Pranešimų archyvas


2005 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien nešu ant rankų Kūdikėlį Jėzų, Taikos Karalių, kad Jis palaimintų jus savo ramybe. Vaikeliai, šiandien, ypatingu būdu kviečiu jus būti mano taikos nešėjais šiame neramiame pasaulyje. Dievas jus laimins. Vaikeliai, neužmirškite, esu jūsų Motina. Su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų laiminu jus visus ypatingu palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus: melskitės, melskitės, melskitės kol malda taps jūsų gyvenimu. Vaikeliai, šiuo laiku ypatingu būdu meldžiu Dievą suteikti jums tikėjimo dovaną. Tik tikėjime jūs atrasite gyvenimo dovanos, kurią Dievas jums padovanojo, džiaugsmą. Jūsų širdis džiūgaus mąstant apie amžinybę. Aš esu su jums ir myliu jus švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Vaikeliai, tikėkite, melskitės ir mylėkite ir Dievas bus šalia jūsų. Dovanos jums visas malones, kurių Jo prašote. Aš esu dovana jums, nes Dievas leidžia man diena iš dienos būti su jumis ir mylėti kiekvieną iš jūsų neišmatuojama meile. Todėl, vaikeliai, maldoje ir nuolankume atverkite savo širdis ir būkite mano buvimo liudytojais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Netgi jei esate toli nuo mano Širdies su meile kviečiu jus: atsiverskite. Nepamirškite, aš esu jūsų Motina ir jaučiu skausmą dėl kiekvieno, kuris yra toli nuo mano Širdies; bet nepalieku jūsų vienų. Tikiu, kad jūs galite palikti nuodėmės kelią ir apsispręsti šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus gyventi mano pranešimais. Šį laiką Dievas dovanojo kaip malonės metą. Todėl, vaikeliai, išnaudokite kiekvieną akimirką ir melskitės, melskitės, melskitės. Aš laiminu jus visus ir užtariu pas Aukščiausiąjį kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus trumpomis ir karštomis maldomis pripildyti savo dieną. Kai meldžiatės, jūsų širdis yra atvira ir Dievas myli jus ypatinga meile ir yeikia jums ypatingų malonių. Todėl išnaudokite šį malonės laiką ir pašvęskite jį Dievui labiau, negu bet kada iki šiol. Atlikite pasninko ir susilaikymo novenas, kad šėtonas būtų toli nuo jūsų, o malonė šalia jūsų. Aš esu šalia jūsų ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už kiekvieną auką, skirtą mano intencijomis. Kviečiu jus, vaikeliai, būti mano taikos ir meilės apaštalais savo šeimose ir pasaulyje. Melskitės, kad Šventoji Dvasia apšviestų jus ir vestų šventumo keliu. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus gyventi nuolankume mano pranešimais. Ypač liudykite juos dabar, kai artėjame prie mano apsireiškimų metinių. Vaikeliai, būkite ženklu tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir laiminu jus visus savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atnaujinti maldą savo šeimose. Per maldą ir Švento Rašto skaitymą te nužengia į jūsų šeimas Šventoji Dvasia, kuri jus atnaujins. Tokiu būdu jūs tapsite tikėjimo mokytojais savo šeimose. Per maldą ir jūsų meilę pasaulis pasuks gėrio keliu ir meilė įsiviešpataus pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus meilei. Vaikeliai, mylėkite vienas kitą Dievo meile. Kiekvieną akimirką, džiaugsme ir liūdesyje, tenugali meilė ir, tokiu būdu, meilė įsiviešpataus jūsų širdyse. Prisikėlęs Jėzus bus su jumis, o jūs būsite Jo liudytojai. Aš džiūgausiu kartu su jumis ir apsaugosiu jus savo Motinišku apsiaustu. Ypač, vaikeliai, su ypatinga meile stebėsiu jūsų kasdienį atsivertimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus būti mano ištiestomis rankomis šiame pasaulyje, kuris Dievą laiko paskutinėje vietoje. Jūs, vaikeliai, savo gyvenime Dievą statykite į pirmą vietą. Dievas jus laimins ir suteiks jėgų, kad liudytumėte meilės ir ramybės Dievą. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus. Vaikeliai, nepamirškite, kad aš myliu jus švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2005 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu vėl jus kviečiu maldai. Melskitės, vaikeliai, už krikščionių vienybę, kad visi būtų viena širdis. Vienybė tik tuomet įsiviešpataus tarp jūsų, kai melsitės ir atleisite. Neužmirškite: meilė nugalės tik tada, kai melsitės, o jūsų širdys atsivers. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ