Pranešimų archyvas


2002 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai yra didelių malonių metas, bet ir didelių gundymų metas visiems, kurie nori eiti taikos keliu. Todėl iš naujo, vaikeliai, kviečiu jus: melskitės, melskitės, melskitės ne žodžiais, bet širdimi. Gyvenkite mano pranešimais ir atsiverskite. Suvokite šią dovaną, kad Dievas leido man būti su jumis, ypač šiandien, kai laikau rankose Kūdikėlį Jėzų – Taikos Karalių. Trokštu suteikti jums ramybę, o jūs neškite ją savo širdyse ir dovanokite kitiems, kol pasaulyje įsiviešpataus Dievo ramybė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsivertimui. Atverkite savo širdis, vaikeliai, Dievui šventosios išpažinties metu ir paruoškite sielą, kad jūsų širdyje galėtų iš naujo užgimti Kūdikėlis Jėzus. Leiskite Jam perkeisti jus ir vesti taikos ir džiaugsmo keliu. Vaikeliai, apsispręskite maldai. Ypač dabar, šiuo malonės laiku, tegul jūsų širdis trokšta maldos. Aš esu arti jūsų ir užtariu jus visus prieš Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, tikėkite, kad galima daryti stebuklus dėka paprastos maldos. Per savo maldą atveriate savo širdis Dievui ir Jis daro stebuklus jūsų gyvenime. Matydamos vaisius jūsų širdys prisipildo džiaugsmo ir dėkingumo Dievui už viską, ką daro jūsų gyvenime, o per jus ir kitiems. Melskitės ir tikėkite, vaikeliai. Dievas teikia jums malones, o jūs nematote jų. Melskitės ir jas pamatysite. Tegul jūsų diena būna pripildyta maldomis ir dėkingumu už viską, ką Dievas jums duoda. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu laiku kviečiu jus melstis. Vaikeliai, melskitės už taiką, kad pasaulyje kiekvienas žmogus pajustų meilę taikai. Siela pasijus laiminga tik atradusi ramybę Dieve. Tuomet meilė liesis į pasaulį. Ypatingu būdu, vaikeliai, esate pakviesti, kad gyventumėte ir liudytumėte taiką, taiką jūsų širdyse ir šeimose, o per jus taika ir ramybė plūs į pasaulį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien aš meldžiuosi drauge su jumis, kad Dievas jus apdovanotų dar tvirtesniu tikėjimu. Vaikeliai, jūsų tikėjimas mažas, negana to, jūs net nesuvokiate, kaip nesate pasiruošę prašyti Dievo tikėjimo dovanos. Vaikeliai, esu su jumis tam, kad padėčiau jums suvokti, vaikeliai, mano pranešimus ir juos įgyvendinti. Melskitės, melskitės, melskitės ir tik tikėjime ir per maldą jūsų siela atras ramybę, o pasaulis – džiaugsmą būti su Dievu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien džiaugiuosi su jūsų globėju ir kviečiu jus, kad būtumėte atviri Dievo valiai, kad jumyse ir per jus augtų tikėjimas žmonėse, kuriuos sutinkate savo kasdieniniam gyvenime. Vaikeliai, melskitės tol, kol malda jums taps džiaugsmu. Prašykite savo šventų užtarėjų, kad jums padėtų augti meilėje Dievui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien meldžiuosi už jus ir u jumis, kad Šventoji Dvasia padėtų jums ir sustiprintų jūsų tikėjimą, kad dar labiau priimtumėte pranešimus, kuriuos jums duodu šioje šventoje vietoje. Vaikeliai, supraskite, kad tai yra malonės metas kiekvienam iš jūsų, o su manimi, vaikeliai, esate saugūs. Trokštu jus visus vesti šventumo keliu. Gyvenkite mano pranešimais ir įgyvendinkite kiekvieną žodį, kurį jums duodu. Tetampa jie jums brangūs, nes kyla iš Dangaus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad skirtumėte maldai pirmą vietą savo gyvenime. Melskitės ir tegul jums malda, vaikeliai, būna džiaugsmu. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus, o jūs, vaikeliai, būkite džiaugsmingi mano pranešimų nešėjai. Tegul jūsų gyvenimas su manimi būna džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Džiūgaukite su manimi šiuo pavasarišku metu, kai bunda visa gamta ir jūsų širdys trokšta permainų. Atsiverkite, vaikeliai, ir melskitės. Neužmirškite, aš esu su jumis ir noriu pavesti jus visus savo Sūnui, kad Jis apdovanotų jus nuoširdžia meile Dievui ir visa kam, kas iš Jo kyla. Atsiverkite maldai ir prašykite Dievo jūsų širdžių atsivertimo, o visą kitą Jis mato ir viskuo pasirūpins. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus susivienyti su Jėzumi per maldą. Atverkite Jam savo širdį ir padovanokite Jam viską, kas joje yra: džiaugsmus, liūdesį ir ligas. Teesie jums tai malonės metas. Melskitės, vaikeliai, ir tegul kiekviena akimirka priklauso Jėzui. Esu su jumis ir užtariu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus tapti Jėzaus draugais. Melskite ramybės savo širdims ir darbuokitės dėl asmeninio atsivertimo. Vaikeliai, tik tokiu būdu galėsite tapti taikos ir Jėzaus meilės liudytojais pasaulyje. Atsiverkite maldai, kad malda jums taptų būtinybe. Atsiverskite, vaikeliai, ir darbuokitės, kad kuo daugiau sielų pažintų Jėzų ir Jo meilę. Aš esu arti jūsų ir visus jus laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2002 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu, kai dar dairotės į praėjusius metus, kviečiu jus, vaikeliai, kad pažvelgtumėte giliai į savo širdį ir apsispręstumėte būti arčiau Dievo ir maldos. Vaikeliai, vis dar esate prisirišę prie žemiškų dalykų ir visai nestipriai prie dvasinio gyvenimo. Tegul ir šiandienos mano kvietimas būna jums paskatinimas pasirinkti Dievą ir kasdienį atsivertimą. Negalite atsiversti, vaikeliai, jeigu nepaliksite nuodėmių ir neapsispręsite mylėti Dievą ir artimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ