Pranešimų archyvas


2015 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų ir apglėbdama Jį teikiu jums Jo ramybę ir Dangaus troškimą. Meldžiuosi su jumis už taiką ir kviečiu jus būti taika. Visus jus laiminu savo Motiniškuoju taikos palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien visus jus kviečiu: melskitės mano intencijomis. Taika yra pavojuje, todėl, vaikeliai, melskitės ir būkite taikos ir vilties nešėjai šiame neramiame pasaulyje, kur šėtonas puola ir gundo visokiausias būdais. Vaikeliai, būkite tvirti maldoje ir drąsūs tikėjime. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mano malda ir šiandien yra už visus jus, ypač už visus tuos, kurių širdys tapo užkietintos mano pranešimams. Gyvenate malonės metu ir nesuvokiate Dievo dovanos, kurią Jis teikia per mano buvimą čia. Vaikeliai, apsispręskite ir šiandien šventumui, imkite pavyzdį iš šių laikų šventųjų ir pastebėsite, kad šventumas yra realybė jums. Džiūgaukite meilėje, vaikeliai, jog Dievo akyse esate nepakartojami ir nepamainomi, kad esate Dievo džiaugsmas šiame pasaulyje. Liudykite taiką, maldą ir meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien meldžiu Šventąją Dvasią, kad pripildytų jus tvirtu tikėjimu. Malda ir tikėjimas pripildys jūsų širdis meile ir džiaugsmu ir jūs būsite ženklu tiems, kurie yra toli nuo Dievo. Raginkite, vaikeliai, vienas kitą melstis širdimi, kad malda pripildytų jūsų gyvenimą ir jūs, vaikeliai, kiekvieną dieną, visų pirma, būsite liudytojais tarnystės Dievui per adoraciją bei artimo poreikiuose. Esu su jumis ir užtariu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus būti malda. Tegul malda jums būna sparnai į susitikimą su Dievu. Pasaulis šiuo metu yra gundyme, nes užmiršo ir apleido Dievą. Todėl jūs, vaikeliai, būkite tais, kurie trokšta ir myli Dievą virš visko. Esu su jumis ir vedu jus pas savo Sūnų, bet jūs privalote pasakyti savąjį TAIP laisvai, kaip Dievo vaikai. Užtariu jus ir myliu jus begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien su džiaugsmu esu su jumis ir visus jus, vaikeliai, kviečiu: melskitės, melskitės, melskitės, kad suvoktumėte meilę, kurią jaučiu jums. Vaikeliai, mano meilė yra stipresnė už blogį, todėl priartėkite prie Dievo, kad pajustumėte mano džiaugsmą Dievuje. Vaikeliai, be Dievo jums nėra ateities, nėra nei vilties, nei išganymo, todėl palikite blogį ir pasirinkite gėrį. Esu su jumis ir užtariu jus prieš Dievą visuose jūsų poreikiuose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien Aukščiausiasis suteikė man malonę, kad galėčiau mylėti jus ir kviesti atsivertimui. Vaikeliai, tegul Dievas būna jūsų ateitis. Ne karas ar neramumai, ne liūdesys, bet džiaugsmas ir ramybė turi įsiviešpatauti visų žmonių širdyse. Tačiau be Dievo niekada nerasite ramybės. Todėl, vaikeliai, sugrįžkite pas Dievą ir į maldą, kad jūsų širdis giedotų iš džiaugsmo. Aš esu su jumis ir myliu jus begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis ir su džiaugsmu jus visus kviečiu: melskitės ir tikėkite maldos galia. Atverkite savo širdis, kad Dievas pripildytų jus Savąja meile ir jūs būsite džiaugsmu kitiems. Jūsų liudijimas bus tvirtas ir viskas, ką darysite, bus perpinta Dievo švelnumu. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus ir jūsų atsivertimą, kol Dievas jums bus pirmoje vietoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis, kad vesčiau jus į išganymą. Jūsų siela nerami, nes dvasia silpna ir išvarginta visais žemiškais reikalais. Vaikeliai, melskitės į Šventąją Dvasią, kad Ji perkeistų jus ir pripildytų tikėjimo ir vilties jėga, kad būtumėte stiprūs kovoje su blogiu. Esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien Aukščiausiasis leidžia, kad būčiau su jumis ir kad vesčiau jus atsivertimo keliu. Daug širdžių užsivėrė malonei ir tapo kurčios mano kvietimui. Jūs, vaikeliai, melskitės ir kovokite su puolimais ir visais blogio planais, kuriuos per modernizmą jums bruka velnias. Būkite stiprūs maldoje ir su kryžiumi rankose melskitės, kad blogis nepasinaudotų jumis ir nenugalėtų jumyse. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu: daugiau melskitės ir mažiau kalbėkite. Maldoje ieškokite Dievo valios ir gyvenkite ja pagal Dievo įsakymus, kuriems jus kviečia Dievas. Aš esu su jumis ir su jumis meldžiuosi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2015 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus išgyventi savo pašaukimą maldoje. Dabar, kaip niekada iki šiol, šėtonas siekia užsmaugti žmogų ir jo sielą savo užkrečiamu neapykantos ir neramumų vėju. Daugelyje širdžių nėra džiaugsmo, nes nėra nei Dievo, nei maldos. Neapykanta ir karas auga diena iš dienos. Kviečiu jus, vaikeliai, pradėti iš naujo, su entuziazmu, šventumo ir meilės kelią, nes dėl to aš atėjau pas jus. Kartu būkime meile ir atleidimu visiems tiems, kurie sugeba ir nori mylėti tik žmogiškąja meile, o ne ta, neišmatuojama Dievo meile, kuriai jus kviečia Dievas. Vaikeliai, tegul jūsų širdyje visada būna viltis geresniu rytojumi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ