Pranešimų archyvas


1993 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien džiaugiuosi su Kūdikėliu Jėzumi ir trokštu, kad Jėzaus džiaugsmas įeitų į kiekvieną širdį. Vaikeliai, šiuo pranešimu aš teikiu jums palaiminimą drauge su savo Sūnumi Jėzumi, tegul kiekvienoje širdyje įsiviešpatauja ramybė. Myliu jus, vaikeliai, ir visus jus kviečiu per maldą priartėti prie manęs. Jūs vis kalbate ir kalbate, bet nesimeldžiate. Todėl, vaikeliai, apsispręskite maldai. Tik tokiu būdu tapsite laimingi ir Dievas jums suteiks tai, ko Jo prašysite. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus dabar, šiuo metu, kaip niekada iki šiol, pasiruošti Jėzaus atėjimui. Tegul Kūdikėlis Jėzus įsiviešpatauja jūsų širdyse, nes tik tada būsite laimingi, kada Jėzus taps jūsų draugu. Tada nebus sunku jums nei melstis, nei aukotis, nei liudyti Jėzaus didybę jūsų gyvenime, nes tuo metu Jis suteiks jums jėgų ir džiaugsmo. Savo užtarimu ir maldomis aš esu arti jūsų ir visus jus myliu ir laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiais metais kviečiau jus melstis, gyventi tuo, ką jums sakau, bet jūs mažai gyvenate mano pranešimais. Kalbate, bet negyvenate, todėl, vaikeliai, šis karas taip ilgai vyksta. Kviečiu jus atsiverkite Dievui ir savo širdyse gyvenkite su Dievu, darykite gerą ir liudykite mano pranešimus. Aš jus myliu ir trokštu jus apsaugoti nuo visokio blogio, bet jūs to netrokštate. Brangūs vaikai, negaliu jums padėti, jeigu negyvenate pagal Dievo įsakymus, jeigu negyvenate Šventomis Mišiomis, jeigu nevengiate nuodėmės. Kviečiu jus būti meilės ir gėrio apaštalais. Šiame neramiame pasaulyje liudykite Dievą ir Dievo meilę, o Dievas jus laimins ir suteiks jums tai, ko Jo prašote. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu jūsų Motina ir kviečiu jus per maldą priartėti prie Dievo, nes Jis yra jūsų Taika, jūsų Išganytojas. Todėl, vaikeliai, neieškokite materialinio pasitenkinimo, verčiau ieškokite Dievo. Aš meldžiuosi už jus ir kiekvieną asmeniškai užtariu pas Dievą. Prašau jūsų maldų, kad priimtumėte mane ir priimtumėte mano pranešimus kaip kad pirmomis apsireiškimo dienomis. Ir tik tuomet, kada atversite širdis ir melsitės, įvyks stebuklai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu, kad suvoktumėte, jog esu jūsų Motina ir noriu padėti jums ir pakviesti jus maldai. Tik per maldą galite suvokti ir priimti mano pranešimus ir juos įgyvendinti. Skaitykite Šventąjį Raštą, gyvenkite juo ir melskitės, kad suprastumėte šio laiko ženklus. Dabar yra ypatingas metas. Todėl ir esu su jumis, kad priartinčiau jus prie Savo Širdies ir prie mano Sūnaus Jėzaus Širdies. Brangūs vaikeliai, trokštu, kad būtumėte vaikais šviesos, o ne tamsos. Todėl gyvenkite tuo, ką aš jums kalbu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkoju jums už jūsų maldas ir meilę, kurią man rodote. Kviečiu jus apsispręsti melstis mano intencijomis. Brangūs vaikai, paaukokite devyndienį, sudėdami aukoje viską, prie ko esate labiausiai prisirišę. Trokštu, kad jūsų gyvenimas būtų surištas su manuoju. Aš esu jūsų Motina ir trokštu, vaikeliai, kad šėtonas nesuklaidintų jūsų, nes jis nori nuvesti klaidingu keliu, bet negali, jeigu jūs jam to neleidžiate. Todėl, vaikeliai, atnaujinkite maldą savo širdyse ir tada suprasite mano kvietimą ir mano gyvą troškimą padėti jums. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugiuosi jūsų buvimu čia. Aš laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Dievą. Ir vėl kviečiu jus gyventi mano pranešimais ir taikyti juos gyvenime bei darbuose. Kiekvieną dieną aš esu su jumis ir visus jus laiminu. Brangūs vaikai, tai yra ypatingas metas ir todėl esu su jumis, kad jus mylėčiau ir saugočiau, kad apsaugočiau jūsų širdis nuo šėtono ir, kad jus vis labiau priartinčiau prie savo Sūnaus Jėzaus Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano Motinišką kvietimą!“

1993 m. gegužės 25 d. pranešimas:

Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus per maldą atsiverti Dievui, kad Šventoji Dvasia pradėtų daryti stebuklus jumyse ir per jus. Aš esu su jumis ir užtariu Dievo akivaizdoje kiekvieną iš jūsų. Nes, brangūs vaikai, kiekvienas jūsų esate svarbus mano išgelbėjimo plane. Kviečiu jus būti gėrio ir ramybės nešėjais. Dievas gali suteikti jums ramybę jeigu atsiversite ir melsitės. Todėl, brangūs mano vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės ir darykite tai, ką Šventoji Dvasia jums įkvėps. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien visus jus kviečiu pažadinti savo širdis meilei. Eikite į gamtą ir stebėkite kaip bunda gamta ir tai jums padės atverti savo širdis meilei Dievui Sutverėjui. Trokštu, kad pažadintumėte meilę savo šeimose: ten kur neramumai ir neapykanta, tegul įsiviešpatauja meilė, nes, kai yra meilė jūsų širdyse, tada yra ir malda. Ir, brangūs vaikai, nepamirškite, kad esu su jumis ir savo maldomis padedu jums, kad Dievas duotų jėgų mylėti. Aš laiminu jus ir myliu savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip niekada, kviečiu jus melstis už taiką, taiką savo širdyse, taiką savo šeimose, taiką visame pasaulyje, nes šėtonas nori karo, nori neramumų, nori sunaikinti viską, kas yra gera. Todėl, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu ir visus jus kviečiu atsiversti. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų apsispręstumėte pakeisti savo gyvenimą ir, kad kiekvienas iš jūsų daugiau darbuotųsi Bažnyčioje ne žodžiais ar mintimis, bet pavyzdžiu. Tegul jūsų gyvenimas būna džiaugsmingas Jėzaus liudijimas. Negalite sakyti, kad atsivertėte, nes jūsų gyvenimas turi tapti kasdieniu atsivertimu. Tam, kad suprastumėte, ką turite daryti, vaikeliai, melskitės ir Dievas nurodys jums konkrečiai, ką turite daryti ir kame turite pasikeisti. Aš esu su jumis ir apgaubiu jus visus savo apsiaustu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1993 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus rimtai priimti ir gyventi mano pranešimais. Šios dienos yra dienos, kada reikia apsispręsti už Dievą, už Taiką ir už Gėrį. Tegul bet kokia neapykanta ir pavydas išnyksta iš jūsų gyvenimo, iš jūsų minčių ir tegul apsigyvena jose tikra meilė Dievui ir artimui. Taip ir tik taip jūs galėsite atpažinti šio laikmečio ženklus. Aš esu su jumis ir vedu jus į naujus laikus, į laikus, kuriuos Dievas teikia jums kaip malonę, kad galėtumėte Jį dar geriau pažinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!"

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ