Pranešimų archyvas


2001 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus ir raginu melstis už taiką. Ypač šiandien nešdama jums ant savo rankų Naujagimį Jėzų, kviečiu jus susivienyti su Juo per maldą ir tapti ženklu šiam neramiam pasauliui. Raginkite vieni kitus, vaikeliai, melstis ir mylėti. Tegul jūsų tikėjimas būna paskata kitiems dar stipriau tikėti ir mylėti. Laiminu jus visus ir kviečiu būti arčiau mano Širdies ir Kūdikėlio Jėzaus Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2001 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu iš naujo kviečiu jus maldai. Vaikeliai, melskitės ir ruoškite savo širdis Taikos Karaliaus atėjimui, kad Jis savo palaiminimu suteiktų taiką visam pasauliui. Nerimas įsiviešpatavo širdyse ir neapykanta valdo pasaulį. Todėl jūs, kurie gyvenate mano pranešimais, būkite šviesa ir ištiestomis rankomis šiam netikinčiam pasauliui, kad visi pažintų meilės Dievą. Neužmirškite, vaikeliai, esu su jumis ir visus jus laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus ir šiandien - melskitės visa širdimi ir mylėkite vienas kitą. Vaikeliai, esate išrinkti, kad liudytumėte ramybę ir džiaugsmą. Jeigu nėra ramybės – melskitės, ir ją gausite. Per jus ir jūsų maldas, vaikeliai, ramybė liesis į pasaulį. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, nes malda daro stebuklus žmonių širdyse ir pasaulyje. Aš esu su jumis ir dėkoju Dievui už kiekvieną iš jūsų, kuris rimtai priėmė maldą ir gyvena ja. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai, ypač šiandieną, kada šėtonas nori karo ir neapykantos. Aš kviečiu jus iš naujo, vaikeliai: melskitės ir pasninkaukite, kad Dievas suteiktų jums ramybę. Liudykite ramybę kiekvienai širdžiai ir būkite taikos nešėjais šiame neramiame pasaulyje. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų prieš Dievą. O jūs nebijokite, nes kas meldžiasi nebijo blogio ir neturi neapykantos širdyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus apsispręsti šventumui. Tegul jums, vaikeliai, šventumas visada būna pirmoje vietoje - jūsų mintyse ir kiekvienoje situacijoje, darbuose ir žodžiuose. Tokiu būdu pradėsite praktikuoti jį ir po truputį, žingsnis po žingsnio, į jūsų šeimas įeis malda ir apsisprendimas šventumui. Būkite reiklūs patys sau ir neprisiriškite prie materialių dalykų, bet prie Dievo. Ir nepamirškite, vaikeliai, kad jūsų gyvenimas praeinantis kaip gėlelė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus dar labiau priartėti prie Dievo per savo asmenines maldas. Išnaudokite poilsio laiką ir leiskite savo sielai ir savo akims pailsėti Dieve. Suraskite ramybę gamtoje ir atrasite Dievą Sutvėrėją, kuriam galėsite dėkoti už visą kūriniją ir tada savo širdyje atrasite džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Ypatingai šiandien, kada jums Dievas teikia gausių malonių, melskitės ir ieškokite Dievo per mane. Dievas teikia jums didžių malonių, tad, vaikeliai, išnaudokite šį malonės metą ir priartėkite prie mano Širdies, kad galėčiau vesti jus pas savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus melstis. Vaikeliai, daug dirbate, bet be Dievo palaiminimo. Laiminkite ir ieškokite Šventosios Dvasios išminties, kad vestų jus šiuo metu taip, kad suprastumėte ir gyventumėte šito laikmečio malonėje. Atsiverskite, vaikeliai, ir atsiklaupkite savo širdies tyloje. Patalpinkite Dievą savo esybės centre taip, kad galėtumėte džiaugsme liudyti grožį, kurį Dievas nuolat teikia jūsų gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, malda daro stebuklus. Kai esate pavargę ar sergate, ar nežinote savo gyvenimo prasmės, paimkite Rožinį ir melskitės, melskitės, kol malda taps džiaugsmingu susitikimu su jūsų Atpirkėju. Esu su jumis, užtariu ir meldžiuosi už jus, vaikeliai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus, kad atsivertumėte maldai. Vaikeliai, gyvenate tokiu laiku, kada Dievas jums teikia didelių malonių, o jūs nemokate jų išnaudoti. Rūpinatės visa kuo kitu, o siela ir dvasiniu gyvenimu - mažiausiai. Pabuskite iš to varginančio jūsų sielos sapno ir pasakykite Dievui iš visų jėgų TAIP. Apsispręskite atsivertimui ir šventumui. Esu su jumis, vaikeliai, ir kviečiu jus į jūsų sielos ir visa to, ką darote tobulumą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai yra malonės metas. Todėl melskitės, melskitės, melskitės, kol nesuvoksite Dievo meilės kiekvienam iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2001 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad atnaujintumėte maldą ir pasninką su dar didesniu entuziazmu, kol malda taps jums džiaugsmu. Vaikeliai, kas meldžiasi, nebijo ateities, o kas pasninkauja, nebijo blogio. Kartoju dar kartą: vien tik per maldą ir pasninką galima sustabdyti ir karus - jūsų netikėjimo ir baimės dėl ateities karus. Esu su jumis ir mokau jus, vaikeliai: Dieve yra jūsų ramybė ir viltis. Todėl priartėkite prie Dievo ir skirkite Jam pirmą vietą savo gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ