Pranešimų archyvas


1990 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Brangūs vaikai, be taikos negalite patirti Kūdikėlio Jėzaus gimimo nei šiandieną, nei kasdieniame savo gyvenime. Todėl prašykite Taikos Viešpaties, kad apsaugotų jus savo apsiaustu ir, kad padėtų jums suvokti taikos ir ramybės jūsų širdyse didybę ir svarbą. Taip galėsite skleisti taiką iš savo širdžių visam pasauliui. Aš esu su jumis ir užtariu jus pas Dievą. Melskitės, nes šėtonas nori sunaikinti mano taikos planus. Susitaikykite ir savo gyvenimais padėkite, kad visoje žemėje įsiviešpatautų taika ir ramybė. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus daryti gailestingumo darbus su meile ir iš meilės man bei savo ir mano broliams ir seserims. Brangūs vaikai, visa, ką darote kitiems, darykite su dideliu džiaugsmu ir nuolankumu Dievui. Aš esu su jumis ir diena dienon perduodu Dievui jūsų aukas ir maldas už pasaulio išgelbėjimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus melstis, aukotis ir aukoti gerus darbus už taiką pasaulyje. Šėtonas yra stiprus ir visomis jėgomis trokšta sunaikinti taiką, kylančią iš Dievo. Todėl, brangūs vaikai, ypatingu būdu melskitės su manimi už taiką. Aš esu su jumis ir trokštu padėti jums savo maldomis. Trokštu vesti jus taikos keliu. Aš laiminu jus savo Motinišku palaiminimu. Neužmirškite gyventi taikos pranešimais! Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus melstis širdimi - tegul jūsų malda būna pokalbis su Dievu. Trokštu, kad kiekvienas jūsų skirtų daugiau laiko Dievui. Šėtonas yra stiprus ir nori jus sunaikinti ir suklaidinti įvairiais būdais. Todėl, brangūs mano vaikeliai, melskitės kiekvieną dieną, kad jūsų gyvenimas būtų gėriu jums ir visiems tiems, kuriuos sutiksite. Aš esu su jumis ir saugau jus, nors šėtonas nori sunaikinti mano planus ir sutrukdyti Dangiškojo Tėvo valiai, kurią Jis trokšta įgyvendinti čia. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pakviesti jus rimtai priimti ir įgyvendinti pranešimus, kuriuos jums duodu. Žinote, vaikeliai, kad aš esu su jumis ir trokštu vesti jus į dangų tuo keliu, kuris yra gražus tiems, kas atranda jį maldoje. Todėl, vaikeliai, nepamirškite, kad privalote savo kasdieniniame gyvenime gyventi pranešimais, kuriuos jums duodu taip, jog galėtumėte pasakyti: „Štai aš priėmiau pranešimus ir bandau gyventi jais“. Brangūs vaikai, aš apsaugau jus savo maldomis į Dangiškąjį Tėvą. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus taikai. Atėjau čia kaip Taikos Karalienė ir norėčiau praturtinti jus savo Motiniška taika ir ramybe. Brangūs vaikai, aš myliu jus ir trokštu visus atvesti į taiką ir ramybę, kurias teikia tik Dievas ir praturtina kiekvieną širdį. Kviečiu jus tapti mano ramybės ir taikos nešėjais bei liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Tegul taika ir ramybė įsiviešpatauja visame pasaulyje, kuriame nėra taikos, bet jos ilgisi. Aš laiminu jus savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu padėkoti jums už visas aukas ir visas maldas. Aš laiminu jus savo ypatingu Motinišku palaiminimu. Kviečiu jus, kad visi apsispręstumėte už Dievą ir, kad diena dienon maldoje atrastumėte Jo valią. Trokštu, brangūs vaikai, pakviesti jus visiškam atsivertimui, kad jūsų širdyse būtų džiaugsmas. Esu laiminga, kad šiandien taip gausiai čia susirinkote. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus rimtai apsispręsti išgyventi šią noveną (prieš Sekmines). Pašvęskite laiko maldai ir aukoms. Esu su jumis ir trokštu padėti jums augti atsižadėjimuose ir apsimarinimuose, kad galėtumėte suprasti gyvenimo grožį tų žmonių, kurie pasiaukojo man ypatingu būdu. Brangūs vaikai, Dievas diena dienon laimina jus ir trokšta permainų jūsų gyvenime. Tad melskitės, kad turėtumėte stiprybės keisti savo gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus rimtai priimti ir įgyvendinti mano pranešimus, kuriuos jums duodu. Aš esu su jumis ir trokštu, brangūs vaikai, kad kiekvienas jūsų būtų kuo arčiau mano Širdies. Todėl, vaikeliai, melskitės ir savo gyvenime ieškokite Dievo valios. Trokštu, kad kiekvienas iš jūsų atrastų šventumo kelią ir tame kelyje augtų amžinybei. Melsiuosi už jus ir užtarsiu jus pas Dievą, kad suvoktumėte didybę šios dovanos, kurią man Dievas duoda - jog galiu būti su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis ir tada, kai jūs to nenutuokiate. Trokštu apsaugoti jus nuo visko, ką šėtonas siūlo jums, ir per ką jus trokšta sunaikinti. Kaip nešiojau Jėzų savo įsčiose, taip ir jus, brangūs vaikai, trokštu nunešti į šventumą. Dievas jus trokšta išgelbėti ir teikia jums žinias per žmones, gamtą ir daugelį kitų dalykų, kurie gali tik padėti jums suvokti, jog privalote pakeisti savo gyvenimo kryptį. Todėl, vaikeliai, supraskite kaip didi yra dovana, kurią Dievas teikia jums per mane, kad saugau jus savuoju apsiaustu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus atsiduoti Dievui. Šiuo metu ypatingai trokštu, kad atsižadėtumėte visų tų dalykų, prie kurių esate prisirišę, ir kurie kenkia jūsų dvasiniam gyvenimui. Todėl, vaikeliai, pilnai apsispręskite už Dievą ir neleiskite šėtonui įsibrauti į jūsų gyvenimą per tuos dalykus, kurie kenkia jums ir jūsų dvasiniam gyvenimui. Vaikeliai, Dievas teikia jums save pilnai, bet Jį galite atrasti ir pažinti tik maldoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1990 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus iš naujo apsispręsti už Dievą ir Dievą pasirinkti visų pirma ir virš visko, kad Jis galėtų daryti stebuklus jūsų gyvenime ir kad jūsų gyvenimas su kiekviena diena taptų džiaugsmu su Juo. Todėl, vaikeliai, melskitės ir neleiskite šėtonui veikti jūsų gyvenime, per tarpusavio nesusipratimus, per nesupratimą ar nepriėmimą vieni kitų. Melskitės, kad suvoktumėte gyvenimo dovanos didingumą ir grožį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ