Pranešimų archyvas


2004 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su didžiu džiaugsmu ir šiandien nešu ant rankų savo Sūnų Jėzų, kuris jus laimina ir kviečia taikai. Melskitės, vaikeliai, ir įvairiose situacijose būkite drąsiais Gerosios Naujienos liudytojais. Tik tada Dievas laimins jus ir duos viską, ko prašot Jo esu tikėjimu. Esu su jumis tiek ilgai, kiek Visagalis man leis. Užtariu kiekvieną iš jūsų su didžia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu kviečiu jus visus melstis mano intencijomis. Ypač, vaikeliai, melskitės už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės ir neieško Dievo Išganytojo. Jūs, vaikeliai, būkite mano ištiestomis rankomis ir savo pavyzdžiu priartinkite juos arčiau mano Širdies ir mano Sūnaus Širdies. Dievas atlygins jums malonėmis ir visokeriopu palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai yra malonės metas šeimoms, todėl kviečiu jus atnaujinti maldą. Tegul jūsų šeimos širdyje būna Jėzus. Maldoje mokykitės mylėti visa, kas yra šventa. Sekite šventųjų gyvenimais, kad jie būtų jūsų paskata ir mokytojai šventumo kelyje. Tegul kiekviena šeima tampa meilės liudytoja šiame pasaulyje be maldos ir taikos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus ir šiandien būti meile ten, kur yra neapykanta, ir maistu ten, kur yra alkis. Atverkite, vaikeliai, savo širdis ir tegul jūsų rankos būna ištiestos ir dosnios, kad kiekvienas kūrinys per jus dėkotų Dievui Sutverėjui. Melskitės, vaikeliai, ir atversite širdis Dievo meilei. Tačiau negalite, jei nesimeldžiate. Todėl melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus visus atversti širdis. Apsispręskite, kaip ir pirmomis mano atėjimo čia dienomis, visiškai pakeisti savo gyvenimą. Tokiu būdu, vaikeliai, jūs turėsite jėgų atsiklaupti ir atverti savo širdis Dievui. Dievas išgirs jūsų maldas ir atsilieps į jas. Aš užtariu kiekvieną iš jūsų Dievo akivaizdoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus iš naujo: būkite atviri mano pranešimams. Trokštu, vaikeliai, priartinti jus visus arčiau savo Sūnaus Jėzaus; todėl melskitės ir pasninkaukite. Ypatingai kviečiu jus melstis mano intencijomis, kad galėčiau pavesti jus savo Sūnui Jėzui, kad Jis pakeistų ir atvertų jūsų širdis meilei. Kai turėsite meilę širdyje, jumyse įsiviešpataus taika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugsmas yra mano širdyje. Trokštu jums padėkoti, kad darote mano planą įgyvendinamą. Kiekvienas iš jūsų esate svarbus, todėl, vaikeliai, melskitės ir džiūgaukite su manimi dėl kiekvienos širdies, kuri atsivertė ir tapo taikos įrankiu pasaulyje. Maldos grupės yra galingos, nes per jas galiu matyti, vaikeliai, kad Šventoji Dvasia veikia pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien raginu jus pasiaukoti mano Širdžiai ir mano Sūnaus Jėzaus Širdžiai. Tik tokiu būdu su kiekviena diena jūs būsite vis labiau mano ir vis labiau pastūmėsite vienas kitą šventumui. Tokiu būdu džiaugsmas viešpataus jūsų širdyse ir būsite taikos bei ramybės nešėjai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus nuolankume ir meilėje dar stipriau gyventi mano pranešimais, kad Šventoji Dvasia galėtų pripildyti jus savo malonėmis ir stiprybe. Tik tokiu būdu jūs būsite taikos ir atlaidumo liudytojais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsiverti maldai. Ypač dabar, šiuo malonės laiku, atverkite savo širdis, vaikeliai, ir išreikškite savo meilę Nukryžiuotajam. Tik tokiu būdu, jūs atrasite ramybę ir malda pradės plaukti iš jūsų širdies į pasaulį. Būkite pavyzdžiu, vaikeliai, ir akstinu daryti gera. Aš esu šalia jūsų ir visus jus myliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien, kaip niekada iki šiol, kviečiu jus atverti savo širdis mano pranešimams. Vaikeliai, būkite tie, kurie priartina sielas prie Dievo, o ne atitolina jas. Aš esu su jumis ir visus jus myliu ypatinga meile. Tai yra atgailos ir atsivertimo laikas. Iš savo Širdies gelmių kviečiu: būkite mano visa širdimi, tuomet jūs pamatysite, kad jūsų Dievas yra didis, nes Jis suteiks jums gausiai palaimos ir ramybės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2004 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus melstis. Ypatingu būdu melskitės, vaikeliai, už visus tuos, kurie dar nėra pažinę Dievo meilės. Melskitės, kad jų širdys atsivertų ir priartėtų prie mano Širdies ir mano Sūnaus Jėzaus Širdies, idant mes galėtume juos pakeisti į taikos ir meilės žmones. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ