Pranešimų archyvas


1991 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu atnešu jums Kūdikėlį Jėzų, kad jus palaimintų savo taikos ir meilės palaiminimu. Brangūs vaikai, nepamirškite, kad tai yra malonė, kurios daugelis žmonių nesupranta ir nepriima. Todėl jūs, kurie pasakėte, jog esate mano, ieškote mano pagalbos; atiduokite save pilnai. Pirmiausiai duokite savo meilę ir būkite pavyzdžiu savo šeimoms. Jūs sakote, kad Kalėdos yra šeimos šventė. Todėl, brangūs vaikai, statykite Dievą savo šeimose į pirmą vietą, kad Jis suteiktų jums ramybę ir jus saugotų ne tik nuo karų, bet ir taikos metu saugotų jus nuo bet kokių šėtono puolimų. Kai Dievas yra su jumis, turite viską. O kai Jo atsisakote, esate vargšai ir pasimetę, nežinote kieno pusėje esate. Todėl, brangūs vaikai, apsispręskite už Dievą, o tuomet turėsite viską. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šį kartą kviečiu jus maldai. Melskitės, kad galėtumėte suvokti, ką Dievas trokšta pasakyti jums per mano buvimą čia ir per mano pranešimus, kuriuos jums duodu. Trokštu visus jus kuo labiau priartinti prie Jėzaus ir Jo Sužeistos Širdies, kad galėtumėte suvokti beribę meilę, kuri buvo padovanota kiekvienam iš jūsų. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, kad iš jūsų širdžių išsilietų meilės šaltinis ant kiekvieno žmogaus,netgi ant to, kuris jūsų nekenčia ir niekina jus. Tokiu būdu su Jėzaus meile galėsite įveikti skurdą šio vargano pasaulio, kuris yra beviltiškas nepažinusiems Jėzaus. Dėkoju jums už visas aukas ir maldas. Melskitės, kad galėčiau padėti jums. Man reikia jūsų maldų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės, melskitės, melskitės!“

1991 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus maldai ir atsižadėjimams, nes dabar, kaip niekada iki šiol, šėtonas nori parodyti pasauliui savo gėdingą veidą ir trokšta sugundyti kuo daugiau žmonių pasukti mirties ir nuodėmės keliu. Todėl, brangūs vaikai, padėkite, kad mano Nekalčiausioji Širdis triumfuotų tame nuodėmingame pasaulyje. Prašau jūsų visų pavesti meldas ir aukas mano intencijomis, kad ir aš galėčiau jas aukoti Dievui už tai, kas yra svarbiausia. Pamirškite savo troškimus ir melskitės, brangūs vaikai, už tai, ko trokšta Dievas, o ne už tai, ko norite jūs. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Dabar, nuo tada, kai pradėjo realizuotis mano planas, šėtonas, kaip niekad iki šiol, yra stiprus ir siekia sutrukdyti mano taikos ir džiaugsmo planams ir priversti jus manyti, kad mano Sūnus nėra stiprus savo sprendimuose. Todėl, brangūs vaikai, kviečiu jus visus, dar labiau melstis ir pasninkauti. Kviečiu jus pasiaukoti devynias dienas, kad su jūsų pagalba išsipildytų viskas, ką trokštu įgyvendinti per paslaptis, kurias pradėjau Fatimoje. Kviečiu jus, brangūs vaikai, suvokti mano atėjimo svarbą ir padėties rimtumą. Trokštu išgelbėti visas sielas ir atiduoti jas Dievui. Todėl melskimės, kad būtų pilnai įgyvendinta visa, ką pradėjau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis už taiką. Šiuo laiku taikai gresia ypatingas pavojus, tad prašau jūsų atnaujinti pasninką ir maldą savo šeimose. Brangūs vaikai, trokštu, kad suvoktumėte situacijos rimtumą ir tai, jog dauguma to, kas įvyks, priklauso nuo jūsų maldų - o jūs mažai meldžiatės. Brangūs vaikai, aš esu su jumis ir kviečiu jus rimtai pradėti melstis ir pasninkauti, kaip pirmomis mano apsireiškimų dienomis. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, šią didžią dieną, kurią man padovanojote, trokštu visus jus palaiminti ir pasakyti – tai yra malonės dienos, kol esu su jumis. Trokštu mokyti jus ir padėti eiti šventumo keliu. Yra daug žmonių, kurie nenori suprasti mano pranešimų ir rimtai priimti tai, ką sakau. Todėl kviečiu jus ir prašau: savo kasdieniniu gyvenimu liudykite mano buvimą čia. Jeigu melsitės, Dievas padės jums suvokti tikrą mano atėjimo čia priežastį. Todėl, vaikeliai, melskitės ir skaitykite Šventąjį Raštą, kad per Šventąjį Raštą ir mano atėjimą galėtumėte suprasti jums duodamą pranešimą. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien visus jus, kurie išgirdote mano taikos pranešimą, kvieči su rimtumu ir meile įgyvendinti jį. Daug yra tokių, kurie mano, jog daug padaro kalbėdami apie pranešimus, tačiau jais negyvena. Brangūs vaikai, aš kviečiu jus gyvenimui: visa tai, kas jumyse yra neigiama, tegul pasikeičia į teigiamą ir į gyvenimą. Brangūs vaikai, aš esu su jumis ir trokštu kiekvienam jūsų padėti gyventi ir savo gyvenimu liudyti gerąją naujieną. Aš, brangūs vaikai, esu čia, kad padėčiau jums ir nuvesčiau jus į Dangų. Danguje yra džiaugsmas, kuriuo jūs galite gyventi jau šiandieną. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus, kad jūsų malda būtų malda širdimi. Tegul kiekvienas iš jūsų randa laiko maldai, nes maldoje atrasite Dievą. Nenoriu, kad kalbėtumėte apie maldą, bet, kad melstumėtės. Tegul kiekviena diena būna pripildyta padėkos maldomis Dievui už gyvybę ir už viską, ką turite. Nenoriu, kad jūsų gyvenimas praeitų kalbose, bet darbais šlovinkite Dievą. Aš esu su jumis ir dėkoju Dievui už kiekvieną akimirką praleistą su jumis. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus išgyventi Jėzaus kančią maldoje ir vienybėje su Juo. Apsispręskite skirti daugiau laiko Dievui, kuris padovanojo jums šias malonės dienas. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir ypatingu būdu atnaujinkite meilę Jėzui savo širdyse. Aš esu su jumis ir lydžiu jus savo palaiminimu ir maldomis. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus apsispręsti už Dievą, nes atitolimo nuo Dievo vaisius yra nerimas jūsų širdyse. Dievas yra pati Taika, todėl priartėkite prie Jo savo asmeninėmis maldomis ir tada gyvenkite savo širdies taika. Ir taip taika iš jūsų širdies liesis upe į visą pasaulį. Nekalbėkite apie taiką, bet kurkite taiką! Aš laiminu kiekvieną iš jūsų ir kiekvieną jūsų gerą sprendimą. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1991 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip niekada iki šiol, kviečiu jus maldai. Tegul jūsų malda būna malda už taiką. Šėtonas stiprus ir trokšta sunaikinti ne tik žmonių gyvybę, bet ir gamtą ir planetą, kurioje gyvenate. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, kad per maldą būtumėte apsaugoti Dievo taikos palaiminimu. Dievas atsiuntė mane pas jus, kad jums padėčiau. Jeigu norite – priimkite Rožinį! Vien tik Rožinis gali padaryti stebuklus pasaulyje ir jūsų gyvenimuose. Aš laiminu jus ir lieku su jumis, kol tokia bus Dievo valia. Dėkoju jums, kad neneigiate mano buvimo čia; dėkoju jums, nes jūsų atsiliepimas tarnauja gėriui ir taikai. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ