Pranešimų archyvas


2021 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Vaikeliai, be ramybės jūs neturite nei ateities, nei palaimos, tad grįžkite prie maldos, nes maldos vaisius yra džiaugsmas ir tikėjimas, be kurio jūs negalite gyventi. Šios dienos palaiminimą, kurį jums suteikiame, neškite į savo šeimas ir praturtinkite visus sutiktuosius, kad ir jie pajustų tą malonę, kurią priėmėte. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2021 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Esu su jumis šiuo malonės laiku ir kviečiu jus visus būti taikos ir meilės nešėjais šiame pasaulyje, kuriame, vaikeliai, Dievas per mane kviečia jus būti malda ir meile bei rojaus išraiška čia, žemėje. Tegul jūsų širdys prisipildo džiaugsmo ir tikėjimo Dievu, kad jūs, vaikeliai, visiškai pasitikėtumėte Jo šventa valia. Štai kodėl aš esu su jumis, nes Jis, Aukščiausiasis, siunčia mane tarp jūsų, kad pažadinčiau jumyse viltį, ir jūs taptumėte taikdariais šiame neramiame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2021 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Grįžkite prie maldos, nes tas, kuris meldžiasi, nebijo ateities. Tas, kuris meldžiasi, yra atviras gyvenimui ir gerbia kitų gyvenimus. Kas meldžiasi, vaikeliai, tas jaučia Dievo vaikų laisvę ir džiaugsminga širdimi tarnauja savo artimo gerovei. Nes Dievas yra meilė ir laisvė. Todėl, vaikeliai, kai nori jus supančioti ir jumis pasinaudoti - tai ne nuo Dievo, nes Dievas yra meilė ir teikia savo ramybę kiekvienam kūriniui. Štai dėl ko Jis mane atsiuntė pas jus - padėti jums augti šventumo kelyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2021 m. rugsėjio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės, liudykite ir džiaukitės su manimi, nes Aukščiausiasis ir toliau siunčia mane vesti jus šventumo keliu. Supraskite, vaikeliai, jog gyvenimas yra trumpas ir jūsų laukia amžinybė, kad kartu su visais šventaisiais garbintumėte Dievą savo buvimu. Vaikeliai, nesijaudinkite dėl žemiškų dalykų, bet ilgėkitės Dangaus. Dangus bus jūsų tikslas, ir džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyje. Aš esu su jumis ir laiminu visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2021 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su džiaugsmu kviečiu visus jus, vaikeliai, kurie atsiliepėte į mano kvietimą: būkite džiaugsmu ir taika. Savo gyvenimu liudykite dangų, kurį jums atnešu. Vaikeliai, tai yra laikas būti mano meilės atspindžiu tiems, kurie nemyli ir kurių širdis užvaldė neapykanta. Nepamirškite, aš esu su jumis ir užtariu jus visus pas mano Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus būti malda už visus tuos, kurie nesimeldžia. Liudykite, vaikeliai, savo gyvenimu džiaugsmą, kad esate mano, o Dievas išgirs jūsų maldas ir suteiks jums ramybę šiame neramiame pasaulyje, kuriame karaliauja puikybė ir egoizmas. Vaikeliai, būkite dosnūs ir būkite mano meilės meile, kad pagonys pajustų, jog esate mano ir atsigręžtų į mano Nekalčiausiąją Širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mano Širdis džiaugsminga, nes per visus šiuos metus matau jūsų meilę ir atvirumą mano kvietimui. Šiandien aš kviečiu jus visus: melskitės su manimi už taiką ir laisvę, nes šėtonas yra stiprus ir savo klasta nori atitraukti kuo daugiau širdžių nuo mano Motiniškos Širdies. Todėl apsispręskite už Dievą, kad jums būtų gera žemėje, kurią Jis jums davė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, aš žvelgiu į jus ir kviečiu: grįžkite pas Dievą, nes Jis yra Meilė ir iš meilės Jis mane siuntė pas jus vesti jus atsivertimo keliu. Palikite nuodėmę ir blogį, apsispręskite už šventumą. Tuomet džiaugsmas įsiviešpataus ir jūs būsite mano ištiestomis rankomis šiame prarastame pasaulyje. Noriu, kad būtumėte malda ir viltis tiems, kurie dar nepažino Dievo meilės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus liudyti savo tikėjimą pavasario spalvomis. Tebūnie tai vilties ir drąsos tikėjimas. Vaikeliai, tegul jūsų tikėjimas nesvyruoja bet kokioje situacijoje, netgi ir šiuo išbandymų metu. Drąsiai ženkite kartu su Prisikėlusiu Kristumi link dangaus, kuris yra jūsų tikslas. Aš lydžiu jus šiame kelyje ir visus jus dedu į savo Nekalčiausiąją Širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, ir šiandien esu su jumis, kad galėčiau jums pasakyti: vaikeliai, kas meldžiasi, nebijo ateities ir nepraranda vilties. Jūs esate išrinkti tam, kad neštumėte džiaugsmą ir ramybę, nes esate mano. Atėjau čia kaip Taikos Karalienė, nes velnias nori neramumų ir karo. Jis nori pripildyti jūsų širdis baimės dėl ateities, o ateitis priklauso Dievui. Todėl būkite nuolankūs, melskitės ir viską atiduokite į Aukščiausiojo, kuris jus sukūrė, rankas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2021 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas man leido ir šiandien būti su jumis, kad pakviesčiau jus maldai ir pasninkui. Gyvenkite šiuo malonės metu ir būkite vilties liudytojai, nes, kartoju jums, vaikeliai, malda ir pasninku galima nuslopinti net karus. Vaikeliai, tikėkite ir gyvenkite tikėjimu šiuo malonės metu, o mano Nekalčiausia Širdis nepaliks neramume nei vieno iš jūsų, jeigu kreipsitės į mane. Užtariu jus Aukščiausiojo akivaizdoje ir meldžiu ramybės jūsų širdyse bei vilties dėl ateities. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2021 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu kviečiu maldai, pasninkui ir atsižadėjimui, kad būtumėte tvirtesni tikėjime. Tai pabudimo ir atgimimo laikas. Kaip ir gamta, kuri dovanoja save, taip ir jūs, vaikeliai, apmąstykite, kiek daug gavote. Būkite džiaugsmingi taikos ir meilės nešėjai savo pačių gerovei žemėje. Trokškite Dangaus – Danguje nėra nei liūdesio, nei neapykantos. Todėl, vaikeliai, vėl apsispręskite atsivertimui, ir tegul šventumas viešpatauja jūsų gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ