Pranešimų archyvas


2016 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad apdovanotų jus savąja taika. Atverkite savo širdis, vaikeliai, ir džiūgaukite, kad galite Jį priimti. Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų. Laiminu jus su savo Sūnumi Jėzumi ir kviečiu, kad neprarastumėte vilties ir kad jūsų žvilgsnis ir širdis visuomet būtų nukreipti į dangų ir amžinybę. Tokiu būdu būsite atviri Dievui ir Jo planams. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2016 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus sugrįžti prie maldos. Šiuo malonės metu Dievas leido man vesti jus į šventumą ir gyvenimo paprastumą, kad mažuose dalykuose atrastumėte Dievą - Kūrėją, kad pamiltumėte Jį, ir jūsų gyvenimas taptų padėka Aukščiausiajam už viską, ką Jis jums duoda. Tegul, vaikeliai, jūsų gyvenimas būna kitiems dovana iš meilės ir Dievas jus laimins, o jūs liudykite iš meilės Dievui, nesavanaudiškai. Aš esu su jumis ir jus visus užtariu prieš savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2016 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus: melskitės už taiką! Atsižadėkite egoizmo ir gyvenkite pranešimais, kuriuos jums duodu. Be jų negalite pakeisti savo gyvenimo. Gyvendami malda, turėsite ramybę. Gyvendami ramybėje, jausite poreikį liudyti, nes atrasite Dievą, kuris jums dabar atrodo tolimas. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės ir leiskite Dievui įeiti į jūsų širdis. Sugrįžkite prie pasninko ir išpažinties, kad nugalėtumėte blogį savyje ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. rugėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus maldai. Tegul malda taps jums gyvenimu. Tik taip jūsų širdis prisipildys ramybės ir džiaugsmo. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs jausite Jį savo širdyje, kaip draugą. Jūs kalbėsitės su Juo, kaip su tuo, kurį pažįstate ir, vaikeliai, jausite poreikį liudyti Jį, nes Jėzus bus jūsų širdyje, ir jūs būsite suvienyti Jame. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! šiandien trokštu pasidalinti su jumis dangiškuoju džiaugsmu. Jūs, vaikeliai, atverkite širdies duris, idant jūsų širdyje augtų viltis, taika ir meilė, kurias teikia tik pats Dievas. Vaikeliai, esate per daug prisirišę prie žemės ir žemiškų dalykų, todėl šėtonas blaško jus, kaip vėjas jūros bangas. Vaikeliai, tegul jūsų gyvenimo jungiamoji grandis būna malda širdimi ir mano Sūnaus Jėzaus garbinimas. Paaukokite Jam savo ateitį, kad Jame kitiems būtumėte džiaugsmas ir pavyzdys savo gyvenimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau jus pasimetusius. Neturite nei maldos, nei džiaugsmo širdyje. Grįžkite prie maldos, vaikeliai, ir statykite į pirmą vietą Dievą, o ne žmogų. Nepraraskite vilties, kurią nešu jums. Tegul šiuo laikmečiu, vaikeliai, kiekviena diena, būna vis didesnis Dievo ieškojimas savosios širdies tyloje; ir melskitės, melskitės, melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dėkokite su manimi Dievui už dovaną, jog esu su jumis. Vaikeliai melskitės ir gyvenkite pagal Dievo įsakymus, kad jums žemėje būtų gera. Šiandien, šią malonės dieną, trokštu suteikti jums savo Motinišką taikos ir mano meilės palaiminimą. Užtariu jus prieš mano Sūnų ir kviečiu jus ištverti maldoje, kad galėčiau su jumis įgyvendinti savo planus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mano buvimas yra Dievo dovana jums visiems ir paskata atsiversti. Šėtonas yra stiprus ir nori įlieti į jūsų širdis ir mintis netvarką ir nerimą. Todėl, vaikeliai, jūs melskitės, kad Šventoji Dvasia vestų jus tikru džiaugsmo ir taikos keliu. Esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mano Nekalčiausioji Širdis kraujuoja, kai matau jus esančius nuodėmėje ir nuodėminguose įpročiuose. Kviečiu jus: grįžkite pas Dievą ir prie maldos, kad jums būtų gera žemiškajame gyvenime. Dievas kviečia jus per mane, kad jūsų širdys būtų viltimi ir džiaugsmu visiems tiems, kurie yra nutolę. Tegul mano kvietimas būna balzamu jūsų sielai ir širdžiai, kad šlovintumėte Dievą Sutvėrėją, kuris myli jus ir kviečia amžinybei. Vaikeliai, gyvenimas trumpas. Išnaudokite tą laiką darydami gera. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo meilę. Dievas leido man mylėti jus ir iš meilės kviesti jus atsivertimui. Vaikeliai, esate skurdūs meilėje ir dar nesupratote, kad mano Sūnus Jėzus iš meilės atidavė savo gyvybę, kad išganytų jus ir kad padovanotų jums amžiną gyvenimą. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, kad per maldą suvoktumėte Dievo meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsivertimui. Vaikeliai, mažai mylite, dar mažiau meldžiatės. Esate pasimetę ir nežinote, kas yra jūsų tikslas. Paimkite kryžių, žiūrėkite į Jėzų ir sekite Juo. Jis atsiduoda jums iki mirties ant kryžiaus, nes myli jus. Vaikeliai, kviečiu jus: sugrįžkite prie maldos širdimi, kad maldoje rastumėte viltį ir savo gyvenimo prasmę. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visus maldai. Be maldos jūs negalite gyventi, nes malda yra grandis, kuri priartina jus prie Dievo. Todėl, vaikeliai, su nuolankumu širdyje, grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad visa širdimi galėtumėte tarti: „teesie kaip danguje, taip ir žemėje“. Jūs, vaikeliai, esate laisvi, kad laisvėje apsispręstumėte už Dievą arba prieš Jį. Pažiūrėkite, į kur Šėtonas nori jus įtraukti – į nuodėmę ir vergiją. Todėl, vaikeliai, grįžkite į mano Širdį, kad galėčiau vesti jus pas savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ