Pranešimų archyvas


1997 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugiuosi su jumis ir kviečiu jus gėriui. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų mąstytų ir neštų taiką ir ramybę savo širdyje ir sakytų: aš trokštu skirti Dievui pirmą vietą savo gyvenime! Taip, vaikeliai, kiekvienas iš jūsų tapsite šventi. Sakykite, vaikeliai, kiekvienam: aš linkiu tau gerą ir jis tau atsilieps geru ir gėris, vaikeliai, įsiviešpataus širdyje kiekvieno žmogaus. Aš, vaikeliai, šį vakarą atnešu jums gėrį savo Sūnaus, kuris atidavė savo gyvybę, kad jus išganytų. Todėl, vaikeliai, džiaukitės ir ištieskite rankas Jėzui, kuris yra pats gėris. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus suvokti savo krikščionišką pašaukimą. Vaikeliai, aš vedžiau jus ir vedu šiuo malonės laiku, kad suvoktumėte savo krikščionišką pašaukimą. Šventieji kankiniai mirė liudydami: esu krikščionis ir Dievą myliu labiau už viską! Vaikeliai, ir šiandien kviečiu jus džiaugtis ir būti džiaugsmingais krikščionimis – atsakingais ir suvokiančiais, kad Dievas ypatingu būdu pakvietė jus būti džiaugsmingomis ištiestomis rankomis tiems, kurie netiki ir, kad per jūsų gyvenimo pavyzdį įgautų tikėjimą ir meilę Dievui. Todėl melskitės, melskitės, melskitės, kad jūsų širdis atsivertų ir būtų jautri Dievo žodžiui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis ir kviečiu jus visus, kad atsinaujintumėte gyvendami mano pranešimais. Vaikeliai, lai malda jums būna gyvenimas ir būkite pavyzdžiu kitiems. Vaikeliai, trokštu, kad taptumėte taikos, ramybės ir Dievo džiaugsmo nešėjais šiuolaikiniam neramiam pasauliui. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės! Aš esu su jumis ir laiminu jus savo Motiniška ramybe. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus suprasti, kad be meilės negalite suvokti, jog Dievas privalo būti pirmoje vietoje jūsų gyvenime. Todėl, vaikeliai, visus jus kviečiu mylėti ne žmonių, o Dievo meile. Taip jūsų gyvenimas taps geresnis, be interesų. Suvoksite, kad Dievas teikia jums save paprasčiausiu būdu iš meilės. Vaikeliai, norėdami suprasti mano žodžius, kuriuos jums teikiu iš meilės, melskitės, melskitės, melskitės. Tuomet galėsite priimti kitus su meile ir atleisti visiems, kurie padarė jums pikta. Atsiliepkite malda, o malda yra meilės Dievui Sutverėjui vaisius. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas man duoda šį laiką kaip dovaną jums, kad galėčiau mokyti jus ir vesti išganymo keliu. Dabar, brangūs vaikai, nesuvokiate šios malonės, bet greitai ateis laikas, kai raudosite dėl šių pranešimų. Todėl, vaikeliai, gyvenkite visais žodžiais, kuriuos daviau šiuo malonės metu ir atnaujinkite maldą, kol malda taps jums džiaugsmu. Ypatingai kviečiu visus tuos, kurie pasiaukojo mano Nekalčiausiajai Širdžiai, tapti pavyzdžiu kitiems. Kviečiu visus kunigus, vienuolius ir vienuoles melstis rožinį ir mokyti melstis kitus. Rožinis, vaikeliai, yra ypač brangus man. Per rožinį atveriate man savo širdis ir galiu jums padėti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atsiliepti į mano kvietimą melstis. Trokštu, brangūs vaikai, kad šiuo metu rastumėte kampelį asmeninei maldai. Aš trokštu vesti jus į maldą širdimi. Tik tokiu būdu suvoksite, kad be maldos jūsų gyvenimas yra tuščias. Kai per maldą atrasite Dievą, atrasite ir savo gyvenimo prasmę. Todėl, vaikeliai, atverkite savo širdies duris ir suvoksite, kad malda yra džiaugsmas, be kurio negalite gyventi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1997 m. birželio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien esu su jumis ypatingu būdu ir teikiu jums savo Motinišką ramybės palaiminimą. Aš meldžiu už jus ir užtariu jus pas Dievą, kad suprastumėte, jog kiekvienas jūsų esate ramybės nešėjas. Negalite turėti ramybės, jei jūsų širdis nėra susitaikiusi su Dievu. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, nes malda yra jūsų ramybės pagrindas. Atverkite savo širdį ir duokite Dievui laiko, kad Jis taptų jūsų draugu. Kai gimsta tikra draugystė su Dievu, jokia audra negali jos sunaikinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1997 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus šlovinti Dievą ir teesie Dievo Vardas Šventas jūsų širdyse ir gyvenime. Vaikeliai, kai esate Dievo Šventume, Dievas yra su jumis ir dovanoja jums ramybę ir džiaugsmą, kurie kyla iš Dievo tik per maldą. Todėl, vaikeliai, atnaujinkite maldą savo šeimose ir jūsų širdis šlovins Šventą Dievo Vardą ir rojus įsiviešpataus jūsų širdyse. Aš esu šalia jūsų ir užtariu jus pas Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1997 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad jūsų gyvenimas būtų surištas su Dievu Sutverėju, nes tik tokiu būdu jūsų gyvenimas turės prasmę ir suvoksite, kad Dievas yra meilė. Dievas mane siunčia pas jus iš meilės, kad jums padėčiau suvokti, jog be Jo nėra nei ateities nei džiaugsmo, o svarbiausia – nėra amžino išganymo. Vaikeliai, kviečiu jus atsižadėti nuodėmės ir priimti maldą bet kuriuo metu, kad maldoje suvoktumėte savo gyvenimo prasmę. Dievas teikia save tiems, kurie Jo ieško. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1997 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus paimti į rankas kryžių ir apmąstyti Jėzaus žaizdas. Prašykite Jėzaus, kad išgydytų jūsų žaizdas, kurios, brangūs vaikai, per jūsų gyvenimą atsirado dėl jūsų nuodėmių ar jūsų tėvų nuodėmių. Tik tokiu būdu, brangūs vaikai, suvoksite, kad pasauliui reikalingas tikėjimo į Dievą Sutverėją išgydymas. Per Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus suvoksite, kad tik per maldą ir jūs galite tapti tikrais tikėjimo apaštalais, kai paprastume ir maldoje gyvensite tikėjimą, kuris yra dovana. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1997 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien ypatingu būdu kviečiu jus, kad atsivertumėte Dievui Sutverėjui ir taptumėte aktyvūs. Kviečiu jus, vaikeliai, kad šiuo metu pamatytumėte, kam reikia jūsų dvasinės ar materialinės pagalbos. Savo pavyzdžiu, vaikeliai, tapsite ištiestomis Dievo rankomis, kurių žmonija ieško. Tik tokiu būdu suprasite, jog esate pakviesti liudyti ir būti džiaugsmingais Dievo žodžio ir meilės nešėjais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

1997 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad mąstytumėte apie savo ateitį. Jūs kuriate naują pasaulį be Dievo, tik savo pačių jėgomis ir todėl esate nepatenkinti ir neturite džiaugsmo širdyje. Šis metas yra mano metas ir todėl, vaikeliai, iš naujo kviečiu jus melstis. Kai atrasite vienybę su Dievu, pajausite alkį Dievo žodžiui ir jūsų širdis, vaikeliai, prisipildys džiaugsmu ir liudysite Dievo meilę, kur bebūtumėte. Aš laiminu jus ir kartoju jums: esu su jumis, kad jums padėčiau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ