Pranešimų archyvas


1998 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiame Kalėdiniame džiaugsme trokštu palaiminti jus savo palaiminimu. Ypatingu būdu, vaikeliai, teikiu jums Kūdikėlio Jėzaus palaiminimą. Tegul Jis pripildo jus savo ramybe. Šiandieną, vaikeliai, neturite ramybės, bet jos siekiate. Todėl su savo Sūnumi Jėzumi šią dieną kviečiu jus: melskitės, melskitės, melskitės, nes be maldos neturite nei džiaugsmo, nei ramybės, nei ateities. Siekiate ramybės ir ieškote jos, o Dievas yra tikra ramybė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus pasiruošti Jėzaus atėjimui. Parenkite savo širdis ypatingu būdu. Tegul jums šventoji išpažintis bus pirmas atsivertimo veiksmas, o tada, brangūs vaikai, apsispręskite šventumui. Tegul jūsų atsivertimas ir apsisprendimas šventumui prasideda šiandien, o ne rytoj. Aš, vaikeliai, visus jus kviečiu eiti išganymo keliu ir noriu parodyti jums kelią į Rojų. Todėl, vaikeliai, būkite mano ir drauge su manimi apsispręskite šventumui. Vaikeliai, rimtai priimkite maldą ir melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus priartėti prie mano Nekalčiausios Širdies. Kviečiu jus, kad savo šeimose atnaujintumėte pirmų dienų užsidegimą, kada kviečiau jus pasninkui, maldai ir atsivertimui. Vaikeliai, jūs priimdavote mano pranešimus atvira širdimi, nors ir nežinojote, kas yra malda. Šiandien kviečiu jus pilnai atsiverti man, kad galėčiau pakeisti jus ir nuvesti prie mano Sūnaus Jėzaus Širdies, kad Jis pripildytų jus savąja meile. Tokiu būdu, vaikeliai, atrasite tikrą ramybę – ramybę, kurią suteikia tik Dievas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad taptumėte mano liudytojais gyvendami savo tėvų tikėjimu. Vaikeliai, ieškote ženklų ir pranešimų, o nepastebite, kad Dievas kviečia jus kasdieniu rytiniu saulės patekėjimu, jog atsiverstumėte ir grįžtumėte į tiesos ir išganymo kelią. Daug kalbate, vaikeliai, o mažai dirbate dėl savo atsivertimo. Tad atsiverskite ir pradėkite gyventi mano pranešimais ne žodžiais, o gyvenimu. Tokiu būdu,vaikeliai, turėsite jėgų apsispręsti tikram širdies atsivertimui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus dar labiau priartėti prie manęs per maldą. Vaikeliai, aš esu jūsų Motina, myliu jus ir trokštu, kad kiekvienas iš jūsų išsigelbėtų ir būtų su manimi Rojuje. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės kol jūsų gyvenimas taps malda. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, vaikeliai, kviečiu jus, kad per maldą būtumėte su Jėzumi, kad per asmeninę maldos patirtį galėtumėte suvokti Dievo kūrinijos grožį. Negalite kalbėti ar liudyti apie maldą, jeigu nesimeldžiate. Todėl, vaikeliai, širdies tyloje pasilikite su Jėzumi, kad Jis savąja meile keistų jus ir pakeistų. Tai yra, vaikeliai, jums malonės metas. Išnaudokite jį savo asmeniniam atsivertimui, nes kai turite Dievą – turite viską. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu padėkoti jums, kad gyvenate mano pranešimais. Visus jus laiminu savo Motinišku palaiminimu ir visus jus nešu pas savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad malda ir aukomis pasiruoštumėte Šventosios Dvasios atėjimui. Vaikeliai, tai yra malonės metas, tad iš naujo kviečiu jus apsispręsti už Dievą Sutverėją. Leiskite Jam pakeisti ir keisti jus. Te jūsų širdis būna pasiruošusi klausytis ir gyventi visu tuo, ką Šventoji Dvasia turi savo planuose kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, leiskite Šventajai Dvasiai vesti jus tiesos ir išganymo keliu į amžinąjį gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus per maldą atsiverti Dievui taip kaip gėlelė atsiveria rytiniams saulės spinduliams. Vaikeliai, nebijokite. Aš esu su jumis ir užtariu prieš Dievą kiekvieną iš jūsų, kad jūsų širdis priimtų atsivertimo dovaną. Tik taip, vaikeliai, suvoksite malonės svarbą šiuo laikmečiu ir Dievas jums taps artimesnis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus pasninkui ir atsižadėjimams. Vaikeliai, atsižadėkite to, kas trukdo jums būti arčiau Jėzaus. Ypatingu būdu jus kviečiu: melskitės, nes tik per maldą galite suvaldyti savo valią ir atrasti Dievo valią net mažiausiuose dalykuose. Savo kasdieniu gyvenimu, vaikeliai, jūs tapsite pavyzdžiu ir liudysite, ar gyvenate su Jėzumi ar priešingai Jam ir Jo valiai. Vaikeliai, trokštu, kad taptumėte meilės apaštalais. Mylėdami, vaikeliai, suvoksite, kad esate mano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis ir visus jus iš naujo kviečiu savo maldomis priartėti prie manęs. Ypatingu būdu kviečiu jus atsižadėjimams šiuo malonės metu. Vaikeliai, savo mažomis aukomis mąstykite ir išgyvenkite Jėzaus kančią ir mirtį už kiekvieną iš jūsų. Tik priartėjus prie Jėzaus suvoksite Jo neaprėpiamą meilę kiekvienam iš jūsų. Per savo maldą ir atsižadėjimus tapsite atviresni tikėjimo ir meilės Bažnyčiai bei jus supantiems žmonėms dovanai. Aš myliu jus ir laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo kviečiu jus visus maldai. Tik per maldą, brangūs vaikai, jūsų širdis pasikeis, taps geresnė ir jautresnė Dievo Žodžiui. Vaikeliai, neleiskite, kad šėtonas užgaišintų jus ir darytų su jumis ką nori. Kviečiu būti atsakingais ir ryžtingais ir maldoje pašvęsti Dievui kiekvieną dieną. Šventos Mišios, vaikeliai, te nebūna jums tradicija, o gyvenimas. Išgyvendami kiekvieną dieną Šventas Mišias pajusite poreikį šventumui ir augsite šventume. Aš esu arti jūsų ir kiekvieną užtariu prieš Dievą, kad suteiktų jums jėgų keisti savo širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ