Pranešimų archyvas


1995 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugiuosi su jumis ir atnešu jums Kūdikėlį Jėzų, kad jus palaimintų. Kviečiu jus, brangūs vaikai, suvienyti savo gyvenimą su Juo. Jėzus yra Taikos Karalius ir tik Jis gali suteikti jums taiką ir ramybę, kurios ieškote. Aš esu su jumis ir pavedu jus ypatingu būdu Jėzui, dabar, šiais naujais laikais, kada reikia apsispręsti Jam. Šis metas yra malonės metas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad kiekvienas iš jūsų iš naujo pradėtų mylėti pirmiausia Dievą, kuris išganė ir atpirko kiekvieną iš jūsų, o po to savo artimus brolius ir seseris. Be meilės, vaikeliai, negalite augti šventume ir negalite daryti gerų darbų. Todėl, vaikeliai, melskitės, nepaliaujamai melskitės, kad Dievas jums atskleistų savo meilę. Aš pakviečiau jus visus, kad susivienytumėte su manimi ir mylėtumėte. Ir šiandien esu su jumis ir kviečiu jus atrasti meilę savo širdyse ir šeimose. Kad Dievas apsigyventų jūsų širdyse, turite mylėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus eiti į gamtą, nes ten sutiksite Dievą Sutverėją. Šiandien aš kviečiu jus, vaikeliai, dėkoti Dievui už viską, ką jums duoda. Dėkodami atrasite Visagalį ir visą gėrį, kuris jus supa. Vaikeliai, Dievas yra didis ir didi yra Jo meilė kiekvienam kūriniui. Todėl melskitės, kad suvoktumėte Dievo meilę ir gerumą. Aš esu su jumis kaip Dievo dovana dėka Dievo Sutverėjo gerumo ir meilės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus įsimylėti Švenčiausiąjį Altoriaus Sakramentą. Adoruokite Jį, vaikeliai, savo parapijose ir būsite susivieniję su visu pasauliu. Jėzus taps jūsų draugu ir nekalbėsite apie Jį kaip apie kažką mažai pažįstamą. Susivienijimas su Juo teiks jums džiaugsmą ir tapsite Jėzaus meilės, kurią Jis jaučia kiekvienam kūriniui, liudytojais. Vaikeliai, adoruodami Jėzų esate taip pat arti manęs. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus maldai. Tegul jums malda būna gyvenimu. Jokia šeima negali pasakyti, kad joje yra taika, jeigu nesimeldžia. Todėl tegul jūsų rytas prasideda rytine malda, o vakaras baigiasi padėkos maldom. Vaikeliai, esu su jumis ir myliu jus ir laiminu ir trokštu, kad kiekvienas iš jūsų būtų mano glėbyje. Negalite būti mano glėbyje, jeigu nesate pasiruošę melstis kasdieną. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis, nes tik maldoje galėsite suprasti mano atėjimą čia. Šventoji Dvasia jus apšvies maldoje, kad suvoktumėte, jog privalote atsiversti. Vaikeliai, trokštu iš jūsų padaryti nuostabią puokštę, paruoštą amžinybei, bet jūs nepriimate atsivertimo kelio, išganymo kelio, kuriuos jums siūlau per šiuos apsireiškimus. Vaikeliai, melskitės, atverkite savo širdis ir artėkite prie manęs. Tegul gėris nugali blogį. Aš jus myliu ir laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu laiminga matydama jus taip gausiai susirinkusius, kad atsiliepėte ir atvykote gyventi mano pranešimais. Kviečiu jus, vaikeliai, būti mano džiugiais taikos ir ramybės nešėjais šiame neramiame pasaulyje. Melskitės už taiką, kad kuo greičiau įsiviešpatautų taikos metas, kurio mano Širdis nekantriai laukia. Aš, vaikeliai, esu arti jūsų ir užtariu pas Aukščiausiąjį kiekvieną iš jūsų ir visus jus laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, vaikeliai, savo maldomis padėti man priartinti kuo daugiau širdžių prie mano Nekalčiausios Širdies. Šėtonas yra stiprus ir iš visų jėgų stengiasi pritraukti kuo daugiau žmonių prie savęs ir nuodėmės. Todėl jis tykoja išnaudoti kiekvieną akimirką. Prašau jūsų, vaikeliai, melskitės ir padėkite man, kad galėčiau padėti jums. Aš esu jūsų Motina ir myliu jus, todėl trokštu jums padėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus meilei. Vaikeliai, be meilės negalite gyventi nei su Dievu, nei su broliu. Todėl kviečiu jus visus atverti širdis Dievo meilei, kuri yra beribė ir pasiekiama kiekvienam iš jūsų. Dievas iš meilės žmogui atsiuntė mane tarp jūsų, kad parodyčiau jums išganymo kelią, meilės kelią. Jeigu nemylite pirmiausiai Dievo, negalėsite mylėti nei artimo, nei to, kurio nekenčiate. Todėl, vaikeliai, melskitės ir per maldą atrasite meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus gyventi taikoje savo širdyse ir šeimose. Nėra taikos, vaikeliai, kur nesimeldžiama ir nėra meilės, kur nėra tikėjimo. Todėl, vaikeliai, jus visus kviečiu šiandieną iš naujo apsispręsti atsivertimui. Aš esu arti jūsų ir visus jus kviečiu, vaikeliai, į savo glėbį, kad padėčiau jums, bet jūs to nenorite ir todėl šėtonas jus gundo ir smulkiausiuose dalykuose jūsų tikėjimas palūžta. Tad, vaikeliai, melskitės, nes per maldą atrasite palaimą ir taiką. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus tapti mano pranešimų, kuriuos jums perduodu šioje taip man brangioje vietoje, misionieriais. Dievas leido man būti taip ilgai su jumis ir todėl, vaikeliai, kviečiu jus su meile gyventi mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Skleisti juos visame pasaulyje, kad plūstų meilės upė į žmones, kupinus neapykantos ir neramumų. Kviečiu jus, vaikeliai, tapti taika ten, kur nėra taikos ir šviesa ten, kur yra tamsa, kad kiekviena širdis priimtų šviesą ir išganymo kelią. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1995 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus atverti savo širdžių duris Jėzui, kaip kad gėlelė atsiveria saulei. Jėzus trokšta pripildyti jūsų širdis ramybe ir džiaugsmu. Negalite, vaikeliai, įgyvendinti taikos, jeigu nesate taikoje su Jėzumi. Todėl kviečiu jus išpažinčiai, kad Jėzus taptų jūsų tiesa ir taika. Vaikeliai, melskitės, kad turėtumėte jėgų įvykdyti tai, ką sakau jums. Aš esu su jumis ir myliu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ