Pranešimų archyvas


2011 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien nešu jums ant rankų savo Sūnų Jėzų, kad Jis teiktų jums savo ramybę. Melskitės, vaikeliai, ir liudykite, kad kiekvienoje širdyje įsivyrautų ne žmogiška, o Dieviška ramybė, kurios niekas negali sunaikinti. Tai yra ta širdies ramybė, kurią Dievas suteikia tiems, kuriuos myli. Per krikštą jūs visi esate pašaukti ir mylimi ypatingu būdu, todėl liudykite ir melskitės, kad būtumėte mano ištiestomis rankomis šiame pasaulyje, kuris trokšta Dievo ir ramybės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien noriu jums duoti viltį ir džiaugsmą. Visa, kas jus supa, veda jus prie žemiškų dalykų, o aš noriu vesti jus į malonės laikmetį; kad šiuo laiku būtumėte kuo arčiau mano Sūnaus, kad Jis galėtų jus vesti prie savo meilės ir į amžinąjį gyvenimą, kurio trokšta kiekviena širdis. Jūs, vaikeliai, melskitės; tegul šis metas būna malonės metas jūsų sielai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. spalio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir nematau džiaugsmo jūsų širdyse. Šiandien aš noriu duoti jums Prisikėlusiojo džiaugsmą, kad Jis jus vestų ir apglėbtų savąja meile ir švelnumu. Myliu jus ir nepaliaudama meldžiu už jūsų atsivertimą pas Mano Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Kviečiu jus: tegul šis metas jums visiems būna liudijimų metas. Jūs, kurie gyvenate Dievo meilėje ir patyrėte Jo dovanas liudykite apie jas savo žodžiais ir gyvenimu, kad jos teiktų džiaugsmą kitiems ir pastūmėtų juos į tikėjimą. Aš esu su jumis ir be paliovos užtariu jus visus pas Dievą, kad jūsų tikėjimas būtų visada gyvas ir džiaugsmingas ir išliktų Dievo meilėje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad melstumėtės ir pasninkautumėte mano intencijomis, nes šėtonas nori sugriauti mano planą. Aš pradėjau čia, nuo šios parapijos, ir pakviečiau visą pasaulį. Daug kas atsiliepė, tačiau yra labai daug tokių, kurie nenori nei girdėti, nei priimti mano kvietimo. Todėl jūs, kurie pasakėte TAIP, būkite tvirti ir ryžtingi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. liepos 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Tegul šis laikas jums būna maldos ir tylos laikas. Leiskite pailsėti savo kūnui ir sielai – tegul jie būna Dievo Meilėje. Leiskite, vaikeliai, man vesti jus. Atverkite savo širdis Šventajai Dvasiai, kad visas gėris, kuris yra jumyse sužydėtų ir duotų šimteriopą derlių. Pradėkite ir baikite dieną su malda širdimi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. birželio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai, Dėkokite su manimi Aukščiausiajam už mano buvimą su jumis. Mano Širdis yra džiaugsminga matydama meilę ir džiaugsmą gyvenant mano pranešimais. Daugelis atsiliepėte, bet laukiu ir ieškau visų užsnūdusių širdžių, kad pabustų iš netikėjimo miego. Priartėkite dar labiau, vaikeliai, prie mano Nekalčiausios Širdies, kad galėčiau nuvesti jus visus į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011m. birželio 24d., vakare, apsireiškimų kalne, regėtojui Ivanui Dragicevic apsireiškė Dievo Motina. Ji buvo džiaugsminga, vilkinti auksinę suknelę ir lydima trijų angelų. Apsireiškimas tęsėsi 13 minučių. Ji perdavė šį pranešimą:

"Brangūs vaikai, ir šiandien džiaugiuosi kartu su jumis. Taip pat ir šiandien, džiaugsme, kviečiu jus: priimkite mano pranešimus ir gyvenkite mano pranešimais. Tegul mano pranešimai jums tampa gyvenimu. Įtraukite juos į savo gyvenimą, lai jie būna jums maistu jūsų gyvenimo kelyje. Žinokite, brangūs vaikai, jog esu su jumis, kai jums būna labai sunku, kad jus paguosčiau ir padrąsinčiau, kad užtarčiau jus visus pas mano Sūnų. Todėl, brangūs vaikai, atkakliai melskitės ir nebijokite. Sekite manimi be baimės. Dėkoju jums, brangūs vaikai, ir šiandien už tai, kad mane ir vėl priėmėte ir, kad priėmėte mano pranešimus, kad gyvenate mano pranešimais."

2011 m. birželio 23 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Taip pat ir šiandien aš kviečiu jus su dideliu džiaugsmu gyventi mano pranešimais. Esu su jumis ir dėkoju jums už įgyvendinimą to, ką aš jums sakau. Kviečiu jus dar labiau, su nauju entuziazmu ir džiaugsmu atnaujinti mano pranešimus. Tegul malda būna jūsų kasdienė praktika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. gegužės 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien mano malda yra skirta už visus jus, kurie ieškote atsivertimo malonės. Beldžiate į mano Širdies duris, tačiau be vilties ir maldos, nuodėmėje ir be Susitaikymo su Dievu sakramento. Atsižadėkite nuodėmės ir apsispręskite šventumui. Tik taip galiu padėti jums ir išgirsti jūsų maldas ir siekti užtarimo pas Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!"

2011 m. balandžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Kaip gamta teikia gražiausias spalvas metuose, taip ir aš kviečiu jus liudykite savo gyvenimu ir padėkite kitiems priartėti prie mano Nekalčiausios Širdies, kad jų širdyse įsiliepsnotų meilė Aukščiausiajam. Aš esu su jumis ir nuolat meldžiu už jus, kad jūsų gyvenimas būtų rojaus atspindys čia, žemėje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą"

2011 m. kovo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu trokštu pakviesti jus atsivertimui. Tegul nuo šiandien prasideda naujas gyvenimas jūsų širdyje. Vaikeliai, aš trokštu pamatyti jūsų TAIP ir tegul jūsų gyvenimas būna džiaugsmingu Dievo valios įgyvendinimu kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Šiandien aš ypatingu būdu laiminu jus savo Motiniškuoju taikos, meilės ir vienybės mano Širdyje ir mano Sūnaus Jėzaus Širdyje palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą"

2011 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Gamta bunda ir ant medžių jau matyti pirmieji pumpurai, kurie pavirs nuostabiais žiedais ir vaisiais. Trokštu, kad ir jūs, vaikeliai, dirbtumėte dėl savo atsivertimo ir liudytumėte savo gyvenimu, kad jūsų pavyzdys kitiems būtų ženklas ir postūmis atsivertimui. Aš esu su jumis ir užtariu dėl jūsų atsivertimo prieš mano Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai, ir šiandien esu su jumis ir žiūriu į jus, ir laiminu jus, ir neprarandu vilties, kad šis pasaulis pasikeis į gera ir kad taika viešpataus žmonių širdyse. Džiaugsmas užvaldys pasaulį, nes jūs atsivėrėte mano kvietimui ir Dievo meilei. Šventoji Dvasia keičia daug žmonių, kurie pasakė TAIP. Todėl trokštu jums pasakyti: dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2011 m. sausio 01 d. pranešimas Ivanui Dragićević:

Mergelė Marija atėjo labai džiaugsminga. Po įprasto pasisveikinimo Ji meldėsi virš mūsų. Po to palaimino visus susirinkusius, ypač atėjusius ant kalno ligonius. Ivanas pavedė Dievo Motinai visus mus, mūsų šeimas ir sergančius, už kuriuos meldėmės. Mergelė Marija perdavė šį pranešimą:

"Brangūs vaikai, Ir šiandien su dideliu džiaugsmu kviečiu jus - melskitės, melskitės, melskitės, kad tokiu būdu galėtumėte padėti mano planų išsipildymui visame pasaulyje per Medjugorję. Melskitės už naujus dvasinius pašaukimus Bažnyčioje ir mano kunigų tikėjimo tvirtumą. Brangūs vaikai, neužmirškite, kad esu su jumis. Meldžiuosi su jumis. Vėl su džiaugsmu dėkoju visiems, kas ryžosi priimti mano pranešimus ir gyventi pagal juos."
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ