Pranešimų archyvas


2003 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien aš laiminu jus visus su savo Sūnumi Jėzumi ant rankų ir atnešu jums Jį, kuris yra Taikos Karalius, kad Jis suteiktų jums Savo ramybę. Esu su jumis ir myliu jus visus, vaikeliai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad šis metas būtų jums dar didesnė paskata maldai. Šiuo metu, vaikeliai, melskitės, kad Jėzus užgimtų visose širdyse, ypač tose, kurios nepažįsta Jo. Būkite meile, džiaugsmu ir taika šiame netaikiame pasaulyje. Aš esu su jumis ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus pasiaukoti mano Širdžiai ir mano Sūnaus Jėzaus Širdžiai. Trokštu, vaikeliai, vesti jus visus atsivertimo ir šventumo keliu. Tik tokiu būdu, per jus, galime vis daugiau sielų vesti išganymo keliu. Nedelskite, vaikeliai, bet iš visos širdies pasakykite: ,,Aš noriu padėti Jėzui ir Marijai, kad kuo daugiau brolių ir seserų pažintų šventumo kelią.” Tokiu būdu jūs jausitės patenkinti, kad esate Jėzaus draugai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus priartėti prie mano Širdies. Tik tokiu būdu suvoksite mano buvimo tarp jūsų dovaną. Trokštu, vaikeliai, vesti jus prie mano Sūnaus Jėzaus Širdies. Tačiau jūs priešinatės ir nenorite atverti savo širdžių maldai. Aš iš naujo, vaikeliai, kviečiu jus nebūti kurčiais ir priimti mano kvietimą, kuris jums yra išsigelbėjimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus dėkoti Dievui savo širdyje už visas malones, kurias jums teikia taip pat ir per ženklus bei spalvas esančias gamtoje. Dievas nori priartinti jus arčiau Savęs ir ragina jus teikti Jam garbę ir šlovę. Todėl iš naujo kviečiu jus, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės ir nepamirškite - aš esu su jumis. Aš užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų, kol jūsų džiaugsmas Jame taps pilnas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, melskitės tol, kol malda taps jums džiaugsmu. Tiktai tokiu būdu kiekvienas jūsų atras ramybę širdyje ir jūsų siela bus laiminga. Jausite poreikį liudyti kitiems meilę, kurią jaučiate savo širdyje ir gyvenime. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus pas Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien su didžiu džiaugsmu kviečiu jus gyventi mano pranešimais. Esu su jumis ir dėkoju jums, kad įgyvendinote tai, apie ką jums kalbu. Kviečiu jus su nauju įkvėpimu ir džiaugsmu dar labiau atnaujinti mano pranešimus. Tegul malda tampa jūsų kasdienybe. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Atnaujinkite savo asmeninę maldą, ir ypatingu būdu melskite Šventąją Dvasią padėti jums melstis širdimi. Užtariu visus jus, vaikeliai, ir visus jus kviečiu atsivertimui. Jei jūs atsiversite, tai ir visi, kurie jus supa, bus atnaujinti ir malda jiems taps džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsiverti maldai. Praėjusios Gavėnios metu jūs suvokėte, kokie maži esate ir koks mažas yra jūsų tikėjimas. Vaikeliai, apsispręskite ir šiandien Dievui, kad jumyse ir per jus Jis galėtų keisti žmonių širdis, o taip pat ir jūsų širdis. Būkite džiaugsmingi prisikėlusio Kristaus nešėjai šiame netaikiame pasaulyje, kuris ilgisi Dievo ir viso, kas kyla iš Dievo. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir myliu jus ypatinga meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis už taiką. Melskitės širdimi, vaikeliai, ir nepraraskite vilties, nes Dievas myli savo kūrinius. Jis trokšta išgelbėti jus, vieną po kito, per mano atėjimą čia. Aš kviečiu jus į šventumo kelią. Melskitės, nes maldoje jūs tampate atviri Dievo valiai ir tokiu būdu per visa, ką jūs darote, yra įgyvendinamas Dievo planas jumyse ir per jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis ir pasninkauti už taiką. Kaip jau sakiau anksčiau, kartoju ir dabar, vaikeliai, tik malda ir pasninku galima sustabdyti karus. Taika yra brangi Dievo dovana. Ieškokite, melskitės ir jūs ją gausite. Kalbėkite apie taiką ir neškite taiką savo širdyse. Puoselėkite ją kaip gėlelę, kuriai reikia vandens, švelnumo ir šviesos. Būkite tais, kurie neša taiką kitiems. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2003 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo pranešimu aš iš naujo kviečiu jus melstis už taiką. Ypač dabar, kai taiką ištikusi krizė, būkite tais, kurie meldžiasi ir liudija taiką. Būkite, vaikeliai, taika šiame netaikiame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ