Pranešimų archyvas


2019 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad jus palaimintų ir atskleistų jums savo meilę, kuri kyla iš Dangaus. Jūsų širdis ilgisi ramybės, kurios žemėje darosi vis mažiau. Štai kodėl žmonės yra atitolę nuo Dievo, o sielos serga ir eina dvasinės mirties link. Esu su jumis, vaikeliai, kad vesčiau jus išsigelbėjimo keliu, į kurį jus kviečia Dievas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas jums būna maldos laikas. Be Dievo nėra jumyse ramybės. Todėl, vaikeliai, melskite taikos savo širdyse ir šeimose, kad Jėzus galėtų gimti jumyse ir suteiktų jums savo meilę ir palaiminimą. Pasaulyje vyksta karai, nes širdys kupinos neapykantos ir pavydo. Vaikeliai, jūsų akyse matyti nerimas, nes jūs neleidote Jėzui gimti jūsų gyvenime. Ieškokite Jo, melskitės, ir Jis padovanos jums save Kūdikėlyje, kuris yra džiaugsmas ir taika. Aš esu su jumis ir meldžiuosi už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus maldai. Tegul malda būna balzamas jūsų sielai, nes maldos vaisius yra džiaugsmas, dovanojimas, liudijimas kitiems apie Dievą savo gyvenimu. Vaikeliai, jei pilnai atsiduosite Dievui, Jis rūpinsis viskuo ir laimins jus, o jūsų aukos įgaus prasmę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis mano intencijomis, kad aš galėčiau jums padėti. Vaikeliai, melskitės Rožinį ir apmąstykite jo slėpinius, nes ir jūs patiriate savo gyvenime ir džiaugsmą, ir liūdesį. Tokiu būdu jūs perimate slėpinius į savo gyvenimą, nes gyvenimas yra slėpinys tol, kol jūs jo neatiduodate į Dievo rankas. Taip jūs įgysite tokią tikėjimo patirtį, kaip ir Petras, kuris susitiko Jėzų, ir Šventoji Dvasia užliejo jo širdį. Ir jūs, vaikeliai, esate pakviesti liudyti, gyvenant meile, kuria diena iš dienos Dievas apgaubia jus dėka mano buvimo. Todėl, vaikeliai, būkite atviri ir melskitės širdimi tikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, melskitės, dirbkite ir su meile Dangaus Karalystei liudykite, kad jums būtų gera čia, žemėje. Vaikeliai, Dievas šimteriopai palaimins jūsų pastangas, būsite liudytojais tautose, netikinčiųjų sielos pajus atsivertimo malonę, o Dangus bus dėkingas už jūsų pastangas ir aukas. Vaikeliai, su rožiniu rankoje liudykite, kad priklausote man, ir apsispręskite šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, mano kvietimas jums yra malda. Tegul malda bus jums džiaugsmas ir vainikas, kuris sieja jus su Dievu. Vaikeliai, ateis pagundos, o jūs nebūsite stiprūs, ir nuodėmė įsiviešpataus. Tačiau, jei esate mano - nugalėsite, nes jūsų prieglobstis bus mano Sūnaus Jėzaus Širdis. Todėl, vaikeliai, grįžkite į maldą, kol malda jums taps gyvenimu dieną ir naktį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju Dievui už kiekvieną iš jūsų. Vaikeliai, ypatingu būdu dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Ruošiu jus naujiems laikams, kad būtumėte stiprūs tikėjime ir ištvermingi maldoje, kad per jus veiktų Šventoji Dvasia ir atnaujintų žemės veidą. Kartu su jumis meldžiuosi už taiką, kuri yra brangiausia dovana, nors šėtonas nori karo ir neapykantos. Vaikeliai, būkite mano ištiestomis rankomis ir išdidžiai ženkite su Dievu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas iš savo gailestingumo leido man mokyti jus ir vesti atsivertimo keliu. Vaikeliai, jūs visi esate pakviesti visa širdimi melstis, kad būtų įgyvendintas išgelbėjimo planas jums ir per jus. Suvokite, vaikeliai, kad gyvenimas yra trumpas ir kad jūsų laukia amžinas gyvenimas pagal jūsų nuopelnus. Todėl melskitės, melskitės, melskitės, kad būtumėte vertingi įrankiai Dievo rankose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai malonės metas, gailestingumo metas kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, neleiskite, kad neapykantos ir nerimo vėjas viešpatautų jumyse ir aplink jus. Jūs, vaikeliai, esate pakviesti, kad būtumėte taika ir malda. Velnias nori neramumų ir netvarkos, o jūs, vaikeliai, būkite džiaugsmu Prisikėlusio Jėzaus, kuris numirė ir prisikėlė iš numirusių už kiekvieną iš jūsų. Jis nugalėjo mirtį, kad duotų jums gyvenimą - amžinąjį gyvenimą. Todėl, vaikeliai, liudykite ir didžiuokitės, kad prisikėlėte Jame. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai malonės metas. Kaip gamta atsinaujina naujam gyvenimui, taip ir jūs esate pakviesti atsivertimui. Apsispręskite už Dievą. Vaikeliai, esate tušti ir neturite džiaugsmo, nes neturite Dievo. Todėl melskitės, kol malda jums taps gyvenimu. Ieškokite gamtoje Dievo, kuris jus sukūrė, nes gamta kalba ir kovoja už gyvybę, o ne už mirtį. Karai užvaldę širdis ir tautas, nes neturite jose taikos ir nepastebite, vaikeliai, brolio savo artimame. Todėl sugrįžkite prie Dievo ir prie maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus naujam gyvenimui. Nesvarbu, kiek jums metų, atverkite savo širdis Jėzui, kuris perkeis jus šiuo malonės metu ir jūs, kaip gamta, atgimsite naujam gyvenimui Dievo meilėje ir atversite savo širdį dangui ir dangiškiems reikalams. Aš vis dar esu su jumis, nes Dievas man tai leido iš meilės jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip motina, kviečiu jus atsiversti. Šis laikas yra jums, vaikeliai, laikas maldos ir tylos. Todėl tegul jūsų širdies šilumoje auga vilties ir tikėjimo sėkla ir jūs, vaikeliai, diena iš dienos pajusite poreikį daugiau melstis. Jūsų gyvenimas taps tvarkingas ir atsakingas. Vaikeliai, suvokite, jog čia, žemėje, esate laikini ir pajusite poreikį būti arčiau Dievo, su meile liudyti savo susitikimo su Dievu patirtį, kuria dalinsitės su kitais. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus, tačiau negaliu be jūsų TAIP. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ