Pranešimų archyvas


2007 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu nešu jums Taikos Karalių, kad Jis palaimintų jus savuoju palaiminimu. Jūs nusilenkite Jam ir skirkite laiko Sutverėjui, kurio trokšta jūsų širdis. Nepamirškite, kad esate praeiviai šioje Žemėje ir, kad daiktai gali jums duoti nedidelį džiaugsmą, o per mano Sūnų jums padovanotas amžinas gyvenimas. Esu su jumis tam, kad jus nuvesčiau link to, ko ilgisi jūsų širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2007 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

“Brangūs vaikai! Šiandien, kada šlovinate Kristų, visos kūrinijos Karalių, trokštu, kad Jis būtų jūsų gyvenimų Karaliumi. Tik dovanodami, vaikeliai, galite suvokti Jėzaus aukos ant kryžiaus už kiekvieną iš jūsų dovaną. Vaikeliai, dovanokite laiką Dievui, kad Jis jus pakeistų ir pripildytų savo malone, kad ir jūs būtumėte malonė kitiems. Aš, vaikeliai, esu maloninga meilės dovana jums, kuri ateina iš Dievo šiam neramiam pasauliui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2007 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas mane atsiuntė pas jus iš meilės, kad vesčiau jus į išganymo kelią. Daugelis iš jūsų atvėrė savo širdis ir priėmė mano pranešimus. Tačiau daugelis pasiklydo šiame kelyje ir niekada nepažino visa širdimi Meilės Dievo. Ir todėl kviečiu jus: būkite meile ir šviesa ten, kur yra tamsa ir nuodėmė. Esu su jumis ir laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2007 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visus – tegul jūsų širdys liepsnoja kuo karštesne meile Nukryžiuotajam ir neužmirškite, jog Jis iš meilės jums atidavė savo gyvybę, kad jūs būtumėte išganyti. Vaikeliai, medituokite ir melskitės, kad jūsų širdys atsivertų Dievo meilei. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2007 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsivertimui. Tegul jūsų gyvenimas, vaikeliai, būna atspindys Dievo gerumo, o ne neapykantos ir netikėjimo. Melskitės, vaikeliai, kad malda taptų jums gyvenimu. Tokiu būdu savo gyvenime atrasite taiką ir džiaugsmą, kuriuos Dievas teikia tiems, kurių širdys yra atvertos Jo meilei. O jūs, kurie esate nutolę nuo Dievo gailestingumo, atsiverskite, kad Dievas netaptų kurčias jūsų maldoms, ir nebūtų jums per vėlu. Todėl šiuo malonės metu atsiverskite ir Dievas tebūna pirmoje vietoje jūsų gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2007 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, jūsų parapijos Globėjo dieną, kviečiu jus imti pavyzdį iš šventųjų gyvenimo. Tegul jie būna jums pavyzdžiu ir paskata gyventi šventai. Tegul jums malda būna tartum oras, kuriuo kvėpuojate, o ne našta. Vaikeliai, Dievas atvers jums savo meilę ir patirsite džiaugsmą, jog esate mano mylimieji. Dievas jus laimins ir apdovanos jus gausiomis malonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

2007 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien su didžiu džiaugsmu savo Širdyje kviečiu jus atsivertimui. Vaikeliai, neužmirškite, kad esate visi svarbūs šiame didžiame plane, kurį Dievas veda per Medjugorję. Dievas trokšta atversti visą pasaulį, pakviesti jį išsigelbėti ir eiti keliu vedančiu tiesiai pas Jį, kuris yra bet kokios egzistencijos pradžia ir pabaiga. Ypatingu būdu, vaikeliai, iš savo Širdies gilumos kviečiu jus visus: atsiverkite šiai didžiai malonei, kurią Dievas teikia per mano buvimą čia. Trokštu padėkoti kiekvienam iš jūsų už aukas ir maldas. Esu su jumis ir laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2007 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskite su manimi Šventosios Dvasios, kad Ji vestų jus ieškant Dievo valios jūsų šventumo kelyje. O jūs, kurie esate toli nuo maldos, atsiverskite ir savo širdies tyloje ieškokite savo sielos išganymo ir maitinkite ją maldomis. Aš laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu kiekvieną iš jūsų asmeniškai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2007 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Taip pat ir šiandieną jus vėl kviečiu atsivertimui. Atverkite savo širdis. Šis metas, kol esu su jumis, yra malonės metas, išnaudokite jį. Pasakykite sau: „Šis laikas yra skirtas mano sielai”. Aš esu su jumis ir myliu jus begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2007 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš Širdies noriu padėkoti jums už jūsų atsižadėjimus Gavėnios metu. Trokštu įkvėpti jus, kad atvira širdimi ir toliau gyventumėte pasninku. Per pasninką ir atsižadėjimus, vaikeliai, būsite tvirtesni tikėjime. Melsdamiesi kasdieną atrasite tikrąją taiką ir ramybę Dieve ir kasdienėje maldoje. Aš esu su jumis ir nepavargau. Trokštu nusivesti visus jus su savimi į Rojų, todėl kiekvieną dieną apsispręskite šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2007 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo Gavėnios metu atverkite savo širdis Dievo gailestingumui. Dangiškasis Tėvas trokšta išlaisvinti iš nuodėmės vergijos kiekvieną iš jūsų. Todėl, vaikeliai, išnaudokite šį laiką ir susitikę su Dievu išpažinties metu, palikite nuodėmę ir apsispręskite šventumui. Padarykite tai iš meilės Jėzui, kuris atpirko jus visus savo krauju, kad būtumėte laimingi ir gyventumėte taikoje ir ramybėje. Neužmirškite, vaikeliai, jūsų laisvė yra jūsų silpnybė, todėl su rimtumu sekite mano pranešimais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2007 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Padėkite Šventą Raštą į matomą vietą savo šeimoje ir skaitykite jį. Tokiu būdu patirsite maldą širdimi ir jūsų mintys bus su Dievu. Neužmirškite, kad esate laikini tarsi lauko gėlelė, kuri yra matoma iš tolo, bet po akimirksnio išnyksta. Vaikeliai, palikite gėrio ir meilės ženklą, kur tik benueitumėte ir Dievas jus gausiai laimins. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ