Rožinis

DŽIAUGSMINGOSIOS PASLAPTYS
Apreiškimas

Pasitikiu Tavimi, gailestingasis Dieve, ir trokštu parodyti pirmoji tą pasitikėjimą, kurio trokšti iš sielų. O amžinoji Tiesa, padėk man ir apšviesk gyvenimo bei darbų keliuose, kad manyje išsipildytų Tavo valia.

Marija lanko šv. Elžbietą

Gauti Dievo šviesos, pažinti, ko Dievas iš mūsų nori, bet nedaryti to, yra didžiulis Dievo didybės išniekinimas. Tokia siela nusipelno, kad Dievas ją visiškai paliktų; yra panaši į Liuciferį, kuris turėjo didžiulę šviesą, bet nevykdė Dievo valios.

O Jėzau, suteik mums malonės, kad įgyvendintume pažintą Tavo, Dievo, valią.

Jėzaus gimimas

„Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę joks protas, nei žmogaus, nei angelo, jo nesuvoks. Viskas, kas egzistuoja, išėjo iš mano gailestingumo gelmių. Kiekviena siela santykyje su manimi visą amžinybę svarstys mano meilę ir gailestingumą.

...Trokštu, kad gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams... Nepatirs žmonija ramybės, kol neatsigręš į mano gailestingumo šaltinį.“

Suteik mums malonę pažinti Tavo Gailestingumą ir visiškai juo pasitikėti.

Kūdikėlis Jėzus aukojamas Jeruzalės šventykloje.

„Žinok, dukra mano, kad labiau mane nuliūdinai tuo, jog nesivienijai su manimi per šv. Komuniją, nei tuo mažu nusižengimu.“ Jėzau išmokyk mus vienytis su Tavimi Tavo šventoje mišių aukoje. Neleisk likti mūsų širdims abejingoms Tavo meilei, Tavo begaliniam gailestingumui, kurie taip gausiai išliejami per šventas mišias.

Marija, Nors mano širdis ir šalta, ir neverta trokštu malonės mylėti Jėzų visa savo esybe taip, kaip ir Tu, Marija. Noriu, kad mano širdis atgimtų vien nuo minties, kad Dievas ateina pas mane. Noriu džiaugsmingai giedoti drauge su angelais, kad viską daryčiau Tėvo šlovei ir būčiau geros valios žmogumi.

Marija randa Jėzų šventykloje.

„Šiandien paaukok man romius ir nuolankius tikinčiuosius ir mažus vaikus ir paskandink juos į mano gailestingumą. Jie yra labai artimi mano Širdžiai. Ant jų pilu kiekvieną malonės srovę. Tik nuolanki ir manimi pasitikinti siela gali gauti mano malonių“.

Melskimės už vaikus ir kūdikiškas sielas.

Gailestingasis Jėzau, priimk į savo buveinę mažus vaikus ir visus tuos, kurie, kaip jie, yra romūs ir nuolankūs. Suteik, kad jie visados gyventų Tavo švenčiausioje Širdyje ir nepaliaujamai garbintų dieviškąjį gailestingumą. Švenčiausioji Mergele Marija, uždek mūsų širdis noru siekti nuolankumo ir stiprink mus šiame kelyje.

Švenčiausioji Dievo Motina suteik mums malonę laiku suvokti, kai savo kelyje pamesime Jėzų. Suteik stiprybės sugrįžti atgal, sutvirtink tada mūsų tikėjimą ir viltį, kad būtinai surasime Tavo Sūnų. Suteik mums malonę visiškai pasitikėti Tavimi, kai Tu mus vesi pas savo Sūnų, ir mes vėl Jį atrasime savo širdyse – toje pamiltoje Jėzumi šventykloje, su meile, dėkingumu bei nuolankumu priimsime Jį Švenčiausiame Sakramente.

<<<grįžti atgal


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ