Pranešimų archyvas


1987 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Džiaukitės kartu su manimi. Mano Širdis džiaugiasi Jėzaus gimimu ir šiandien trokštu duoti Jį jums. Trokštu, brangūs vaikai, kad kiekvienas iš jūsų atvertų savo širdį Jėzui, o aš su meile dovanoju Jį jums. Trokštu, brangūs vaikai, kad Jis keistų jus, kad Jis mokytų jus ir, kad jus saugotų. Šiandien ypatingu būdu meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų ir pavedu visus Dievui, kad apsireikštų jumyse. Kviečiu jus tyrai maldai širdimi, kad kiekviena jūsų malda būtų susitikimas su Dievu. Skirkite Dievui pirmą vietą savo darbuose ir kasdieniniame gyvenime. Šiandien kviečiu jus visiškai rimtai paklusti man ir daryti tai, ką jums sakau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1987 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu, kad kiekvienas apsispręstų iš naujo pilnai pasiaukoti man. Tada ir aš galėsiu pavesti kiekvieną iš jūsų Dievui. Brangūs vaikai, žinote, kad begaliniai myliu jus ir trokštu, kad kiekvienas priklausytumėte man. Tačiau Dievas davė kiekvienam žmogui laisvę, kurią aš gerbiu su meile ir nuolankiai lenkiuosi jūsų laisvei. Trokštu, kad jūs, brangūs vaikai, padėtumėte įgyvendinti visa, ką Dievas suplanavo šiai parapijai. Jei nesimeldžiate, negalėsite suvokti mano meilės ir planų, kokus Dievas turi šiai parapijai ir kiekvienam iš jūsų. Melskitės, kad šėtonas nesuviliotų jūsų savo puikybe ir klastinga galia. Aš esu su jumis ir trokštu, kad patikėtumėte man, jog jus myliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu pakviesti jus visus, kad kiekvienas apsispręstumėte Rojui. Šis kelias yra sunkus tik tiems, kurie nėra apsisprendę už Dievą. Brangūs vaikai, apsispręskite ir tikėkite, kad Dievas aukojasi jums savo pilnatvėje. Esate pakviesti ir jums reikia atsiliepti į Tėvo kvietimą, kuris kviečia jus per Mane. Melskitės, nes maldoje kiekvienas galės pasiekti visišką meilę. Aš laiminu jus ir trokštu jums padėti, kad kiekvienas iš jūsų būtumėte po mano Motiniškuoju apsiaustu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu pakviesti jus visus maldai: tegul malda tampa jums gyvenimu. Brangūs vaikai, skirkite laiką vien tik Jėzui, o Jis suteiks jums viską, ko ieškote. Jis pilnai apsireikš jums. Brangūs vaikai, šėtonas yra stiprus ir tyko kiekvieną iš jūsų, kad jus sugundytų. Melskitės, tuomet jis negalės jums nei pakenkti, nei išvesti iš šventumo kelio. Brangūs vaikai, aukite diena iš dienos maldoje, kad būtumėte arčiau Dievo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien iš naujo kviečiu jus visus, kad kiekvienas apsispręstumėte gyventi pranešimais. Dievas leidžia man ir šiais metais, kuriuos Bažnyčia pašventė man, kalbėti jums ir skatinti jus šventumui. Brangūs vaikai, prašykite Dievo malonių, kuriomis Jis apdovanoja jus per Mane. Esu pasiruošusi išprašyti iš Dievo visko, ko ieškote, kad jūsų šventumas taptų pilnas. Todėl, brangūs vaikai, nepamirškite prašyti, nes Dievas leido man išprašyti jums malonių. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Prašau jūsų, kad nuo šiandien priimtumėte šventumo kelią. Myliu jus ir todėl trokštu, kad būtumėte šventi. Nenoriu, kad šėtonas trukdytų jums tame kelyje. Brangūs vaikai, melskitės ir priimkite viską, ką Dievas jums siūlo kelyje, kuris yra kartus. Tačiau tam, kuris eis šiuo keliu, Dievas parodys visą jo saldumą ir šis noriai atsilieps į kiekvieną Dievo kvietimą. Nekreipkite dėmesio į smulkmenas. Siekite Dangaus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums ir trokštu pakviesti jus visus Dievo Ramybei. Trokštu, kad kiekvienas savo širdyje patirtų tą ramybę, kurią teikia Dievas. Šiandien noriu palaiminti jus visus. Laiminu jus Dievo palaiminimu ir prašau jūsų, brangūs vaikai, eiti mano keliu ir jame išlikti. Aš myliu jus, brangūs vaikai, ir todėl nežinau kiek kartų kviečiau jus ir dėkojau už visa tai, ką darote mano intencijomis. Prašau jūsų, padėkite man, kad galėčiau pavesti jus Dievui ir kad išgelbėčiau jus vesdama išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu kiekvieną jūsų pradėti gyventi Dievo meilėje. Brangūs vaikai, esate linkę nusidėti ir nesusimastę atsiduoti į šėtono rankas. Aš kviečiu jus, kad kiekvienas sąmoningai apsispręstumėte už Dievą ir prieš šėtoną. Aš esu jūsų Motina, todėl trokštu jus visus vesti į tobulą šventumą. Trokštu, kad kiekvienas būtų laimingas čia, žemėje, ir kad kiekvienas iš jūsų būtų su Manimi Danguje. Tai, brangūs vaikai, yra mano atėjimo čia tikslas ir mano troškimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien jus visus kviečiu melstis. Žinote, brangūs vaikai, kad Dievas teikia ypatingas malones per maldą. Todėl prašykite ir melskitės, kad galėtumėte suvokti visa, ką duodu jums čia. Aš kviečiu jus, brangūs vaikai, melstis širdimi. Žinote, kad be maldos negalite suvokti viso to, ką Dievas planuoja per kiekvieną iš jūsų. Todėl melskitės! Trokštu, kad per kiekvieną išsipildytų Dievo planas, kad augtų visa tai, ką Dievas įdeda į jūsų širdis. Todėl melskitės, kad Dievo palaiminimas galėtų apsaugoti kiekvieną iš jūsų nuo visokio blogio, kuris jums gresia. Aš laiminu jus, brangūs vaikai! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums, kad esate šioje vietoje, kur teikiu jums ypatingas malones. Kviečiu kiekvieną nuo šiandien pradėti gyventi tokį gyvenimą, kokio Dievas trokšta iš jūsų ir kad pradėtumėte daryti gerus meilės ir gailestingumo darbus. Nenoriu, kad jūs, brangūs vaikai, gyvendami mano pranešimais darytumėte nuodėmes, kurios man nemalonios. Todėl, brangūs vaikai, trokštu, kad kiekvienas jūsų gyventų naują gyvenimą ir nenaikintumėte to, ką Dievas jumyse daro ir ką Jis teikia jums. Aš teikiu jums savo ypatingą palaiminimą ir lieku su jumis jūsų atsivertimo kelyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu apgaubti jus visus savo apsiaustu ir vesti atsivertimo keliu. Brangūs vaikai, prašau jūsų: atiduokite Viešpačiui visą savo praeitį, visą blogį, kuris susikaupė jūsų širdyse. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų būtumėte laimingas, tačiau su nuodėme niekas negali būti laimingu. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir maldoje atrasite naują džiaugsmo kelią. Džiaugsmas apsigyvens jūsų širdyse, ir tokiu būdu tapsite džiaugsmingais liudytojais to, ko aš ir mano Sūnus tikimės iš kiekvieno jūsų. Aš laiminu jus! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Štai ir šiandien trokštu pakviesti jus visus nuo šios dienos pradėti gyventi naują gyvenimą. Brangūs vaikai, trokštu, kad suvoktumėte, jog Dievas išsirinko kiekvieną iš jūsų, kad panaudotų jus savo didžiame žmonijos išganymo plane. Jūs negalite suvokti, koks didis yra jūsų vaidmuo tame Dievo plane. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, kad maldoje galėtumėte suvokti Dievo planą, skirtą jums. Aš esu su jumis, kad galėtumėte jį pilnai įgyvendinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. sausio 8 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu padėkoti jums už kiekvieną atsiliepimą į pranešimus. Ypač, brangūs vaikai, dėkoju jums už visas aukas ir maldas, kurias man pavedėte. Brangūs vaikai, noriu ir toliau teikti jums pranešimus tik ne kiekvieną ketvirtadienį, o kiekvieno mėnesio 25 dieną. Atėjo laikas, kada išsipildė viskas, ko mano Viešpats troško. Nuo šiandien duosiu mažiau pranešimų, bet ir toliau lieku su jumis. Todėl, brangūs vaikai, prašau jūsų: klausykitės mano nurodymų ir gyvenkite jais, kad galėčiau jus vesti. Brangūs vaikai, dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1987 m. sausio 1 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pakviesti jus visus, kad naujais metais gyventumėte pranešimais, kuriuos jums duodu. Brangūs vaikai, žinokite, kad dėl jūsų likau taip ilgai, kad jus išmokyčiau eiti šventumo keliu. Todėl, brangūs vaikai, nepaliaujamai melskitės ir gyvenkite pranešimais, kuriuos jums duodu, nes aš tai darau iš didelės meilės Dievui ir jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ