jums duodu. Dabar noriu tik pasakyti: melskitės, melskitės, melskitės! Nežinau ką dar jums pasakyti, nes myliu jus ir trokštu, kad per maldą suvoktumėte mano ir Dievo meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. lapkričio 08 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Nesuprantate pranešimų, kuriuos Dievas siunčia jums per mane. Jis teikia jums didelių malonių, o jūs to nesuvokiate. Melskite Šventosios Dvasios apšvietimo. Jeigu žinotumėte, kokių jums malonių Dievas teikia, be paliovos melstumėtės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. lapkričio 01 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atnaujinti maldas savo namuose. Baigėsi darbai laukuose. Dabar pasišvęskite maldai. Tegul malda būna pirmoje vietoje jūsų šeimose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės šį mėnesį. Dievas leidžia man kiekvieną dieną pagelbėti jums malonėmis, kad apsigintumėte nuo blogio. Šis mėnuo yra mano. Aš noriu duoti jį jums. Jūs tik melskitės ir Dievas suteiks jums malonių, kurių ieškote. Aš pagelbėsiu jums tame. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. spalio 18 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus kasdieną skaityti Bibliją savo namuose ir tegul ji būna matomoje vietoje, kad visada jus skatintų skaityti ją ir melstis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. spalio 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums, kad visus savo darbus aukojate Dievui netgi ir dabar, kada Jis išbando jus per vaisius, kuriuos renkate. Žinokite, brangūs vaikai, kad Jis myli jus ir todėl jus bando. Visada aukokite visus savo sunkumus Dievui ir dėl nieko nepergyvenkite. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. spalio 04 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pasakyti jums, kad vis labiau džiuginate mane savo maldomis, tačiau pačioje parapijoje yra daugybė ir tokių, kurie nesimeldžia ir liūdina mano Širdį. Todėl melskitės, kad galėčiau nunešti visas jūsų aukas ir maldas Viešpačiui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugsėjo 27 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Savo maldomis padėjote man įgyvendinti mano planus. Melskitės ir toliau, kad planai būtų pilnai įgyvendinti. Prašau parapijos šeimų drauge melstis Rožinį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugsėjo 20 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus pradėti pasninką širdimi. Yra daug žmonių, kurie pasninkauja dėl to, kad pasninkauja visi. Susiklostė tradicija, kurios niekas nenori nutraukti. Parapijos gi prašau, kad pasninkautų iš dėkingumo, jog Dievas leido man taip ilgai pasilikti šioje parapijoje. Brangūs vaikai, pasninkaukite ir melskitės širdimi! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugsėjo 13 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Man vis dar reikia jūsų maldų. Klausiate: kam tiek daug maldų? Apsidairykite, brangūs vaikai, ir pamatysite, kokia didelė nuodėmė užvaldė pasaulį. Todėl melskitės, kad Jėzus nugalėtų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugsėjo 06 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Be maldos nėra taikos. Todėl sakau jums, brangūs vaikai, melskitės po Kryžiumi už taiką. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugpjūčio 30 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir Kryžius buvo Dievo planuose, kada jį statėte. Ypač šiomis dienomis eikite į kalną ir melskitės po Kryžiumi. Man reikia jūsų maldų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugpjūčio 23 d. pranešimas:

„Melskitės, melskitės!”

Marija Pavlovič pasakė, kad Dievo Motina dar pakvietė pasaulį, o ypač jaunimą, laikytis tvarkos Mišių metu.

1984 m. rugpjūčio 16 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Prašau jūsų, ypač šioje parapijoje, gyvenkite mano pranešimais ir perduokite juos kitiems, ką besutiktumėte. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. rugpjūčio 14 d. pranešimas:

Šis apsireiškimas buvo netikėtas. Ivan’as meldėsi savo namuose. Po to pradėjo ruoštis į bažnyčią vakarinėms Mišioms. Staiga jam pasirodė Dievo Motina ir paprašė perduoti šį pranešimą pasauliui:

„Norėčiau, kad pasaulis šiomis dienomis melstųsi drauge su manimi. Ir tai kiek įmanoma daugiau! Kad griežtai pasninkautų trečiadieniais ir penktadieniais, kad melstųsi kiekvieną dieną bent Rožinį: džiaugsmingąsias, skausmingąsias ir garbingąsias paslaptis.”

Dievo Motina pareikalavo, kad šis pranešimas būtų priimtas tvirta valia. Ypač to prašė parapijiečių ir tikinčiųjų iš aplinkinių vietovių.

1984 m. rugpjūčio 11 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės, nes šėtonas ir toliau siekia sužlugdyti mano planus. Melskitės širdimi ir maldoje paaukokite save Jėzui!”

1984 m. rugpjūčio 09 d.

Nebuvo perduota jokio pranešimo.

1984 m. rugpjūčio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu laiminga ir dėkoju jums už maldas. Šiomis dienomis dar daugiau melskitės už nusidėjėlių atsivertimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. liepos 26 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu jus pakviesti ištvermės maldoje ir nuolankume. Ypač šios parapijos jaunimas tegul meldžiasi aktyviau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. liepos 19 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis pajutote šėtono veikimą. Visada esu su jumis, ir nesibaiminkite pagundų, nes Dievas nuolat stebi. O aš atidaviau jums save pačią ir užjaučiu jus net menkiausiame gundyme. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. liepos 12 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiomis dienomis šėtonas nori sužlugdyti mano planus. Melskitės, kad neišsipildytų jo planai. Aš melsiu savo Sūnų Jėzų, kad jums suteiktų malonę patirti Jėzaus pergalę šėtono gundymuose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. liepos 05 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu jums pasakyti, kad prieš kiekvieną užsiėmimą melstumėtės ir malda užbaigtumėte savo darbą. Jeigu taip darysite, Dievas laimins jus ir jūsų darbus. Šiomis dienomis mažai meldžiatės ir daug dirbate. Todėl melskitės! Maldoje pailsėsite! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. birželio 26 d.

Nebuvo specialaus pranešimo parapijai.

1984 m. birželio 21 d. pranešimas:

„Melskitės, melskitės, melskitės! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. birželio 14 d.

Nebuvo perduota jokio pranešimo.

1984 m. birželio 09 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Rytoj vakare melskite Tiesos Dvasios. Ypač jūs, esantys parapijoje. Nes Tiesos Dvasia jums yra reikalinga, kad galėtumėte perteikti pranešimus tokius, kokie yra: nieko prie jų nepriduriant ir neatimant, tik tai, ką aš pasakiau. Melskitės, kad Šventoji Dvasia įkvėptų jus maldos dvasia, kad daugiau melstumėtės. Aš, jūsų Motina, sakau jums - per mažai meldžiatės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. birželio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šį vakarą jums trokštu pasakyti, kad per šį devyndienį melstumėte Šventosios Dvasios išliejimo ant jūsų šeimų ir jūsų parapijos. Melskitės, nesigailėsite. Dievas atsiųs jums dovanas, kuriomis jūs garbinsite Jį iki savo žemiško gyvenimo pabaigos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gegužės 31 d. pranešimas:

Buvo Šeštinės - Kristaus žengimo į Dangų šventė. Joje dalyvavo daug žmonių ne parapijiečių. Dievo Motina neperdavė jokio pranešimo parapijai. Regėtojai Marijai pasakė perduosianti pranešimą šeštadienį, kad sekmadienį paskelbtų Mišių metu.

1984 m. gegužės 24 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš jau minėjau jums, kad išsirinkau jus ypatingu būdu tokius, kokie esate. Aš, Motina, visus jus myliu. Ir kiekvieną akimirką, kada jums sunku, nesibaiminkite! Nes aš myliu jus netgi tada, kada esate toli nuo manęs ir mano Sūnaus. Prašau jūsų, neleiskite, kad mano Širdis verktų kruvinomis ašaromis dėl sielų, kurios paklydo nuodėmėje. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gegužės 17 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu labai džiaugsminga, nes yra daug norinčių pasišvęsti man. Dėkoju jums! Nesuklydote. Mano Sūnus, Jėzus Kristus, trokšta suteikti jums ypatingų malonių per mane. Mano Sūnus džiaugiasi jūsų apsisprendimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. gegužės 10 d. pranešimas:

Daug tikinčiųjų sukrėtė paskutinis Dievo Motinos pranešimas. Kai kam susidarė įspūdis, kad Gospa daugiau neketina perduoti pranešimų parapijai, bet vakare Ji pasakė:

„Kalbu jums ir trokštu toliau kalbėti. Jūs tik klausykitės mano nurodymų!”

1984 m. balandžio 30 d. pranešimas:

Reginčioji Marija paklausė Dievo Motinos: „Miela Gospa, kodėl ketvirtadienį man neperdavei jokio pranešimo skirto parapijai?” Į tai Dievo Motina atsakė:

„Nenoriu nieko versti daryti tai, ką pats jaučia, bet nenori, nors ir turėjau parapijai ypatingą pranešimą, kuriuo norėjau pažadinti kiekvieno tikinčiojo tikėjimą. Deja tik keletas, visai nedidelis skaičius žmonių, priėmė ketvirtadienių pranešimus. Pradžioje jų buvo daug, bet vėliau jiems tai tapo tarsi kasdienybe. Ir dabar, pastaruoju metu, kai kurie klausinėja apie pranešimus iš smalsumo, o ne iš tikėjimo ir pamaldumo mano Sūnui ir man.”

1984 m. balandžio 26 d.

Dievo Motina neperdavė jokio pranešimo.

1984 m. balandžio 19 d.(Didysis ketvirtadienis) pranešimas:

„Brangūs vaikai! Vienykitės su manimi. Melskitės, melskitės, melskitės!!!”

1984 m. balandžio 12 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien prašau jūsų - liaukitės apkalbinėję ir melskitės už parapijos vienybę, nes aš ir mano Sūnus turi ypatingų planų šiai parapijai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. balandžio 05 d.pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šį vakarą ypač prašau jūsų garbinti mano Sūnaus Jėzaus Širdį. Atlyginkite už padarytas žaizdas mano Sūnaus Širdžiai. Ta Širdis yra sužeista įvairių nuodėmių. Dėkoju jums, kad atėjote ir šį vakarą!”

1984 m. kovo 29 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šį vakarą trokštu ypatingu būdu pakviesti jus ištvermei išbandymuose. Apmąstykite, kaip Visagalis diena iš dienos kenčia dėl jūsų nuodėmių. O kai teks patirti kentėjimus, paaukokite juos kaip auką Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1984 m. kovo 22 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šį vakarą ypatingu būdu kviečiu jus Gavėnios metu garbinti mano Sūnaus žaizdas, kurias Jis gavo už šios parapijos nuodėmes. Vienykitės su mano maldomis už parapiją, kad Jam būtų lengviau pakeliamos kančios. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą! Pasistenkite rinktis kaskart vis gausiau!”

1984 m. kovo 15 d. pranešimas:

„Ir šį vakarą, brangūs vaikai, ypatingu būdu esu dėkinga, kad esate čia. Nepaliaujamai garbinkite Altoriaus Švenčiausiąjį Sakramentą. Aš visuomet esu, kada adoruoja tikintieji. Tada jie gauna ypatingų malonių.“

1984 m. kovo 08 d. pranešimas:

„Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą! Brangūs vaikai, atsiverskite, jūs, parapijoje. Tai yra mano kitas troškimas. Tokiu būdu galės atsiversti tie, kurie atvyks čia. ”

1984 m. kovo 01 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš išsirinkau šią parapiją ypatingu būdu ir trokštu vesti ją. Su meile ją saugau ir trokštu, kad visi būtų mano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte šį vakarą. Trokštu, kad visada jūsų būtų vis daugiau su manimi ir mano Sūnumi. Kiekvieną ketvirtadienį aš perduosiu specialų pranešimą jums.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ