Pranešimai regėtojams


2020m. kovo 18d. apsireiškimo metu Dievo Motina Mirjanai pasakė, kad kiekvieno mėnesio 02 dienos apsireiškimai baigėsi. Mums labai gaila, tačiau mes žinojome, kad anksčiau ar vėliau šie apsireiškimai baigsis, apie tai ne kartą sakė ir pati Mirjana piligrimams. Tik, žinoma, ir pati Mirjana nežinojo, kada tai įvyks.

Dievo Motina ir toliau Mirjanai apsireikš kartą metuose, kovo 18d., kaip ir buvo pažadėjusi.

Skaitykime kiekvieną dieną Dievo Motinos pranešimus, perduotus mums per regėtojus, ir stenkimės juos įgyvendinti savo kasdieniniame gyvenime.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2020 m. kovo 02 d.:

"Brangūs vaikai, jūsų tyra ir nuoširdi meilė pritraukia mano motinišką Širdį. Jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu yra kvapniosios rožės, kurias atnešate man - pati nuostabiausia rožių puokštė, sudaryta iš jūsų maldų, gailestingumo ir meilės darbų. Mano meilės apaštalai, jūs, kurie nuoširdžiai, tyra širdimi stengiatės sekti mano Sūnumi, jūs, kurie nuoširdžiai Jį mylite, padėkite - tapkite pavyzdžiu tiems, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Tačiau, vaikai mano, ne tik žodžiais, bet ir darbais bei tyrais jausmais, kuriais jūs šlovinate Dangiškąjį Tėvą. Mano meilės apaštalai, tai budėjimo metas, ir aš prašau iš jūsų meilės, kad nieko neteistumėte, nes Dangiškasis Tėvas teis visus. Prašau jus mylėti, skelbti tiesą, nes tiesa yra sena, ji nėra nauja, bet amžina. Ji yra tiesa. Ji liudija Dievo amžinybę. Neškite mano Sūnaus šviesą ir sklaidykite tamsą, kuri vis labiau stengiasi jus užgožti. Nebijokite. Dėka mano Sūnaus malonės ir meilės esu su jumis. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2020 m. vasario 02 d.:

"Brangūs vaikai, Dievo sprendimu ir iš Jo meilės esu išrinkta būti Dievo ir jūsų motina. Tačiau mano valia ir iš begalinės meilės Dangiškajam Tėvui bei iš visiško pasitikėjimo Juo mano kūnas tapo Dievo Žmogaus Taure. Aš tarnavau tiesai, meilei ir išganymui. Kaip ir dabar, esu čia, tarp jūsų, kad jus, vaikai mano, mano meilės apaštalai, pakviesčiau būti tiesos nešėjais, kad pakviesčiau jus sava valia ir iš meilės mano Sūnui skleisti Jo žodžius – išganymo žodžius. Kad savo darbais parodytumėte Jo meilę visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Stiprybės rasite Eucharistijoje, mano Sūnuje, kuris maitina jus savo Kūnu ir sustiprina jus savo Krauju. Vaikai mano, sudėkite rankas (maldai) ir žvelkite į kryžių tyloje. Tokiu būdu jūs semiatės tikėjimo, kad galėtumėte jį perteikti, semiatės tiesos, kad galėtumėte atskirti, semiatės meilės, kad gebėtumėte iš tikrųjų mylėti. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, sudėkite rankas, žvelkite į kryžių - tik kryžiuje yra išganymas. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2020 m. sausio 02 d.:

"Brangūs vaikai, žinau, kad esu jūsų gyvenime ir jūsų širdyse. Jaučiu jūsų meilę, girdžiu jūsų maldas ir atiduodu jas savo Sūnui. Tačiau, vaikai mano, savo motiniška meile aš trokštu būti visų mano vaikų gyvenime. Visus savo vaikus aš trokštu surinkti apie save, po savo motiniškuoju apsiaustu. Todėl kviečiu jus ir vadinu jus mano meilės apaštalais, kad padėtumėte man. Vaikai mano, mano Sūnus ištarė žodžius „Tėve mūsų“ - mūsų Tėve, kuris esi visur ir mūsų širdyse, nes Jis nori išmokyti jus melstis žodžiais ir su jausmu. Jis trokšta, kad jūs kaskart būtumėte geresni, kad gyventumėte gailestingąja meile, kuri yra malda ir beribė auka už kitus. Mano vaikai, dovanokite mano Sūnui savo meilę artimui, dovanokite paguodos, užuojautos žodžius ir teisius darbus artimui. Mano meilės apaštalai, visa, ką dovanojate kitiems, mano Sūnus priima kaip dovaną. Ir aš esu su jumis, nes mano Sūnus nori, kad mano meilė, kaip šviesos spindulys, atgaivintų jūsų sielas, kad padėčiau jums siekti taikos ir amžinosios laimės. Todėl, vaikai mano, mylėkite vienas kitą. Būkite vieningi mano Sūnuje. Būkite Dievo vaikai, kurie visi drauge atvira, tyra ir visa širdimi taria „Tėve mūsų“. Ir nebijokite! Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. gruodžio 02 d.:

"Brangūs vaikai, mano Širdį užlieja palaima, kai žvelgiu į jus, mylinčius mano Sūnų. Laiminu jus motinišku palaiminimu. Motinišku palaiminimu taip pat laiminu ir jūsų ganytojus - jus, kurie skelbiate mano Sūnaus žodį, laiminate Jo rankomis ir Jį taip mylite, jog dėl Jo su džiaugsmu esate pasirengę bet kokiai aukai. Jūs sekate paskui Jį, kuris buvo pirmasis ganytojas, pirmasis misionierius. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, gyventi ir dirbti kitiems – visiems tiems, kuriuos mylite mano Sūnuje - yra žemiško gyvenimo džiaugsmas ir paguoda. Jeigu per maldą, meilę ir auką jūsų širdyse yra Dievo Karalystė, tuomet jūsų gyvenimas yra džiaugsmingas ir giedras. Tarp tų, kurie myli mano Sūnų ir kurie per Jį myli vienas kitą, žodžiai nėra būtini. Pakanka žvilgsnio, norint pajusti neištartus žodžius ir neišsakytus jausmus. Ten, kur viešpatauja meilė, laikas nebeskaičiuojamas. Mes esame su jumis. Mano Sūnus pažįsta jus ir myli. Būtent meilė atveda jus pas mane, ir per tą meilę aš ateisiu pas jus ir kalbėsiu apie išganymo darbus. Trokštu, kad visi mano vaikai turėtų tikėjimą ir jaustų mano motinišką meilę, kuri juos veda pas Jėzų. Todėl jūs, mano vaikai, kur beeitumėte, švieskite meile ir tikėjimu, kaip meilės apaštalai. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. lapkričio 02 d.:

"Brangūs vaikai! Mano mylimasis Sūnus visada meldėsi ir šlovino Dangiškąjį Tėvą. Jis visada sakydavo Jam viską ir pasitikėdavo Jo valia. Taip turėtumėte daryti ir jūs, mano vaikai, nes Dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus. Viena širdis vienoje širdyje - meilė, šviesa ir gyvenimas. Dangiškasis Tėvas dovanojo save per vieną žmogaus veidą, ir tas veidas yra mano Sūnaus veidas. Jūs, mano meilės apaštalai, turėtumėte visada nešioti mano Sūnaus veidą savo širdyse ir savo mintyse. Jūs visada turėtumėte galvoti apie Jo meilę ir Jo auką. Turėtumėte melstis, kad visada jaustumėte Jo buvimą, nes, mano meilės apaštalai, tai yra būdas padėti visiems tiems, kurie nepažįsta mano Sūnaus, kurie nepažino Jo meilės. Vaikai mano, skaitykite Evangelijos Knygą. Tai visada yra kažkas nauja, tai, kas sieja jus su mano Sūnumi, kuris gimė, kad atneštų gyvenimo žodžius visiems mano vaikams ir pasiaukotų už visus. Mano meilės apaštalai, nešini meile mano Sūnui, neškite meilę ir taiką visiems savo broliams. Nieko neteiskite. Kiekvieną mylėkite iš meilės mano Sūnui. Tokiu būdu jūs pasirūpinsite ir savo siela, o ji yra pats brangiausias dalykas, kuris tikrai priklauso jums. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. spalio 02 d.:

"Brangūs vaikai, per Dangiškojo Tėvo meilę ir valią esu čia, tarp jūsų, kad Motiniškąja meile padėčiau augti tikėjimui jūsų širdyje, kad galėtumėte iš tiesų suvokti žemiškojo gyvenimo tikslą ir didybę dangiškojo. Vaikai mano, žemiškas gyvenimas yra kelias į amžinybę, į tiesą ir gyvenimą - pas mano Sūnų. Trokštu vesti jus tuo keliu. Jūs, mano vaikai, jūs, kurie nuolat trokštate daugiau meilės, tiesos ir tikėjimo, žinokite, kad yra tik vienas šaltinis, iš kurio galite gerti - pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu, pasitikėjimas Jo meile. Pilnai atsiduokite Jo valiai ir nebijokite. Visa tai, kas yra geriausia jums, visa tai, kas jus veda į amžinąjį gyvenimą, jums bus duota. Jūs suvoksite, kad gyvenimo tikslas ne visada yra norėti ir imti, bet mylėti ir dovanoti. Jūs įgysite tikrą ramybę ir tikrą meilę, tapsite meilės apaštalais ir savo pavyzdžiu padarysite taip, kad tie mano vaikai, kurie nepažįsta mano Sūnaus ir Jo meilės, panorės Jį pažinti. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, adoruokite kartu su manimi mano Sūnų ir mylėkite Jį labiau už viską. Stenkitės visuomet gyventi Jo tiesoje. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, melskitės! Melskitės rožinį kiekvieną dieną - tai žiedų vainikas, kuris mane, kaip Motiną, tiesiogiai sujungia su jūsų skausmais, kentėjimais, norais ir viltimi. Mano meilės apaštalai, esu su jumis dėka mano Sūnaus malonės ir meilės, ir prašau jūsų melstis. Pasauliui labai reikia jūsų maldų, kad sielos atsiverstų. Su visišku pasitikėjimu atverkite savo širdis mano Sūnui, ir Jis jose įrašys santrauką savo žodžių – ir tai yra meilė. Gyvenkite nenutrūkstamu ryšiu su mano Sūnaus Švenčiausia Širdimi. Vaikai mano, kaip Motina sakau jums: pats laikas atsiklaupti prieš mano Sūnų ir pripažinti Jį savo Dievu, savo gyvenimo centru! Atneškite jam dovanas, kurias Jis myli labiausiai – o tai yra meilė artimui, gailestingumas ir tyros širdys. Mano meilės apaštalai, daugelis mano vaikų dar nepripažįsta mano Sūnaus savo Dievu, nes jie dar nepažino Jo meilės. Bet jūsų malda, kalbama tyra ir atvira širdimi, dovanos, kurias jūs aukojate mano Sūnui, atvers net ir kiečiausias širdis. Mano meilės apaštalai, galia maldos, kalbamos širdimi - galingos maldos, kupinos meilės - keičia pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės, melskitės, melskitės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai, didi yra meilė mano Sūnaus. Jeigu pažinotumėte Jo meilės didybę nenustotumėte Jo garbinti ir Jam dėkoti. Jis visuomet gyvas su jumis Eucharistijoje, nes Eucharistija yra Jo Širdis. Eucharistija yra tikėjimo Širdis. Jis niekada Jūsų neapleido. Net ir tuomet, kai jūs bandėte nutolti nuo Jo, Jis jūsų neapleido. Todėl mano motiniška Širdis laiminga, matydama, kaip jūs, kupini meilės Jam, sugrįžtate, kai matau jus ateinančius pas Jį susitaikymo keliu, su meile ir viltimi. Mano motiniška Širdis žino, kad, kai įžengsite į tikėjimo kelią, būsite dar jauni meilės ir vilties ūgliai, pumpurai, tačiau per maldą ir pasninką jūs tapsite vaisiais, mano gėlėmis, mano meilės apaštalais. Būsite šviesos nešėjai ir apšviesite meile ir išmintimi visa, kas jus supa. Mano vaikai, kaip mama prašau jūsų: melskitės, mąstykite, apsvarstykite. Viskas, kas jums nutinka - gražu, skaudu, džiaugsminga, šventa – padeda jums dvasiškai augti, padeda mano Sūnui augti jumyse. Vaikeliai mano, atsiduokite Jam, tikėkite Juo, pasitikėkite Jo meile, tegul Jis veda jus. Tegul Eucharistija būna vieta, kur maitinate savo sielas ir vėliau skleidžiate meilę ir tiesą, liudijate mano Sūnų. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. liepos 02 d.:

„Brangus vaikai, Gailestingojo Tėvo valia aš jums daviau ir vis dar duosiu akivaizdžius savo motiniško buvimo ženklus. Vaikai mano, tai yra motiniškas troškimas išgydyti sielas. Tai troškimas, kad kiekvienas mano vaikas turėtų tikrą tikėjimą, kad patirtų stebuklingus patyrimus, gerdami iš mano Sūnaus Žodžių šaltinio – gyvybės Žodžių šaltinio. Vaikai mano, mano Sūnus savąja meile ir auka atnešė į pasaulį tikėjimo šviesą. Jis parodė jums tikėjimo kelią, nes, mano vaikai, tikėjimas išaukština skausmą ir kančią. Tikras tikėjimas daro maldą jautresnę, daro gailestingumo darbus - tai pokalbį, tai išmaldą. Tie mano vaikai, kurie turi tikėjimą - tikrą tikėjimą - yra laimingi, nepaisant visko, nes jie išgyvena dangiškos laimės pradžią žemėje. Todėl, mano vaikai, mano meilės apaštalai, kviečiu jus rodyti tikro tikėjimo pavyzdį, kad neštumėte šviesą ten, kur yra tamsa, kad gyventumėte mano Sūnumi. Mano vaikai, kaip motina sakau jums: jūs negalite eiti tikėjimo keliu ir sekti mano Sūnumi be jūsų ganytojų. Melskitės, kad jie turėtų jėgų ir meilės jus vesti. Tegul jūsų maldos visada būna su jais. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, tik tyra ir atvira širdis padės jums iš tiesų pažinti mano Sūnų, o visiems, kurie nepažino Jo meilės, ją padės pažinti per jus. Tik meilė padės suprasti, kad ji yra stipresnė už mirtį, nes tikroji meilė nugalėjo mirtį ir padarė taip, kad mirties nebeliko. Mano vaikai, atleidimas yra labiausiai išaukštinta meilės forma. Jūs, kaip mano meilės apaštalai, turite melstis, kad būtumėte stiprūs dvasioje ir kad galėtumėte suprasti ir atleisti. Jūs, mano meilės apaštalai, supratimu ir atleidimu rodote meilės ir gailestingumo pavyzdį. Gebėjimas suvokti ir atleisti yra dovana, už kurią būtina melstis ir ją puoselėti. Atleisdami parodote, kad žinote, kaip mylėti. Tik pažvelkite, mano vaikai, kokia Dangiškasis Tėvas didžia meile myli jus, supratimu, atleidimu ir teisingumu, kaip Jis teikia jums mane – jūsų širdžių Motiną. Ir štai aš esu tarp jūsų, kad palaiminčiau jus Motinišku palaiminimu, kad pakviesčiau jus maldai, pasninkui, kad kalbėčiau jums, kad tikėtumėte, kad turėtumėte vilties, kad atleistumėte, kad melstumėtės už savo ganytojus ir, visų pirma, begaliniai mylėtumėte. Mano vaikai, sekite manimi. Mano kelias yra taikos ir meilės kelias, mano Sūnaus kelias. Tai yra kelias, vedantis į mano Širdies triumfą. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus tyra ir atvira širdimi, su visišku pasitikėjimu, atsiliepkite didžiai mano Sūnaus meilei. Aš žinau Jo meilės didybę. Aš Jį nešiojau savyje - Ostiją širdyje, pasaulio Šviesą ir Meilę. Vaikai mano, ir mano kreipimasis į jus yra dangiškojo Tėvo meilės ir švelnumo ženklas, viena plati šypsena, pripildyta mano Sūnaus meilės, kvietimas amžinajam gyvenimui. Mano Sūnaus Kraujas išlietas iš meilės jums. Šis brangus Kraujas yra už jūsų išgelbėjimą, už amžiną gyvenimą. Dangiškasis Tėvas sukūrė žmogų amžinai laimei. Jūs, kurie pažįstate mano Sūnaus meilę, kurie sekate Juo, negalite mirti. Gyvenimas nugalėjo, mano Sūnus gyvas. Todėl, mano vaikai, mano meilės apaštalai, tegul malda jums rodo kelią ir būdą skleisti mano Sūnaus meilę - maldą labiausiai išaukštintoje formoje. Mano vaikai, ir kai mėginate išgyventi mano Sūnaus žodžius - melskitės. Kai mylite žmones, kuriuos sutinkate, jūs skleidžiate mano Sūnaus meilę. Meilę – tą, kuri atveria Rojaus vartus. Mano vaikai, nuo pat pradžių meldžiausi už Bažnyčią, todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalų, melstis už Bažnyčią ir Jos tarnus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip motina, kuri pažįsta savo vaikus, žinau, kad šaukiatės mano Sūnaus. Žinau, kad šaukiatės teisingumo, taikos, to kas švaru ir neapgaulinga. Ir todėl aš, kaip motina, iš Dievo meilės, kreipiuosi į jus ir kviečiu, kad meldžiantis tyra ir atvira širdimi, patys iš savęs pažintumėte mano Sūnų - Jo meilę, Jo gailestingą Širdį. Mano Sūnus visame kame matė grožį. Jis ieško visose sielose gėrio, net to mažiausio, šiek tiek užslėpto, kad atleistų blogį. Ir todėl, vaikai mano, mano meilės apaštalai, kviečiu jus garbinti Jį, nuolat Jam dėkoti ir būti vertais, nes Jis kalba jums dieviškus žodžius, Dievo žodžius, žodžius skirtus visiems ir amžiams. Todėl, vaikai mano, gyvenkite džiaugsmu, draugiškumu, vienybe ir tarpusavio meile. Štai ko jums reikia šiandieniniame pasaulyje. Tokiu būdu jūs tapsite mano meilės apaštalais. Tokiu būdu jūs liudysite mano Sūnų teisingai. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai, vadinu jus mano meilės apaštalais. Rodau jums savo Sūnų, kuris yra tikra taika ir tikra meilė. Kaip motina, iš Dievo malonės, trokštu vesti jus pas Jį. Todėl, mano vaikai, kviečiu jus stebėti save mano Sūnaus atžvilgiu, kad širdimi žvelgtumėte į Jį ir kad širdimi pamatytumėte, kur esate jūs ir kur link eina jūsų gyvenimas. Mano vaikai, kviečiu jus suvokti, kad, dėkodami mano Sūnui, gyvenate Jo meilės ir aukos dėka. Jūs prašote, kad mano Sūnus būtų jums gailestingas, o aš kviečiu gailestingumui jus. Prašote Jo, kad parodytų jums savo gerumą ir jums atleistų, tačiau jau kiek laiko aš prašau jūsų atleisti ir mylėti visus žmones, kuriuos jūs sutinkate. Kai mano žodžius suvoksite širdimi, jūs suprasite ir pažinsite tikrąją meilę ir galėsite tapti tos meilės apaštalais, mano apaštalais, mano brangiais vaikais. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, Dangiškojo Tėvo meilė ir gėris duoda apsireiškimus, auginančius tikėjimą, kuris paaiškinamas, kaip suteikiantis ramybę, saugumą ir viltį. Taip ir aš, mano vaikai, per Dangiškojo Tėvo gailestingą meilę nuolat iš naujo rodau kelią pas savo Sūnų – į amžinąjį išganymą. Gaila, tačiau daug mano vaikų nenori manęs klausyti, daug mano vaikų dvejoja. O aš, aš visada esu laike ir virš laiko, šlovinau Viešpatį už viską, ką Jis padarė manyje ir per mane. Mano Sūnus atiduoda save jums, laužia su jumis duoną, teikia jums amžino gyvenimo žodžius, kad juos neštumėte visiems. O jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, ko jūs bijote, jei mano Sūnus yra su jumis? Atiduokite Jam savo sielas, kad Jis galėtų būti jose ir galėtų jus paversti tikėjimo liudytojais, meilės liudytojais. Vaikai mano, gyvenkite Evangelija, gyvenkite gailestingąja meile artimui, o virš visko, gyvenkite meile Dangiškajam Tėvui. Vaikai mano, nesate suvienyti atsitiktinai. Dangiškasis Tėvas nieko nesuvienija atsitiktinai. Mano Sūnus kalba jūsų sieloms. Aš kalbu jūsų širdims. Kaip motina sakau jums, sekite manimi, mylėkite vienas kitą, liudykite. Nebijokite savu pavyzdžiu ginti tiesą, Dievo Žodį, kuris yra amžinas ir niekada nekinta. Mano vaikai, tiems, kurie veikia gailestingos meilės ir tiesos šviesoje, padeda dangus ir jie nėra vieni. Mano meilės apaštalai, tegul jus visada atpažįsta kitų tarpe iš jūsų paslaptingumo, meilės ir ramybės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, deja, tarp jūsų, mano vaikų, tiek daug kovų, neapykantos, asmeninių interesų, savanaudiškumo. Vaikai mano, kaip lengvai pamirštate mano Sūnų, Jo žodžius, Jo meilę. Tikėjimas gesta daugelyje sielų, o širdys užvaldomos šio pasaulio materialiniais dalykais. Tačiau mano motiniška Širdis žino, kad vis dar yra tie, kurie tiki ir myli, kurie siekia priartėti kaip galima arčiau prie mano Sūnaus, kurie nenuilstamai ieško mano Sūnaus – tuomet jie ieško ir manęs. Tai yra tie, nuolankūs ir romūs, kurie savo skausmą ir kančią pakelia tyloje, su savo viltimi ir, visų pirma, savuoju tikėjimu. Tai yra mano meilės apaštalai. Mano vaikai, mano meilės apaštalai, mokau jus, kad mano Sūnus nelaukia iš jūsų nuolatinės maldos, bet veiksmų ir jausmų, kad tikėtumėte, kad melstumėtės, kad asmeninėmis maldomis augtumėte tikėjime, kad augtumėte meilėje. Mylėkite vienas kitą – štai ko Jis trokšta; tai yra kelias į amžinąjį gyvenimą. Vaikai mano, nepamirškite, kad mano Sūnus atnešė šviesą į šį pasaulį, atnešė tiems, kurie norėjo Jį pamatyti ir priimti. Jūs būkite tokiais, nes tai yra tiesos, taikos ir meilės šviesa. Motiniškai vedu jus, kad adoruotumėte mano Sūnų, kad kartu su manimi mylėtumėte mano Sūnų, kad jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai būtų nukreipti į mano Sūnų ir vardan Jo. Tuomet mano Širdis bus pripidyta. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kai jūs ateinate pas mane, kaip motiną, tyromis ir atviromis širdimis, žinokite, kad aš jūsų klausausi, drąsinu, guodžiu ir, visų pirma, užtariu jus pas savo Sūnų. Žinau, kad trokštate turėti tvirtą tikėjimą ir išreikšti jį tinkamu būdu. Tai, ko mano Sūnus laukia iš jūsų - tai nuoširdus, tvirtas ir gilus tikėjimas. Tuomet bet koks jo išraiškos būdas bus teisingas. Tikėjimas yra nuostabiausias slėpinys, kuris saugomas širdyje. Jis yra tarp Dangiškojo Tėvo ir visų Jo vaikų; jį galima atpažinti iš vaisių ir iš meilės visiems Dievo kūriniams. Mano meilės apaštalai, vaikai mano, pasitikėkite mano Sūnumi. Padėkite visiems mano vaikams pažinti Jo meilę. Jūs esate mano viltis - jūs, kurie stengiatės nuoširdžiai mylėti mano Sūnų. Vardan meilės, dėl jūsų išganymo, Dangiškojo Tėvo valia ir dėka mano Sūnaus esu čia, tarp jūsų. Mano meilės apaštalai, tegul kartu su jūsų malda ir auka jūsų širdys būna apšviestos mano Sūnaus meile ir šviesa. Tegul ta šviesa ir meilė apšviečia visus, kuriuos sutiksite ir atverčia juos mano Sūnui. Aš esu su jumis. Ypatingu būdu esu su jūsų ganytojais. Apšviečiu juos savo motiniška meile ir drąsinu, kad mano Sūnaus palaimintomis rankomis laimintų visą pasaulį. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano motiniška Širdis kenčia, kai žvelgiu į mano vaikus, kurie nemyli tiesos, kurie slepia ją; kai žvelgiu į mano vaikus, kurie nesimeldžia su jausmu ir veikdami. Esu nuliūdusi, kai sakau savo Sūnui, jog daugelis mano vaikų prarado tikėjimą, kad jie nepažįsta Jo - mano Sūnaus. Todėl kviečiu jus, mano meilės apaštalai, stenkitės žvelgti į pačią žmonių širdžių gilumą ir ten tikrai rasite užslėptą mažą lobį. Matymas tokiu būdu yra Dievo Gailestingumo malonė. Reikia ieškoti gėrio net ten, kur yra didžiausias blogis, stengtis suprasti kitą, o ne teisti jį. Būtent to mano Sūnus prašo iš jūsų, o aš, kaip motina, kviečiu jus paklausyti Jo. Mano vaikai, siela yra stipresnė už kūną, tad, nešinas meile ir darbais, įveikia visas kliūtis. Nepamirškite, kad mano Sūnus mylėjo jus ir tebemyli. Jo meilė yra su jumis ir jumyse, kai vienijatės su Juo. Jis yra pasaulio šviesa. Niekas ir nieko negali Jo sustabdyti galutinėje šlovėje. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, nebijokite liudyti tiesą. Liudykite ją su užsidegimu, per darbus, su meile, pasiaukodami, bet visų pirma - nuolankumu. Liudykite tiesą visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Aš būsiu su jumis ir jus drąsinsiu. Liudykite meilę, kuri niekada nesibaigia, nes kyla iš Dangiškojo Tėvo, kuris yra amžinas ir dovanoja amžinybę visiems mano vaikams. Mano Sūnaus Dvasia bus su jumis. Ir vėl kviečiu jus, mano vaikai, melstis už savo kunigus, melskitės, kad mano Sūnaus meilė galėtų juos vesti. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus būti drąsiais, atkakliais ir nepasiduoti, nes net ir mažiausias gėris, mažiausias meilės ženklas nugali vis labiau ryškėjantį blogį. Mano vaikai, paklausykite manęs, kad gėris nugalėtų, kad pažintumėte mano Sūnaus meilę. Tai yra didžiausia laimė – mano Sūnaus rankos, kurios apkabina, To, kuris myli sielas; To, kuris atidavė Save už jus ir visada, nuolat iš naujo, atiduoda save jums Eucharistijoje; To, kuris turi amžinojo gyvenimo žodžius. Pažinti Jo meilę ir sekti Juo, Jo pėdomis – reiškia turėti dvasinio turto. Tai turtas, kuris suteikia gerą savijautą ir visur mato meilę ir gėrį. Mano meilės apaštalai, mano vaikai, jūs būkite kaip tie saulės spinduliai, kurie mano Sūnaus meilės šiluma sušildo visus aplinkui save. Vaikai mano, pasauliui reikia meilės apaštalų, pasauliui reikia daug maldų, bet maldų, ištartų iš širdies ir sielos, o ne vien kalbamų lūpomis. Mano vaikai, siekite šventumo, bet su nuolankumu. Su nuolankumu, kuris leidžia mano Sūnui daryti per jus tai, ko Jis trokšta. Mano vaikai, jūsų maldos, jūsų žodžiai, mintys ir veiksmai – visa tai jums atveria, arba užveria vartus į Dangaus Karalystę. Mano Sūnus parodė jums kelią ir suteikė viltį, o aš jus guodžiu ir drąsinu. Nes, mano vaikai, aš pažinau skausmą, tačiau turėjau tikėjimą ir viltį. Dabar turiu atlygį - gyvendama savo Sūnaus Karalystėje. Todėl paklausykite manęs: būkite drąsūs ir nepasiduokite. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano žodžiai yra paprasti, bet kupini motiniškos meilės ir rūpesčio. Vaikai mano, virš jūsų vis labiau telkiasi tamsos ir melo šešėlis, o aš jus kviečiu šviesai ir tiesai – aš kviečiu jus pas savo Sūnų. Tik Jis gali perkeisti neviltį ir kentėjimus į taiką ir ramybę, tik Jis gali suteikti viltį giliausiame skausme. Mano Sūnus yra pasaulio gyvenimas. Kuo labiau Jį pažinsite, tuo labiau priartėsite prie Jo, tuo labiau Jį pamilsite, nes mano Sūnus yra Meilė. Meilė perkeičia viską – ji paverčia nuostabiu dalyku tai, kas, be meilės, jums atrodo nereikšminga. Todėl iš naujo sakau jums - jei norite augti dvasiškai, privalote labai mylėti. Mano meilės apaštalai, žinau, kad ne visada yra lengva, tačiau ir skausmingi keliai yra keliai, vedantys į dvasinį augimą, į tikėjimą ir pas mano Sūnų. Mano vaikai, melskitės, mąstykite apie mano Sūnų. Kiekvieną dienos akimirką kelkite savo sielą į Jį, o aš surinksiu jūsų maldas, kaip gėles iš gražiausio sodo, ir dovanosiu jas savo Sūnui. Būkite tikrais mano meilės apaštalais, skleiskite visiems mano Sūnaus meilę, būkite nuostabiausių gėlių sodais. Maldomis padėkite savo ganytojams, kad galėtų būti dvasiniais tėvais, kupinais meilės visiems žmonėms. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus atverti širdis taikai; atverkite širdis mano Sūnui, tegul jūsų širdyse gieda meilė mano Sūnui, nes tik per šią meilę taika ateina į sielą. Vaikai mano, žinau, kad jumyse yra gėrio, žinau, kad jumyse yra meilės - gailestingosios meilės. Bet daugelio mano vaikų širdys vis dar užvertos. Jie mano, kad gali viską daryti nenukreipdami savo minčių į Dangiškąjį Tėvą, kuris apšviečia, į mano Sūnų, kuris nuolat iš naujo yra su jumis Eucharistijoje ir trokšta klausytis jūsų. Mano vaikai, kodėl nesikalbate su Juo? Kiekvieno jūsų gyvenimas yra svarbus ir brangus, nes jis yra Dangiškojo Tėvo dovana amžinybei. Todėl niekada nepamirškite Jam dėkoti: kalbėkitės su Juo. Mano vaikai, žinau, jog tai, kas ateina vėliau, jums nėra žinoma, tačiau, kai išauš tas jūsų 'vėliau', gausite atsakymą į kiekvieną klausimą. Mano motiniška meilė trokšta, kad būtumėte pasiruošę. Mano vaikai, savo gyvenimu palikite žmonių, kuriuos sutinkate, širdyse gerą jausmą - ramybės, gėrio, meilės ir atleidimo jausmą. Per maldą klausykitės, ką kalba jums mano Sūnus ir darykite tai. Ir vėl kviečiu jus melstis už savo ganytojus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Atminkite, jiems reikia maldos ir meilės. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, esu jūsų visų Motina, todėl nebijokite, nes girdžiu jūsų maldas. Žinau, kad ieškote manęs, todėl meldžiu Savo Sūnų už jus, - Savo Sūnų, kuris suvienytas su Dangiškuoju Tėvu ir Šventąja Dvasia-Globėja, Savo Sūnų, kuris veda sielas į Karalystę, iš kurios Jis nužengė - taikos ir šviesos Karalystę. Mano vaikai, jums duota laisvė rinktis, bet kaip Motina prašau jūsų rinktis laisvę gėriui. Jūs tyromis bei paprastomis sielomis suvokiate, net jei kartais nesuprantate žodžių, savo viduje jaučiate, kas yra tiesa. Mano vaikai, nepameskite tiesos bei teisingo gyvenimo, idant sektumėte klaidingu. Gyvenant tiesoje, Dangaus Karalystė įžengia į jūsų širdis, o tai yra taikos, meilės ir darnos Karalystė. Tuomet, mano vaikai, nebebus savanaudiškumo, kuris atitolina jus nuo mano Sūnaus, o bus meilė artimui bei jo supratimas. Todėl atminkite, iš naujo kartoju jums: melstis, taipogi reiškia mylėti kitus, savo artimą, bei aukoti save jiems. Mylėkite ir dovanokite Mano Sūnaus vardan ir Jis veiks jumyse ir jums. Mano vaikai, nuolat galvokite apie Mano Sūnų ir mylėkite Jį begaliniai, tuomet turėsite tikrą gyvenimą, kuris liks amžinybei. Dėkoju jums, mano meilės apaštalai."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus, kad su savo širdies paprastumu priimtumėte mano žodžius, kuriuos jums sakau kaip Motina, kad eitumėte visiškos šviesos, tyrumo, vienintelės mano Sūnaus, Žmogaus ir Dievo, meilės keliu. Vienas džiaugsmas, viena šviesa, nenusakoma žodžiais, įsiskverbs į jūsų sielą, jus apims mano Sūnaus ramybė ir meilė. Šito trokštu visiems savo vaikams. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, jūs, kurie mokate mylėti ir atleisti, jūs, kurie neteisiate, jūs, kuriuos aš raginu būti pavyzdžiu visiems tiems, kurie neeina šviesos keliu, ar nuo jo nusuko, savo gyvenimu parodykite jiems tiesą. Parodykite jiems meilę, nes meilė įveikia visus sunkumus, o juk visi mano vaikai ištroškę meilės. Jūsų vienybė meilėje yra dovana mano Sūnui ir man. Tačiau, mano vaikai, atsiminkite, kad mylėti taip pat reiškia linkėti savo artimui gero ir norėti jo sielos atsivertimo. Žiūrėdama į jus, susirinkusius apie mane, mano Širdis liūdi, nes matau taip mažai broliškos meilės, gailestingosios meilės. Brangūs vaikai, Eucharistija – tai mano Sūnus, gyvas jūsų tarpe. Jo žodžiai padės jums suprasti, nes Jo Žodis yra Gyvenimas. Jo žodžio dėka siela kvėpuoja. Jo žodžio dėka pažįstate meilę. Brangūs vaikai, ir vėl prašau jūsų, kaip Motina, kuri trokšta gero savo vaikams, mylėkite savo ganytojus, melskitės už juos. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano Sūnus, kuris yra meilės šviesa, viską, ką darė ir ką daro, daro iš meilės. Taip ir jūs, vaikai mano, kai gyvenate meilėje, kai mylite savo artimą, vykdote mano Sūnaus valią. Mano meilės apaštalai, tapkite mažais. Savo švarią širdį atverkite mano Sūnui, kad Jis galėtų veikti per jus. Per tikėjimą prisipildykite meile, tačiau, mano vaikai, nepamirškite, kad Eucharistija yra tikėjimo širdis. Tai yra mano Sūnus, kuris maitina jus savo Kūnu ir sustiprina savo Krauju. Tai yra meilės stebuklas: mano Sūnus, kuris visada ateina iš naujo, gyvas, kad atgaivintų sielas. Mano vaikai, gyvendami meilėje vykdykite mano Sūnaus valią, nes Jis gyvena jumyse. Vaikai mano, mano motiniškas troškimas yra, kad mylėtumėte Jį vis labiau, nes Jis kviečia jus savąja meile, dovanoja jums meilę, kad skleistumėte ją visiems jus supantiems. Dėka Jo meilės esu čia, kaip Motina, kad perduočiau jums meilės ir vilties žodžius, kad perduočiau jums amžinus žodžius - žodžius, kurie nugali laiką ir mirtį; kad kviesčiau jus būti mano meilės apaštalais. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, iš didelės Dangiškojo Tėvo meilės esu su jumis, kaip Motina, o jūs su manimi, kaip mano vaikai, kaip mano meilės apaštalai, kuriuos nuolat suburiu apie save. Vaikai mano, jūs esate tie, kurie per maldą privalote pilnai atsiduoti mano Sūnui, kad ne jūs gyventumėte, bet mano Sūnus gyventų jumyse. Kad visi, kurie nepažino mano Sūnaus, matytų Jį jumyse ir panorėtų Jį pažinti. Melskite, kad jumyse matytų išskirtinį nuolankumą ir gėrį, pasiryžimą padėti kitiems; kad matytų jumyse, jog širdimi gyvenate savo pasaulietinį pakvietimą bendrystėje su mano Sūnumi; kad jumyse matytų romumą, švelnumą ir meilę tiek mano Sūnui, tiek savo broliams ir seserims. Manosios meilės apaštalai, jūs turite daug melstis, ištyrinti širdis, kad pirmiausia eitumėte mano Sūnaus keliu, kad būtumėte teisieji, sujungti su mano Sūnaus tiesa. Mano vaikai, kaip mano apaštalai, turite būti suvienyti toje bendrystėje, kuri kyla iš mano Sūnaus, kad mano vaikai, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės, pažintų meilės vienybę ir panorėtų eiti gyvenimo keliu, vienybės su mano Sūnumi keliu. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Didžių dalykų man padarė Dangiškasis Tėvas, kaip Jis daro visiems tiems, kurie švelniai Jį myli ir ištikimai ir atsidavusiai Jam tarnauja. Vaikai mano, Dangiškasis Tėvas myli jus. Tai iš Jo meilės esu čia, su jumis. Jis kalba jums. Kodėl nenorite matyti ženklų? Kartu su Juo viskas yra lengviau. Ir kentėti skausmą su Juo yra lengviau, nes yra tikėjimas. Tikėjimas padeda skausmui, o skausmas be tikėjimo veda į neviltį. Iškentėtas ir Dievui paaukotas skausmas pakylėja. Argi ne mano Sūnus savąja skausminga auka atpirko pasaulį? Kaip Jo Motina, aš buvau su Juo skausme ir kančioje, kaip kad esu su jumis visais. Vaikai mano, esu su jumis gyvenime, skausme, kančioje, džiaugsme ir meilėje. Todėl turėkite viltį. Viltis leidžia suvokti, kad gyvenimas yra. Vaikai mano, aš kalbu jums, mano balsas kalba jūsų sielai, mano Širdis kalba jūsų širdžiai. Mano meilės apaštalai, o kaip stipriai jus myli mano Motiniška Širdis! Kiek daug dalykų noriu išmokyti jus. Kaip mano motiniška Širdis trokšta jūsų pilnatvės, o tokie galite būti tik tuomet, kai siela, kūnas ir meilė jumyse bus viena. Aš prašau jūsų, kaip savo vaikų, daug melskitės už Bažnyčią ir jos tarnus – jūsų ganytojus, kad Bažnyčia būtų tokia, kokios trokšta mano Sūnus – skaidri, kaip šaltinio vanduo ir kupina meilės. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, jūs, kuriuos myli mano Sūnus, jūs, kuriuos aš myliu neaprėpiama motiniška meile, neleiskite, kad savanaudiškumas, savimeilė valdytų pasaulį. Neleiskite, kad meilė ir gėris liktų užgožti. Jūs, kurie esate mylimi, kurie pažinote mano Sūnaus meilę, atminkite, kad būti mylimam - reiškia mylėti. Mano vaikai, tikėkite. Kai tikite, esate laimingi ir skleidžiate taiką, o jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Toje sieloje - mano Sūnus. Kai jūs atsiduodate tikėjimui, kai jūs atsiduodate meilei, kai darote gera artimui, mano Sūnus šypsosi jūsų sieloje. Mano meilės apaštalai, aš kreipiuosi į jus kaip motina, renku jus apie save ir noriu vesti meilės ir tikėjimo keliu, keliu, kuris veda prie pasaulio šviesos dėl meilės, dėl tikėjimo. Esu čia, nes noriu per motinišką palaiminimą suteikti jums tikėjimą ir jėgų jūsų kelyje, nes kelias, kuris veda pas mano Sūnų, nėra lengvas. Jame pilna atsižadėjimų, dalinimųsi, aukų, atleidimų ir daug daug meilės. Tačiau šis kelias veda prie taikos ir laimės. Mano vaikai, netikėkite melagingais balsais, kurie kalba jums apie netikrus dalykus, klaidingą žavesį. Jūs, mano vaikai, grįžkite prie Šventojo Rašto. Su begaline meile žvelgiu į jus ir iš Dievo malonės apsireiškiu jums. Vaikai mano, sekite paskui mane. Tegul jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kai žemėje pritrūksta meilės, kai nematyti išeities, aš, Motina, ateinu padėti jums pažinti tikrą tikėjimą, gyvą ir gilų! Kad padėčiau jums iš tikrųjų mylėti. Kaip Motina aš pasiilgau iš jūsų abipusės meilės, gėrio ir tyrumo. Trokštu, kad būtumėte teisingi ir mylėtumėte vienas kitą. Vaikai mano, būkite džiaugsmingi dvasioje, būkite tyri, būkite vaikais. Mano Sūnus sakė, kad mėgsta būti tarp tyrų širdžių, nes tyra širdis yra visuomet jauna ir linksma. Mano Sūnus prisakė jums atleisti ir mylėti vienas kitą. Žinau, kad ne visada tai yra lengva. Per kančią jūs augate dvasiškai. Kad galėtumėte dar labiau augti dvasiškai, privalote iš tiesų, nuoširdžiai atleisti ir mylėti. Daugelis mano vaikų žemėje nepažįsta mano Sūnaus, nemyli Jo. Bet jūs, kurie mylite mano Sūnų, kurie nešiojate Jį savo širdyje, melskitės, melskitės ir melsdamiesi pajuskite mano Sūnų savyje, tegul jūsų siela alsuoja Jo dvasia. Aš esu jūsų tarpe ir kalbu apie mažus ir didelius dalykus. Nepavargsiu kalbėti apie savo Sūnų – tikrą Meilę. Todėl, vaikai mano, atverkite man savo širdis. Leiskite man motiniškai jus vesti. Būkite meilės apaštalais mano Sūnaus ir mano. Kaip Motina prašau jūsų, nepamirškite tų, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad jus vestų. Nešiokite juos savo širdyje ir melskitės už juos! Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kreipiuosi į jus, kaip jūsų Motina, kaip Motina teisiųjų, Motina tų, kurie myli ir kenčia, Motina šventųjų. Mano vaikai, jūs taip pat galite būti šventi – tai priklauso nuo jūsų. Šventieji - tai tie, kurie begaliniai myli Dangiškąjį Tėvą; tie, kurie myli Jį labiau už visa. Todėl, vaikai mano, visada stenkitės tapti vis geresniais. Jeigu stengiatės būti gerais, galite tapti šventais, nors taip apie save ir negalvojate. Bet jeigu jūs manote, jog esate geri, jums stinga nuolankumo, o išdidumas tolina jus nuo šventumo. Šiame neramiame pasaulyje, pilname pavojų, jūsų rankos, mano meilės apaštalai, turi būti ištiestos maldai ir gailestingumo darbams. O man, vaikai mano, dovanokite rožinį – rožes, kurias taip labai myliu. Mano rožės – tai jūsų maldos, ištartos širdimi, o ne išsakytos tik lūpomis. Mano rožės – tai jūsų, maldos, tikėjimo ir meilės darbai. Mano Sūnus, kai buvo mažas, sakė man, kad turėsiu daugybę vaikų, ir jie neš man daug rožių. Tuomet Jo nesupratau! Dabar žinau, kad tai jūs esate tie vaikai, kurie dovanojate man rožes, kai mylite mano Sūnų labiau už visa, kai meldžiatės širdimi, kai padedate skurdžiausiems. Tai yra mano rožės. Tai yra tikėjimas su kuriuo gyvenime viskas daroma su meile, nežinant išdidumo, visada pasiruošus atleisti, niekada neteisti, visuomet stengiantis suprasti savo brolį. Todėl, mano meilės apaštalai, melskitės už tuos, kurie nesugeba mylėti, už tuos, kurie jūsų nemyli, už tuos, kurie padarė jums bloga, už tuos, kurie nepatyrė mano Sūnaus meilės. Mano vaikai, būtent to mes jūsų prašome. Ir atsiminkite: melstis - reiškia mylėti ir atleisti. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, žvelgiu į jus, susibūrusius apie mane, jūsų motiną, matau daug tyrų sielų, daug mano vaikų, kurie ieško meilės ir paguodos, tačiau jų niekas nesuteikia. Matau ir tuos, kurie daro pikta, nes neturi gerų pavyzdžių, nes nepažino mano Sūnaus. Tas gėris, kuris yra tylus, kuris plinta per tyras sielas, ir yra galia, kuri palaiko šį pasaulį. Yra daug nuodėmių, bet yra ir meilės. Mano Sūnus siunčia jums mane, Motiną, kuri esu ta pati visiems, kad mokyčiau jus mylėti, suprasti, kad esate broliai. Trokštu jums padėti. Mano meilės apaštalai, pakanka gyvo tikėjimo ir meilės troškimo, ir mano Sūnus jį priims. Tačiau jūs turite būti vertais, turėti gerą valią ir atvirą širdį. Mano Sūnus įeina į atvirą širdį. Aš, kaip Motina, noriu, kad geriau pažintumėte mano Sūnų - Dievą, gimusį iš Dievo, - kad pažintumėte Jo meilės, kurios jums taip reikia, didybę. Jis prisiėmė sau jūsų nuodėmes, pelnė jums išganymą ir už tai prašo, kad mylėtumėte vienas kitą. Mano Sūnus yra Meilė. Jis myli visus žmones, be jokios išimties, visus visų šalių ir visų tautų žmones. Jei jūs, mano vaikai, gyventumėte mano Sūnaus meile, žemėje jau būtų Jo Karalystė. Todėl, mano meilės apaštalai, melskitės, melskitės, kad mano Sūnus ir Jo meilė būtų kuo arčiau jūsų. Melskitės, kad būtumėte meilės pavyzdys ir padėtumėte visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Niekada nepamirškite, kad mano Sūnus, Vienas ir Trejybėje, myli jus. Mylėkite savo ganytojus ir melskitės už juos. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kreipiuosi į jus kaip motina paprastais žodžiais, tačiau pripildytais didelės meilės ir rūpesčio savo vaikais, kuriuos man patikėjo mano Sūnus. O mano Sūnus, kuris yra per amžius esantysis, Jis kalba į jus gyvenimo žodžiais ir sėja meilę atvertose širdyse. Todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalai, turėkite nuolat atvertas širdis, pasiruošusias gailestingumui ir atleidimui. Per mano Sūnų visada atleisite artimui, nes jumyse bus taika. Mano vaikai, rūpinkitės savo siela, nes tai - vienintelis dalykas, kuris jums priklauso. Užmirštate šeimos svarbą. Šeima neturi būti skausmo ir kančios vieta, bet supratimo ir švelnumo vieta. Šeimos, kurios bando gyventi pagal mano Sūnų, gyvena tarpusavio meilėje. Mano Sūnus, kai buvo dar mažas, sakė man, jog visi žmonės yra broliai. Todėl atsiminkite, mano meilės apaštalai, kad žmonės, kuriuos sutinkate, yra jums šeima – jie yra broliai mano Sūnuje. Mano vaikai, negaiškite laiko apmąstymams apie ateitį ir nesirūpinkite. Rūpinkitės tik tuo, kaip gerai pragyventi kiekvieną akimirką pagal mano Sūnaus valią - tuomet turėsite ramybę. Mano vaikai, niekada neužmirškite melstis už savo ganytojus. Melskitės, kad jie priimtų visus žmones kaip savo vaikus, kad mano Sūnuje jie taptų dvasiniais tėvais kitiems. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, kas kitas, jei ne aš, galėtų kalbėti apie meilę ir kentėjimus mano Sūnaus. Gyvenau su Juo, kentėjau kartu su Juo. Gyvendama Žemėje patyriau skausmą, nes buvau motina. Mano Sūnus mylėjo Dangiškojo Tėvo, tikrojo Dievo, mintis ir darbus. Kaip Jis man sakė, Jis atėjo, kad atpirktų jus. Aš meilėje slėpiau savo skausmą, o jūs, vaikai mano, jūs turite daugybę klausimų. Jūs nesuprantate skausmo. Nesuprantate, kad skausmą reikia priimti per Dievo meilę ir jį ištverti. Kiekvienas žmogus, daugiau ar mažiau, tai patiria. Tačiau, turint ramybę širdyje ir būnant malonės būsenoje, išlieka viltis. Tai yra mano Sūnus, Dievas, gimęs iš Dievo. Jo žodžiai yra amžinojo gyvenimo sėkla. Pasėta gerose sielose ji atneša gausių vaisių. Mano Sūnus kentėjo, nes prisiėmė sau jūsų nuodėmes. Tad jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, jūs, kurie kenčiate, žinokite, kad jūsų skausmas taps šviesa ir šlove. Vaikai mano, kuomet kenčiate skausmą, Dangus nusileidžia į jus ir jūs visiems, kurie jus supa, duodate dalelę to Dangaus ir daug vilties. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai, dangiškojo Tėvo valia, kaip Motina To, Kuris jus myli, esu čia su jumis, kad padėčiau jums pažinti Jį ir sekti Juo. Mano Sūnus paliko įspaustus savo pėdsakus, kad jums būtų lengviau Juo sekti. Nebijokite. Nesijauskite nesaugūs, aš esu su jumis. Nepraraskite ūpo, nes reikia daug maldų ir aukų už tuos, kurie nesimeldžia, kurie nemyli ir nepažįsta mano Sūnaus. Padėkite jiems, matydami juose savo brolius. Mano meilės apaštalai, išgirskite savyje mano balsą, pajuskite mano motinišką meilę. Todėl melskitės – melskitės veikdami, melskitės duodami, melskitės mylėdami vienas kitą, melskitės darbais ir mintimis vardan mano Sūnaus. Kuo daugiau meilės dalinsite, tuo daugiau jos gausite. Meilė, kylanti iš meilės, apšviečia pasaulį. Atpirkimas yra meilė, o meilė neturi ribų. Kai mano Sūnus vėl ateis į žemę, Jis ieškos meilės jūsų širdyse. Vaikai mano, Jis padarė jums daug meilės darbų. Aš jus mokau juos matyti, suprasti ir dėkoti Jam, mylint Jį ir nuolat, iš naujo, atleidžiant artimui. Nes mano Sūnų mylėti - reiškia atleisti. Nemylite mano Sūnaus, jeigu nemokate atleisti artimui, jeigu nesistengiate jo suprasti, jeigu jį teisiate. Vaikai mano, kam jums malda, jei nemylite ir neatleidžiate? Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, dėkoju jums, kad atsiliepiate į mano kvietimą ir kad renkatės čia, apie mane, savo dangiškąją Motiną. Žinau, kad mąstote apie mane su meile ir viltimi. Ir aš jus visus myliu, kaip ir mano mieliausias Sūnus, kuris iš savo gailestingosios meilės vis iš naujo siunčia mane pas jus. Jis, kuris buvo žmogus, kuris buvo ir yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Jis, kuris dėl jūsų kentėjo savo Kūnu ir Siela. Jis, kuris tapo duona, kad maitintų jūsų sielas ir taip jas gelbėtų. Vaikai mano, mokau jus, kaip būti vertais Jo meilės, kaip savo mintis nukreipti į Jį ir gyventi mano Sūnumi. Mano meilės apaštalai, uždengiu jus savuoju apsiaustu, nes aš, kaip Motina, noriu apsaugoti jus. Prašau jūsų: melskitės už visą pasaulį. Mano Širdis kenčia. Nuodėmės plinta ir jų yra per daug, bet jūsų, kurie esate nuolankūs, santūrūs, kupini meilės, esantys slaptoje ir šventi, jūsų pagalba mano Širdis triumfuos. Mylėkite mano Sūnų labiau už viską, o per Jį – visą pasaulį. Niekada neužmirškite, kad kiekvienas jūsų brolis turi savyje kažką labai brangaus – sielą. Todėl, vaikai mano, mylėkite visus tuos, kurie nepažino mano Sūnaus, kad ir jie per maldą ir meilę, kuri kyla iš maldos, taptų geresni, kad gėris juose nugalėtų, o jų sielos būtų išganytos ir turėtų amžinąjį gyvenimą. Apaštalai mano, vaikai mano, mano Sūnus pasakė jums, kad mylėtumėte vienas kitą. Tegul tai lieka įrašyta jūsų širdyse, ir su malda stenkitės gyventi ta meile. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip ir kitose vietovėse, kur esu apsireiškusi, taip ir čia, kviečiu jus maldai. Melskitės už tuos, kurie nepažįsta mano Sūnaus; už tuos, kurie nepažino Dievo meilės; prieš nuodėmes, už pašvęstuosius – už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad jie turėtų meilės ir dvasios tvirtybės jums ir Bažnyčiai. Melskitės mano Sūnui ir meilė, kurią patirsite per Jo artumą, suteiks jums jėgų ir jūs tapsite pasiruošę daryti meilės darbus Jo vardan. Vaikai mano, būkite pasiruošę. Tai yra persilaužimo laikas, todėl iš naujo kviečiu jus tikėti ir turėti vilties. Rodau jums kelią, kuriuo reikia eiti ir kuris yra Evangelijos žodžiai. Mano meilės apaštalai, pasauliui labai reikia jūsų rankų, pakeltų į Dangų, į mano Sūnų, į Dangiškąjį Tėvą. Reikia daug nuolankumo ir širdžių tyrumo. Pasitikėkite mano Sūnumi ir žinokite, kad visada galite būti geresni. Mano motiniška Širdis trokšta, kad jūs, mano meilės apaštalai, būtumėte mažos švieselės pasauliui, kad apšviestumėte tas vietas, kurias nori užvaldyti tamsa; kad per maldą ir meilę rodytumėte teisingą kelią; kad gelbėtumėte sielas. Aš esu su jumis. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus melstis ne laukiant aukos, bet sudedant aukas – aukojant save! Kviečiu jus atskleisti tiesą ir gailestingą meilę. Meldžiu savo Sūnų už jus, už jūsų tikėjimą, kuris vis labiau mažėja jūsų širdyse. Prašau Jo, kad pagelbėtų jums Dieviškąja Dvasia, kaip kad ir aš trokštu pagelbėti jums savo motiniška dvasia. Mano vaikai, privalote tapti geresniais. Tik tie, kurie yra tyri, nuolankūs ir kupini meilės, palaiko šį pasaulį, gelbėja save ir pasaulį. Mano vaikai, mano Sūnus yra pasaulio širdis. Reikia Jį mylėti ir melstis Jam, o ne nuolat, vis iš naujo, Jį išduoti. Tad jūs, mano meilės apaštalai, auginkite tikėjimą žmonių širdyse savo pavyzdžiu, per savo maldą ir gailestingą meilę. Aš esu šalia jūsų, aš jums padėsiu! Melskitės, kad jūsų ganytojai turėtų vis daugiau šviesos ir galėtų apšviesti visus tuos, kurie gyvena tamsoje! Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano meilės apaštalai, jūsų užduotis yra skleisti mano Sūnaus meilę visiems tiems, kurie jos nepažino. Jūs - mažos pasaulio švieselės, kurias aš motiniška meile mokau švytėti ryškiai, visu grožiu. Jums padės malda, nes malda gelbsti jus, malda gelbsti pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės žodžiais, jausmais, gailestinga meile ir auka. Mano Sūnus parodė jums kelią. Jis, kuris įsikūnijo manyje ir padarė mane pirmaja taure - Jis savo kilnia auka parodė jums, kaip reikia mylėti. Todėl, mano vaikai, nebijokite sakyti tiesą. Nebijokite keisti save ir pasaulį, skleisdami meilę ir veikdami taip, kad mano Sūnus būtų pažintas ir mylimas per meilę kitiems Jame. Aš, kaip motina, visada esu su jumis. Meldžiu savo Sūnaus pagelbėti jums, kad jūsų gyvenime viešpatautų meilė - meilė, kuri gaivina, meilė, kuri patraukia, meilė, kuri duoda gyvybę. Tokios meilės aš mokau jus. Tyros meilės. Mano apaštalai, jūsų pasirinkimas yra ją pažinti, gyventi ja ir ją skleisti. Jausmingai melskitės už savo ganytojus, kad jie su meile liudytų mano Sūnų. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile ateinu pas jus padėti jums augti meilėje, o tai reiškia - augti tikėjime. Ateinu padėti jums su meile išgyventi mano Sūnaus žodžius, kad pasaulis taptų kitoks. Dėl to, mano meilės apaštalai, suburiu jus apie save. Žvelkite į mane širdimi, kalbėkite man, kaip motinai, apie savo skausmus, kentėjimus, apie savo džiaugsmus. Prašykite, kad melsčiau savo Sūnų už jus. Mano Sūnus yra gailestingas ir teisingas. Mano motiniška Širdis trokšta, kad ir jūs būtumėte tokiais. Mano motiniška Širdis trokšta, kad jūs, mano meilės apaštalai, savo gyvenimu kalbėtumėte apie mano Sūnų ir mane visiems, kas jus supa, kad pasaulis pasikeistų, kad grįžtų paprastumas ir skaistumas, kad grįžtų tikėjimas ir viltis. Todėl, vaikai mano, melskitės, melskitės, melskitės širdimi, melskitės su meile, melskitės per gerus darbus. Melskitės, kad visi pažintų mano Sūnų, kad pasaulis pasikeistų, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Su meile išgyvenkite mano Sūnaus žodžius. Neteiskite, verčiau mylėkite vienas kitą, kad mano Širdis galėtų triumfuoti. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, jūs, kurie kiekvieną dieną stengiatės aukoti savo gyvenimą mano Sūnui, jūs, kurie bandote gyventi su Juo, jūs, kurie meldžiatės ir aukojatės – jūs esate viltis šiame neramiame pasaulyje. Jūs esate mano Sūnaus šviesos spinduliai – gyva Evangelija, esate mano mielieji meilės apaštalai. Mano Sūnus yra su jumis. Jis yra su tais, kurie galvoja apie Jį, kurie meldžiasi. Bet taip pat Jis kantriai laukia tų, kurie Jo nepažįsta. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, melskitės širdimi ir darbais rodykite mano Sūnaus meilę. Tai yra vienintelė viltis jums, ir tai vienintelis kelias į amžinąjį gyvenimą. Aš, kaip Motina, esu čia, su jumis. Jūsų maldos, kreipiamos į mane, man yra nuostabiausios meilės rožės. Negaliu nebūti ten, kur jaučiu rožių kvapą. Vilties yra. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano Sūnus buvo meilės ir šviesos šaltinis, kai žemėje kalbėjo visų tautų tautai! Mano apaštalai, sekite paskui Jo šviesą. Tai nėra lengva. Turite tapti mažutėliais. Turite tapti mažesniais už kitus, o per tikėjimą prisipildyti Jo meilės. Nei vienas žmogus žemėje negali išgyventi nuostabaus patyrimo be tikėjimo. Aš esu su jumis. Apsireiškiu jums ateidama, per šiuos žodžius. Noriu liudyti jums savo meilę ir motinišką rūpestį. Mano vaikai, negaiškite laiko klausimams į kuriuos niekada negaunate atsakymo. Jį suteiks Dangiškas Tėvas jūsų žemiško kelio pabaigoje. Visada žinokite, kad Dievas viską žino, Dievas mato, Dievas myli. Mano mylimiausias Sūnus apšviečia gyvenimą, išsklaido tamsybes, o mano Motiniška meilė, kuri mane neša pas jus, yra nenusakoma, paslaptinga, bet reali. Aš išreiškiu jums savo jausmus, meilę, supratimą ir motinišką palankumą. Mano apaštalai, aš laukiu jūsų rožių - maldų, kurios turėtų tapti meilės darbais. Tai yra pačios brangiausios maldos mano motiniškai Širdžiai. Nešu jas savo Sūnui, kuris gimė dėl jūsų. Jis žvelgia į jus ir girdi jus. Mes visada esame arti jūsų. Tai yra meilė, kuri kviečia, vienija, atverčia, suteikia drąsos ir pripildo. Tad, mano apaštalai, visada mylėkite vienas kitą, o mano Sūnų mylėkite labiau už viską. Tai vienintelis kelias, vedantis į išganymą, į amžinąjį gyvenimą. Tai mano pati mieliausia malda, kuri pripildo mano Širdį nuostabiausiu rožių aromatu. Nuolat melskitės už savo ganytojus, kad turėtų jėgų būti mano Sūnaus šviesa. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano Motiniška Širdis verkia, matydama, ką daro mano vaikai. Nuodėmė plinta. Sielos skaistumas yra vis mažiau svarbus. Pamirštamas mano Sūnus, vis mažiau Jis yra garbinamas, o mano vaikai yra persekiojami. Todėl jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, siela ir širdimi šaukitės mano Sūnaus Vardo. Jis turės jums šviesos žodžius. Jis apsireiškia jums, laužia duoną su jumis ir suteikia jums meilės žodžius, kad paverstumėte juos gailestingumo darbais ir taip liudytumėte tiesą. Tad, vaikai, nebijokite. Leiskite mano Sūnui būti jumyse. Leiskite mano Sūnui panaudoti jus slaugyti sužeistas ir atversti prarastas sielas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie rožinio maldos. Melskitės rožinį su gėrio, aukojimosi ir gailestingumo jausmu. Melskitės ne tik žodžiais, bet ir gailestingumo darbais. Melskitės iš meilės visiems žmonėms. Mano Sūnus savąja auka išaukštino meilę. Tad gyvenkite su Juo, kad turėtumėte jėgų ir vilties, kad turėtumėte meilės, kuri yra gyvenimas ir kuri veda į amžinąjį gyvenimą. Iš Dievo meilės ir aš esu su jumis ir su Motiniška meile vesiu jus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, ateiti pas jus, apsireikšti jums yra didelis mano Motiniškos Širdies džiaugsmas. Tai mano Sūnaus dovana jums. Kaip Motina kviečiu jus: mylėkite mano Sūnų labiau už viską. Tam, kad mylėtumėte Jį visa širdimi, turite Jį pažinti. Jį pažinsite per maldą. Melskitės širdimi, jausmingai. Melstis - reiškia mąstyti apie Jo meilę ir auką. Melstis – tai mylėti, duoti, kentėti ir aukotis. Jus, vaikai mano, kviečiu būti meilės ir maldos apaštalais. Vaikai mano, dabar yra budėjimo metas. Šiuo budėjimo metu kviečiu jus maldai, meilei ir pasitikėjimui. Mano Motiniškoji Širdis trokšta, kad, kai mano Sūnus žvelgs į jūsų širdis, Jis matytų jose besąlygišką pasitikėjimą ir meilę. Suvienyta mano apaštalų meilė gyvens, nugalės ir atskleis blogį. Mano vaikai, aš buvau Dievo ir Žmogaus taurė, aš buvau Dievo įrankis. Kviečiu jus tapti Dievo įrankiu, per kurį tie, kurie nepažino Dievo meilės, kurie niekada nemylėjo, suvoktų ją, priimtų ją ir išgelbėtų save. Dėkoju jums, mano vaikai.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, Šventoji Dvasia per Dangiškąjį Tėvą padarė mane Motina - Jėzaus Motina, o tuo pačiu ir jūsų Motina. Todėl ateinu išklausyti jūsų, ištiesti jums savo rankas, duoti jums savo Širdį ir pakviesti jus likti su manimi, nes mano Sūnus nuo kryžiaus aukštybės pavedė jus man. Deja, daugelis mano vaikų nepažino mano Sūnaus meilės, daugelis nenori Jo pažinti. O, vaikai mano, kaip blogai elgiasi tie, kurie turėtų matyti ar aiškinti, idant kiti įtikėtų. Todėl jūs, vaikai mano, apaštalai mano, savo širdies tyloje klausykitės mano Sūnaus balso, kad jūsų širdis taptų Jam buveine, kad nebūtų tamsi ir pavargusi, bet apšviesta mano Sūnaus šviesa. Per tikėjimą ieškokite vilties, nes tikėjimas yra sielos gyvenimas. Iš naujo kviečiu jus melstis. Melskitės, kad nuolankume, sielos ramybėje ir apšviesti šviesos gyventumėte tikėjimu. Mano vaikai, nesistenkite viską iš karto suprasti, nes ir aš ne viską suprasdavau, tačiau mylėjau ir tikėjau Dievo Žodžiu, kuriuos tardavo mano Sūnus – Jis, kuris buvo pirmoji šviesa ir Atpirkimo Pradžia. Mano meilės apaštalai, jūs, kurie meldžiatės, aukojatės, mylite, neteisiate, jūs eikite ir skleiskite tiesą, mano Sūnaus Žodžius, Evangeliją, nes jūs esate gyva Evangelija, jūs esate mano Sūnaus šviesos spinduliai. Mano Sūnus ir aš būsime su jumis, drąsinsime jus ir bandysime. Vaikai mano, visada prašykite palaiminimo tų, ir tik tų, kurių rankas palaimino mano Sūnus – jūsų ganytojų. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, per mano Sūnaus valią ir per mano Motinišką meilę ateinu pas jus, mano vaikus, o ypatingai pas tuos, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Ateinu pas jus, kurie galvojate apie mane, kurie kreipiatės į mane. Aš teikiu jums savo Motinišką meilę ir atnešu savo Sūnaus palaiminimą. Ar jūsų širdys atvertos ir tyros? Ar pastebite mano buvimo ir meilės dovanas, ženklus? Vaikai mano, savo žemiškajame gyvenime sekite mano pavyzdžiu. Mano gyvenimas buvo skausmas, tylėjimas ir begalinis tikėjimas ir pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu. Nieko nėra atsitiktinio - nei skausmo, nei džiaugsmo, nei kančios, nei meilės. Visa tai yra malonės, kurias teikia jums mano Sūnus ir kurios veda jus į amžinąjį gyvenimą. Mano Sūnus laukia iš jūsų meilės ir maldos Jam. Kaip Motina, aš jus mokau: mylėti Jį ir melstis Jam - reiškia melstis savo sielos tyloje, o ne tik kalbėti maldas lūpomis. Tai pats mažiausias gražus gestas, padarytas mano Sūnaus vardan; tai kantrumas, gailestingumas, susitaikymas su skausmu ir auka, padaryta vardan kitų. Vaikai mano, mano Sūnus žvelgia į jus. Melskitės, kad ir jūs matytumėte Jo veidą ir kad jis būtų jums atskleistas. Vaikai mano, aš rodau jums vieną ir tikrą tiesą. Melskitės, kad ją suvoktumėte ir galėtumėte skleisti meilę ir viltį , kad galėtumėte būti mano meilės apaštalais. Ypatingu būdu mano Motiniškoji Širdis myli ganytojus. Melskitės už jų palaimintas rankas. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai, ateinu pas jus, esu jūsų tarpe, idant atiduotumėte man savo rūpesčius, kad nuneščiau juos savo Sūnui. Užtariu jus prieš Jį jūsų pačių labui. Žinau, kad kiekvienas jūsų turi savo rūpesčius, savo išbandymus, todėl motiniškai kviečiu jus: ateikite prie mano Sūnaus stalo. Jis jums laužia duoną, atiduoda jums save, suteikia jums viltį. Iš jūsų prašo daugiau tikėjimo, vilties ir gyvenimo džiaugsmo. Prašo iš jūsų vidinės kovos su egoizmu, teisimu ir žmogiškomis silpnybėmis. Todėl aš, kaip Motina, sakau: melskitės! Nes malda suteikia jums jėgų vidinėje kovoje. Mano Sūnus, dar būdamas mažas, dažnai man sakydavo, kad daug žmonių mylės mane ir vadins Motina. Aš čia, tarp jūsų, jaučiu meilę. Dėkoju jums. Dėl šios meilės, aš prašau savo Sūnaus, kad nei vienas iš jūsų, mano vaikai, nesugrįžtumėte namo tokiais pačiais, kokie atvykote čionai, bet pasiimtumėte su savimi kiek įmanoma daugiau vilties, gailestingumo ir meilės, kad būtumėte mano meilės apaštalais, kurie savuoju gyvenimu liudys, kad Dangiškasis Tėvas yra gyvybės šaltinis, o ne mirties. Brangūs vaikai, iš naujo, Motiniškai, prašau jūsų - melskitės už mano Sūnaus išrinktuosius, už jų palaimintas rankas, už savo ganytojus, kad galėtų skelbti mano Sūnų su kuo didesne meile ir tokiu būdu skatinti atsivertimą. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano tikras, gyvas buvimas jūsų tarpe turėtų padaryti jus laimingais, nes tai yra didžiulė mano Sūnaus meilė. Jis siunčia mane pas jus, kad per mano motinišką meilę suteiktų jums pasitikėjimo. Kad suvoktumėte, jog skausmas ir džiaugsmas, kančia ir meilė daro jūsų sielos gyvenimą intensyviu. Kad ir vėl kviesčiau jus garbinti Jėzaus Širdį, tikėjimo Širdį, Eucharistiją. Mano Sūnus diena dienon, per amžius, sugrįžta gyvas tarp jūsų. Grįžta pas jus, nes niekada ir nepaliko jūsų vienų. Kai vienas iš jūsų, mano vaikų, sugrįžta pas Jį, mano Širdį užlieja džiaugsmas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie Eucharistijos, pas mano Sūnų. Kelias pas mano Sūnų yra sunkus, pilnas išsižadėjimų, bet kelio pabaigoje visada yra šviesa. Aš suprantu jūsų skausmus ir kentėjimus ir motiniška meile nuvalau jūsų ašaras. Pasitikėkite mano Sūnumi – Jis suteiks jums tai, ko jūs net neįsivaizduojate paprašyti. Jūs, mano vaikai, turite tik rūpintis savąja siela, nes Žemėje tik ji viena priklauso jums. Tą sielą, purviną ar švarią, atneškite Dangiškojo Tėvo akivaizdon. Atminkite, jog mano Sūnus visada apdovanoja tikėjimą ir meilę. Prašau jūsų, kad ypatingai melstumėtės už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad gyventų pagal Jį ir mylėtų savo kaimenę. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina Bažnyčios, kaip jūsų Motina, su šypsena žvelgiu į jus, ateinančius pas mane, besirenkančius apie mane, beieškančius manęs. Mano atėjimas pas jus yra įrodymas, kaip stipriai Dangus jus myli. Jis rodo jums kelią į amžinąjį gyvenimą, į išganymą. Mano apaštalai, jūs, kurie stengiatės išlaikyti tyrą širdį ir joje mano Sūnų – jūs teisingame kelyje. Jūs, kurie ieškote mano Sūnaus, ieškote teisingo kelio. Jis paliko daug savo meilės ženklų. Paliko viltį. Jį lengva rasti, jei jūs esate pasirengę aukai ir atgailai, jei turite kantrybės, jei rodote gailestingumą ir meilę savo artimui. Daugelis mano vaikų nemato ir negirdi, nes to nenori. Nepriima mano žodžių ir darbų, o mano Sūnus per mane kviečia visus. Jo Dvasia apšviečia visus mano vaikus Dangiškojo Tėvo šviesoje, dangaus ir žemės vienybėje, tarpusavio meilėje, nes meilė šaukiasi meilės ir padaro taip, kad darbai tampa svarbesni už žodžius. Todėl, mano apaštalai, melskitės už savo Bažnyčią, mylėkite ją ir darykite meilės darbus. Nepaisant to, kiek kartų ji išduota, sužeista – ji yra čia, nes kyla iš Dangiškojo Tėvo. Melskitės už savo ganytojus, kad matytumėte juose mano Sūnaus meilės didybę. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Mano Motiniškoji Širdis trokšta jūsų tikro atsivertimo, tvirto tikėjimo, kad galėtumėte skleisti meilę ir ramybę visų jus supančių žmonių tarpe. Tačiau, mano vaikai, nepamiškite, kad kiekvienas iš jūsų esate nepakartojamas pasaulis Dangiškojo Tėvo akivaizdoje. Tad leiskite Šventajai Dvasiai nuolat veikti jumyse. Būkite dvasiškai tyrais mano vaikais. Viskas, kas yra dvasinga, yra gyva ir labai gražu. Nepamirškite, kad mano Sūnus visada yra su jumis Eucharistijoje, kuri yra tikėjimo širdis. Jis ateina ir laužia duoną kartu su jumis, nes Jis, mano vaikai, mirė, prisikėlė ir nuolat iš naujo ateina dėl jūsų. Šie mano žodžiai jums yra žinomi, nes jie yra tiesa, o tiesa nesikeičia! Tiktai daugelis mano vaikų apie ją užmiršo! Mano vaikai, mano žodžiai nėra nei seni, nei nauji, jie – amžini! Todėl kviečiu jus, mano vaikai, kad atidžiai stebėtumėte laiko ženklus, rinktumėte sudaužytus kryžius ir būtumėte apsireiškimų apaštalais. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, tegul jūsų širdys nebūna užkietintos, užvertos ir pripildytos baimės. Leiskite mano Motiniškai meilei apšviesti jas ir pripildyti meile ir viltimi, kad aš, kaip Motina, palengvinčiau jūsų kentėjimus, nes aš pažinau juos, pati juos patyriau. Skausmas pakilėja, tai pati didingiausia malda. Mano Sūnus ypatingu būdu myli tuos, kurie kenčia. Jis pasiuntė mane, kad palengvinčiau kentėjimus ir atneščiau viltį. Pasitikėkite Juo. Žinau, kad jums yra sunku, nes matote apie save vis didėjančią tamsą. Vaikai mano, būtina ją išsklaidyti malda ir meile. Kas meldžiasi ir myli, tas nebijo, nes turi viltį ir gailestingą meilę, mato šviesą ir mano Sūnų. Raginu jus kaip savo apaštalus stengtis būti gailestingos meilės ir vilties pavyzdžiu. Vėl ir vėl prašykite dar didesnės meilės, nes gailestinga meilė atneša šviesą, kuri išsklaido bet kokią tamsą – atneša mano Sūnų. Nebijokite, jūs ne vieni. Aš su jumis. Prašau jūsų, melskitės už savo ganytojus, kad meilė jų neapleistų nei vienai akimirkai, kad su meile darbuotųsi dėl mano Sūnaus, per Jį ir Jo atminimui. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano atėjimas pas jus yra Dangiškojo Tėvo dovana. Jo meilės dėka ateinu, kad padėčiau jums rasti kelią į tiesą, kelią pas mano Sūnų. Ateinu, kad patvirtinčiau jums tiesą. Noriu priminti jums mano Sūnaus žodžius. Jis kalbėjo išganymo žodžius visam pasauliui. Meilės žodžius visiems; meilės, kurią įrodė savąja auka. Tačiau ir šiandien daugelis mano vaikų nepažįsta Jo ir nenori Jo pažinti. Jie yra abejingi. Dėl jų abejingumo mano Širdis skausingai kenčia. Mano Sūnus nuo pradžios buvo Tėve. Gimdamas žemėje, Jis atnešė dieviškumą, o iš manęs įgavo tai, kas žmogiška. Su Juo pas mus atėjo Žodis. Su Juo atėjo šviesa pasauliui - ta šviesa, kuri persmelkia širdis, apšviečia, pripildo meilės ir paguodos. Mano vaikai, mano Sūnų gali regėti kiekvienas, kuris Jį myli, nes Jo Veidas matomas sielose, pripildytose meilės Jam. Tad, mano vaikai, mano apaštalai, klausykitės manęs. Atsižadėkite tuštybės ir egoizmo. Negyvenkite tik žemiškais, materialiais reikalais. Mylėkite mano Sūnų ir darykite viską, kad kiti matytų Jo Veidą per jūsų meilę Jam. Aš padėsiu jums pažinti Jį vis giliau. Aš kalbėsiu jums apie Jį. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiau jus ir vėl kviečiu pažinti mano Sūnų, pažinti tiesą. Aš esu su jumis, o jūs melskitės, kad jums tai pavyktų. Mano vaikai, privalote daug melstis, kad turėtumėte kaskart daugiau meilės ir kantrumo, kad galėtumėte pakelti auką ir būti vargingi dvasioje. Mano Sūnus nuolat yra su jumis Šventojoje Dvasioje. Jo Bažnyčia gimsta kiekvienoje širdyje, kuri Jį pažįsta. Melskitės, kad galėtumėte pažinti mano Sūnų, melskite, kad jūsų siela būtų viena su Juo. Būtent malda ir meilė pritraukia kitus ir daro jus apaštalais. Su meile, Motiniška meile žvelgiu į jus. Pažįstu jus, žinau jūsų skausmą ir liūdesį, nes ir pati tyloje kentėjau. Mano tikėjimas suteikė man meilę ir viltį. Kartoju, tegul mano Sūnaus prisikėlimas ir mano Dangun paėmimas suteikia jums viltį ir meilę. Todėl, mano vaikai, melskitės, kad pažintumėte tiesą, kad turėtumėte tvirtą tikėjimą, kuris vestų jūsų širdis ir kuris sugebėtų paversti jūsų skausmus ir kentėjimus viltimi ir meile. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina, esu laiminga, kad esu jūsų tarpe, nes iš naujo noriu jums kalbėti apie mano Sūnaus žodžius ir Jo meilę. Viliuosi, kad priimsite mane širdimi, nes mano Sūnaus žodžiai ir Jo meilė yra vienintelė viltis ir šviesa šių dienų tamsoje. Tai yra vienintelė tiesa ir jūs, kurie ją priimsite ir ja gyvensite, turėsite tyrą ir nuolankią širdį. Mano Sūnus myli tyrus ir nuolankius. Tyros ir nuolankios širdys atgaivina mano Sūnaus žodžius: gyvena jais, skleidžia juos ir padaro taip, kad visi juos girdėtų. Mano Sūnaus žodžiai grąžina gyvenimą tiems, kurie jų klausosi. Mano Sūnaus žodžiai grąžina meilę ir viltį. Todėl, mano mielieji apaštalai, vaikai mano, gyvenkite mano Sūnaus žodžiais. Mylėkite vienas kitą, kaip Jis jus mylėjo. Mylėkite Jo vardu ir vardan Jo prisiminimo. Bažnyčia plečiasi ir auga dėka tų, kurie klausosi mano Sūnaus žodžių, dėka tų, kurie myli, dėka tų, kurie kankinasi ir kenčia tyloje ir galutinio atpirkimo viltyje. Todėl, mano brangūs vaikai, tegul mano Sūnaus žodžiai ir Jo meilė būna pirma ir galutinė jūsų dienos mintis. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš visada esu su jumis, nes mano Sūnus patikėjo jus man. O jums, vaikai mano, reikia manęs, jūs ieškote manęs, ateinate pas mane ir džiuginate mano Motinišką Širdį. Aš myliu jus ir visada jus mylėsiu, jus, kurie kenčiate ir kurie savo skausmą ir kančią pavedate mano Sūnui ir man. Mano meilė trokšta visų mano vaikų meilės, o mano vaikai trokšta mano meilės. Per meilę Jėzus trokšta vienybės tarp Dangaus ir žemės, tarp Dangiškojo Tėvo ir jūsų, mano vaikai, savo Bažnyčios. Todėl reikia daug melstis, melstis ir mylėti Bažnyčią, kuriai priklausote. Dabar Bažnyčia kenčia, todėl reikia apaštalų, kurie mylėdami vienybę, liudydami ir duodami, rodo Dievo kelius; reikia apaštalų, kurie širdimi išgyvendami Eucharistiją daro didžius darbus; reikia jūsų, mano meilės apaštalai. Vaikai mano, Bažnyčia nuo pat pradžių buvo persekiojama ir išduodama, tačiau augo diena iš dienos. Ji nesugriaunama, nes mano Sūnus jai davė savo Širdį – Eucharistiją ir Jo prisikėlimo šviesa švietė ir švies virš jos. Todėl nebijokite. Melskitės už savo ganytojus, kad turėtų jėgų ir meilės būti išganymo tiltais. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, iš naujo noriu kalbėti jums apie meilę. Surinkau jus aplink save, savo Sūnaus vardu ir Jo valia. Trokštu, kad jūsų tikėjimas būtų tvirtas ir kiltų iš meilės. Tie mano vaikai, kurie suvokia mano Sūnaus meilę ir ja seka, gyvena meilėje ir su viltimi. Jie pažino Dievo meilę. Todėl, vaikai mano, melskitės, melskitės, kad galėtumėte kiek įmanoma labiau mylėti ir daryti meilės darbus, nes vien tikėjimas be meilės ir meilės darbų nėra tai, ko aš laukiu iš jūsų. Vaikai mano, tai tikėjimo iliuzija, tai pagyrūniškumas. Mano Sūnus trokšta tikėjimo ir meilės bei gėrio darbų. Aš meldžiuosi ir jūsų prašau, kad melstumėtės ir gyventumėte meile, nes noriu, kad mano Sūnus, pažvelgęs į visų mano vaikų širdis, galėtų jose pamatyti meilę ir gėrį, o ne abejingumą ir neapykantą. Mano vaikai, manosios meilės apaštalai, nepraraskite vilties, nepraraskite jėgų. Jūs tai galite. Aš jus drąsinu ir laiminu. Viskas, kas priklauso šiam pasauliui ir ką, deja, daugelis mano vaikų stato į pirmą vietą, išnyks ir tik meilė ir meilės darbai išliks ir atvers Dangaus Karalystės vartus. Prie tų vartų aš lauksiu jūsų. Prie tų vartų trokštu sutikti ir apkabinti visus savo vaikus. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaika, esu čia, kad jus padrąsinčiau, pripildyčiau savąja meile ir vėl pakviesčiau, kad būtumėte mano Sūnaus meilės apaštalais. Daugelis mano vaikų neturi vilties, neturi ramybės, neturi meilės. Jie ieško mano Sūnaus, bet nežino, kaip ir kur Jį surasti. Mano Sūnus atveria rankas, o jūs padėkite jiems įpulti į Jo glėbį. Todėl jūs, mano vaikai, turite melsti meilės. Turite daug, labai daug melstis, kad turėtumėte kiek įmanoma daugiau meilės, nes meilė nugali mirtį ir tęsia gyvenimą. Mano meilės apaštalai, mano vaikai, tyra ir paprasta širdimi vienykitės maldoje, nepaisant to, kaip toli esate vienas nuo kito. Raginkite vieni kitus dvasiniam augimui, kaip kad aš jus raginu. Budžiu prie jūsų ir esu su jumis, kai tik pagalvojate apie mane. Melskitės už savo ganytojus – už tuos, kurie visko atsižadėjo dėl mano Sūnaus ir jūsų. Mylėkite juos ir melskitės už juos. Dangiškas Tėvas girdi jūsų maldas. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaika, mano brangūs meilės apaštalai, mano tiesos nešėjai, iš naujo kviečiu jus ir surenku apie save, kad padėtumėte man, kad padėtumėte visiems mano vaikams, alkstantiems meilės ir tiesos – alkstantiems mano Sūnaus. Aš esu malonė, atsiųsta Dangiškojo Tėvo, kad padėčiau jums gyventi mano Sūnaus Žodžiu. Mylėkite vienas kitą. Kaip ir jūs, aš gyvenau žemėje. Žinau, kad ne visada yra lengva, tačiau, jei mylėsite vienas kitą, melsitės širdimi, pasieksite dvasines aukštumas ir atsivers jums kelias į Rojų. Aš, jūsų Motina, čia jūsų laukiu, nes aš esu čia. Būkite ištikimi mano Sūnui ir mokykite kitus ištikimybės. Esu su jumis, padėsiu jums. Mokysiu jus tikėjimo, kad galėtume tinkamai perteikti jį kitiems. Mokysiu jus tiesos, kad sugebėtumėte atskirti. Mokysiu jus meilės, kad suvoktumėte, kas yra tikroji meilė. Mano vaikai, mano Sūnus padarys taip, kad kalbės per jūsų žodžius ir jūsų veiksmus. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaika, aš, kaip Motina, mylinti savo vaikus, matau, koks sunkus yra laikas, kuriame jūs gyvenate. Matau jūsų kentėjimus. Bet jūs turite žinoti, kad neesate vieni. Mano Sūnus yra su jumis. Yra su jumis visur. Jis nematomas, bet galite Jį pamatyti, jeigu gyvenate Juo. Jis yra Šviesa, kuri apšviečia sielą ir teikia ramybę. Jis yra Bažnyčia, kurią turite mylėti, nuolat melstis ir kovoti už ją ne tik žodžiais, bet ir meilės darbais. Vaikai mano, padarykite taip, kad visi pažintų mano Sūnų, padarykite, kad Jis būtų mylimas, nes tiesa yra mano Sūnuje, gimusiame iš Dievo – Dievo Sūnuje. Negaiškite laiko pernelyg mąstydami, nes atitolsite nuo Tiesos. Priimkite Jo Žodį paprasta širdimi ir gyvenkite juo. Jeigu gyvensite Jo Žodžiu - mylėsite gailestinga meile, mylėsite vienas kitą. Kuo daugiau mylėsite, tuo labiau tolsite nuo mirties. Kurie gyvens mano Sūnaus Žodžiu ir kurie mylės, mirtis jiems taps gyvenimu. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus skleisti tikėjimą - jūsų tikėjimą - mano Sūnumi. Jūs, mano vaikai, apšviesti Šventosios Dvasios, mano apaštalai, nešate jį kitiems – tiems, kurie netiki, nežino, nenori žinoti. Tačiau jūs turite daug melstis dėl meilės dovanos, nes meilė yra tikro tikėjimo ženklas, o jūs būsite mano meilės apaštalais. Meilė vis iš naujo atgaivina Eucharistijos skausmą ir džiaugsmą, atnaujina mano Sūnaus Kančią, per kurią Jis jums parodė, ką reiškia begaliniai mylėti; atgaivina džiaugsmą, kad jums paliko Savo Kūną ir Savo Kraują, kad Savimi jus maitintų ir tokiu būdu taptų su jumis viena. Žvelgdama į jus su švelnumu, jaučiu begalinę meilę, kuri sustiprina mane mano troškime atvesti jus į tvirtą tikėjimą. Tvirtas tikėjimas suteiks jums džiaugsmą ir linksmybę žemėje, o amžinybėje - susitikimą su mano Sūnumi. Toks yra Jo noras. Todėl gyvenkite Juo, gyvenkite meile, gyvenkite ta šviesa, kuri jus visada apšviečia Eucharistijoje. Prašau jūsų daug melstis už savo ganytojus. Melskite, kad vis labiau juos mylėtumėte, nes tai mano Sūnus davė juos jums, kad maitintų jus Jo Kūnu ir mokytų meilės. Tad mylėkite juos ir jūs. Tačiau, mano vaikai, atsiminkite, kad meilė reiškia būti pakančiam ir duoti, bet niekuomet, niekuomet neteisti. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Trokštu veikti per jus, mano vaikus, mano apaštalus, kad galiausiai surinkčiau visus savo vaikus ten, kur viskas yra paruošta jūsų laimei. Meldžiu už jus, kad darbais galėtumėte atversti kitus, nes atėjo laikas veikti Tiesai, mano Sūnui. Mano meilė veiks jumyse, aš pasinaudosiu jumis. Pasitikėkite manimi, nes viskas, ko trokštu, trokštu jūsų gėriui – amžinam gėriui, sukurtam Dangiškojo Tėvo. Jūs, mano vaikai, mano apaštalai, gyvenate žemėje drauge su mano vaikais, kurie nepažino mano Sūnaus meilės, kurie nevadina manęs mama, tad nebijokite liudyti Tiesos. Jeigu nebijosite ir drąsiai liudysite, Tiesa stebuklingu būdu nugalės. Atminkite, kad jėga yra meilėje. Vaikai mano, meilė yra atgaila, atleidimas, malda, pasiaukojimas ir gailestingumas. Jei mokėsite mylėti, atversite kitus savo darbais, padėsite mano Sūnaus šviesai prasiskverbti į sielas. Dėkoju jums!"

Melskitės už savo ganytojus. Jie priklauso mano Sūnui, Jis juos pakvietė. Melskitės, kad visuomet turėtų drąsos būti mano Sūnaus šviesos atspindžiu.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Atverkite savo širdis ir pabandykite suvokti, kaip jus myliu ir kaip trokštu, kad mylėtumėte mano Sūnų. Trokštu, kad labiau pažintumėte Jį. Juk neįmanoma pažinti mano Sūnų ir Jo nemylėti, nes Jis yra meilė. Aš pažįstu jus, vaikai mano. Žinau jūsų skausmus ir kančias, nes pati visa tai išgyvenau. Juokiuosi su jumis jūsų džiaugsme, verkiu su jumis jūsų sielvarte. Aš niekada jūsų nepaliksiu. Visada kalbėsiu jums su motinišku jautrumu. O man, kaip Motinai, reikia jūsų atvertų širdžių, kad išmintingai ir su paprastumu skleistumėte mano Sūnaus meilę. Man reikia jūsų, atvirų ir jautrių gėriui ir gailestingumui. Man reikia jūsų, suvienytų su mano Sūnumi, nes trokštu, kad būtumėte laimingi ir padėtumėte man nešti laimę visiems mano vaikams. Mano apaštalai, man reikia jūsų, kad visiems rodytumėte Dievo tiesą, kad mano Širdis, tiek iškentėjusi ir šiandien patirianti tiek daug kančių, galėtų nugalėti meilėje. Melskitės už savo ganytojų šventumą, kad Dievo Sūnaus vardu jie galėtų daryti stebuklus, nes šventumas daro stebuklus. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Išsirinkau jus, mano apaštalai, nes visi savyje turite kažką gražaus. Jūs galite padėti man, kad meilė, dėl kurios mano Sūnus mirė ir vėliau prisikėlė, vėl laimėtų. Todėl kviečiu jus, mano apaštalai, kiekviename Dievo kūrinyje, visuose mano vaikuose, stenkitės įžvelgti kažką gero ir stenkitės juos suprasti. Vaikai mano, visi jūs esate broliai ir sesės toje pačioje Šventojoje Dvasioje. Jūs, kupini meilės mano Sūnui, galite kalbėti visiems tiems, kurie nepažino šitos meilės, apie tai, ką žinote jūs. Jūs pažinote mano Sūnaus meilę, suvokėte Jo Prisikėlimą, jūs su džiaugsmu kreipiate savo akis į Jį. Mano Motiniškas troškimas – kad visi mano vaikai būtų suvienyti meilėje Jėzui. Todėl kviečiu jus, mano apaštalai, su džiaugsmu išgyvenkite Eucharistiją, nes Eucharistijoje mano Sūnus kaskart iš naujo aukoja Save ir Savo pavyzdžiu rodo meilę ir auką artimui. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Jūs esate mano jėga. Jūs - mano apaštalai, kurie savąja meile, nuolankumu ir tylia malda padedate pažinti mano Sūnų. Jūs gyvenate manyje. Jūs nešate mane savo širdyje. Žinote, kad turite Motiną, kuri myli jus ir kuri atėjo, kad atneštų jums meilę. Aš žvelgiu į jus Dangiškajame Tėve, žvelgiu į jūsų mintis, jūsų skausmus, kentėjimus ir nešu juos savo Sūnui. Nebijokite, nepraraskite vilties, nes mano Sūnus klauso savo Motinos. Nuo tada, kai Jis gimė, Jis myli jus, o aš trokštu, kad šią meilę pažintų visi mano vaikai, kad sugrįžtų pas Jį tie, kurie dėl savo skausmo ar nesupratimo apleido Jį. Aš trokštu, kad Jį pažintų visi tie, kurie anksčiau Jo nepažinojo. Štai kodėl jūs esate čia, mano apaštalai, ir aš esu su jumis, kaip Motina. Melskite tikėjimo tvirtumo, nes per tvirtą tikėjimą ateina meilė ir gailestingumas. Per meilę ir gailestingumą jūs padėsite visiems tiems, kurie nesąmoningai pasirenka vietoje šviesos – tamsą. Melskitės už savo ganytojus, nes jie – Bažnyčios, kurią paliko jums mano Sūnus, jėga. Per mano Sūnų jie tampa sielų ganytojais. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai! Štai aš esu tarp jūsų. Žvelgiu į jus, šypsausi jums ir myliu jus taip, kaip tik gali mylėti Motina. Per Šventąją Dvasią, kuri ateina per mano tyrumą, matau jūsų širdis ir nešu jas savo Sūnui. Jau ilgą laiką prašau jūsų būti mano apaštalais, kad melstumėtės už tuos, kurie nepažino Dievo meilės. Trokštu iš jūsų maldos, kuri kalbama iš meilės, maldos, kuri yra veikli ir pasiaukojanti. Negaiškite laiko mąstydami apie tai, ar esate verti būti mano apaštalais. Dangiškasis Tėvas teis kiekvieną, o jūs mylėkite Jį ir Jo klausykite. Žinau, kad visa tai jums kelia sumišimą, kaip ir mano buvimas jūsų tarpe, bet priimkite visa tai su džiaugsmu ir melskitės, kad suvoktumėte, jog esate verti darbuotis Dangui. Viršum jūsų yra mano meilė. Melskitės, kad mano meilė nugalėtų visose širdyse, nes tai yra meilė, kuri atleidžia, dalina ir niekados nepavargsta. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, štai aš esu tarp jūsų kaip Motina, kuri nori padėti jums pažinti tiesą. Gyvendama jūsų gyvenimą žemėje, aš pažinau tiesą ir tik to dėka - dalelę Rojaus žemėje. Todėl jums, savo vaikams, trokštu to paties. Dangiškasis Tėvas trokšta tyrų širdžių, užpildytų tiesos pažinimu. Trokšta, kad mylėtumėte visus tuos, kuriuos susitinkate, nes ir aš myliu savo Sūnų visuose jumyse. Tai yra tiesos pažinimo pradžia. Jums yra siūloma daug klaidingų tiesų. Jūs jas įveiksite širdimi, apvalyta pasninku, malda, atgaila ir Evangelija. Tai yra vienintelė tiesa, ir tai yra tiesa, kurią paliko jums mano Sūnus. Jums nereikia apie tai daug svarstyti. Iš jūsų reikalaujama to, ką ir aš dariau – kad mylėtumėte ir duotumėte. Mano vaikai, jei mylite, jūsų širdys taps namais mano Sūnui ir man, o mano Sūnaus žodžiai bus gairės jūsų gyvenime. Mano vaikai, aš pasinaudosiu jumis, meilės apaštalais tam, kad padėtumėte visiems mano vaikams pažinti tiesą. Vaikai mano, aš visuomet meldžiausi už savo Sūnaus Bažnyčią, tad to paties prašau ir iš jūsų. Melskitės, kad jūsų ganytojai spinduliuotų mano Sūnaus meile. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, atminkite, nes sakau jums - meilė nugalės. Žinau, kad daugelis iš jūsų prarado viltį, nes aplink save mato kančią, skausmą, pavydą... Tačiau aš esu jūsų Motina. Esu Karalystėje, bet taip pat ir čia, su jumis. Mano Sūnus vėl siunčia mane padėti jums. Tad nepraraskite vilties, sekite paskui mane, nes mano Širdies pergalė yra Dievo Varde. Mano mylimasis Sūnus galvoja apie jus, kaip ir visada galvojo. Pasitikėkite Juo ir gyvenkite Juo. Jis yra pasaulio gyvenimas. Vaikai mano, gyventi mano Sūnumi, reiškia gyventi Evangelija. Tai nėra lengva. Tai reiškia meilę, atleidimą ir auką. Tai apvalo ir atveria Karalystę. Nuoširdi malda, kuri nėra vien tik žodžiai, bet malda, kurią kalba širdis, padės jums. Taip pat ir pasninkas, nes jame labiau pasireiškia meilė, atlaidumas ir pasiaukojimas. Todėl nepraraskite vilties, bet sekite paskui mane. Aš ir vėl prašau jūsų melstis už savo ganytojus, kad jie visada žvelgtų į mano Sūnų, kuris buvo pirmasis šio pasaulio Ganytojas ir kurio šeima buvo visas pasaulis. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, savo Sūnaus palaiminimu aš esu su jumis. Su jumis, kurie mylite mane ir stengiatės sekti manimi. Aš noriu būti ir su jumis - tais, kurie manęs nepriimate. Visiems jums atveriu savo Širdį, kupiną meilės, ir laiminu visus savo Motiniškomis rankomis. Aš – Motina, kuri supranta jus. Aš gyvenau jūsų gyvenimą ir išgyvenau jūsų kentėjimus ir džiaugsmus. Jūs, kurie kenčiate, suprantate mano skausmą ir kančią dėl tų mano vaikų, kurie nesileidžia būti apšviečiami mano Sūnaus šviesa, dėl tų mano vaikų, kurie gyvena tamsoje. Todėl man reikia jūsų – tų, kuriuos apšvietė šviesa ir kurie pažino tiesą. Kviečiu jus garbinti mano Sūnų, kad jūsų siela augtų ir pasiektų tikrąjį dvasingumą. Tik tada, mano apaštalai, galėsite man padėti. Padėti man, reiškia melstis už tuos, kurie nepažino mano Sūnaus meilės. Melsdamiesi už juos, jūs parodote mano Sūnui, kad mylite Jį ir sekate Juo. Mano Sūnus pažadėjo man, kad blogis niekada nenugalės, nes esate jūs, teisiosios sielos; jūs, kurie stengiatės melstis širdimi; jūs, kurie savo skausmus ir kančias aukojate mano Sūnui; jūs, kurie suvokiate, kad gyvenimas - tai tik akimirka; jūs, kurie trokštate Dangaus Karalystės. Visa tai daro jus mano apaštalais ir veda prie mano Sūnaus pergalės. Todėl, mano vaikai, išvalykite savo širdis ir garbinkite mano Sūnų. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su Motiniška meile prašau jūsų: mylėkite vienas kitą. Tegul jūsų širdyse būna tai, ko troško mano Sūnus nuo pat pradžių, kad pirmoje vietoje, pirma viso, kas žemiška, būtų meilė Dangiškajam Tėvui ir artimui. Mano brangūs vaikai, argi jūs neatpažįstate laiko ženklų? Argi nesuvokiate, kad visa tai, kas jus supa, visa tai, kas vyksta, vyksta todėl, kad nėra meilės? Suvokite, kad išsigelbėjimas - tikrose vertybėse. Priimkite Dangiškojo Tėvo galybę, mylėkite ir garbinkite Jį. Sekite mano Sūnaus pėdomis. Jūs, mano vaikai, mano brangūs apaštalai, vėl ir vėl susirenkate apie mane, nes trokštate: trokštate taikos, meilės ir laimės. Atsigerkite iš mano rankų. Mano rankos tiesia į jus mano Sūnų, kuris yra šaltinis tyro vandens. Jis atgaivins jūsų tikėjimą ir ištyrins jūsų širdis, nes mano Sūnus myli tyras širdis, o tyros širdys myli mano Sūnų. Tik tyros širdys yra nuolankios ir turi tvirtą tikėjimą. Tokių širdžių aš laukiu iš jūsų, mano vaikai. Mano Sūnus pasakė man, kad aš esu Motina viso pasaulio. Tuos, kurie mane priima tokią, prašau jūsų, kad savo gyvenimu, malda ir auka padėtumėte man, kad visi mano vaikai priimtų mane kaip Motiną, kad galėčiau nuvesti juos prie tyrojo vandens šaltinio. Dėkoju jums.

Brangūs vaikai, kiekvieną kartą, kai jūsų ganytojai savo palaimintom rankom ištiesia jums mano Sūnaus Kūną, širdyje dėkokite mano Sūnui už auką ir ganytojus, kuriuos Jis vėl ir vėl dovanoja jums“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš, jūsų Motina, vėl ateinu pas jus iš beribės meilės, iš beribio Dangiškojo Tėvo begalinės meilės. Žvelgdama į jūsų širdis matau, kad daugelis iš jūsų priima mane, kaip savo Motiną ir nuoširdžia, tyra širdimi trokšta būti mano apaštalais. Tačiau aš esu Motina ir jūsų, kurie manęs nepriimate ir savo užkietėjusiose širdyse nenorite pažinti mano Sūnaus meilės. Nežinote, kaip stipriai kenčia mano Širdis ir kaip daug meldžiu savo Sūnų už jus. Prašau Jo, kad išgydytų jūsų sielas, nes Jis tai gali. Prašau Jo, kad apšviestų jus Šventosios Dvasios stebuklu, kad liautumėtės vis iš naujo išdavinėti Jį, keikti ir žeisti. Visa Širdimi meldžiu, kad suvoktumėte, jog tik mano Sūnus yra išganymas ir šviesa pasauliui. O jūs, mano vaikai, mano brangūs apaštalai, visada nešiokite mano Sūnų širdyje ir mintyse. Tokiu būdu jūs nešate meilę. Visi tie, kurie Jo nepažįsta, pažins Jį per jūsų meilę. Aš visuomet esu su jumis. Ypatingu būdu esu šalia jūsų ganytojų, nes mano Sūnus pakvietė juos, kad vestų jus keliu, vedančiu į amžinybę. Dėkoju jums, mano apaštalai, už aukas ir meilę.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Mano buvimo su jumis priežastis yra mano misija padėti jums, kad Gėris laimėtų, nors dabar jums atrodo, kad tai neįmanoma. Žinau, kad daug ko nesuprantate, kaip ir aš ne viską supratau, ką mano Sūnus man aiškino, kol augo kartu su manimi. Tačiau aš tikėjau Juo ir sekiau paskui Jį. Tad prašau ir jūsų pasitikėti ir sekti manimi. Bet, mano vaikai, sekti manimi - reiškia mylėti mano Sūnų labiau už viską, mylėti Jį kiekviename žmoguje be išimties. Kad galėtumėte tai pasiekti aš iš naujo kviečiu jus atsižadėjimui, maldai ir pasninkui. Kviečiu jus: tegul Eucharistija būna jūsų sielos gyvenimu. Aš kviečiu jus būti mano šviesos apaštalais, kurie skleistų pasauliui meilę ir gailestingumą. Mano vaikai jūsų gyvenimas yra tik akimirksnis amžinojo gyvenimo atžvilgiu. Ir kai stosite mano Sūnaus akivaizdon, Jis matys kiek meilės buvo jūsų širdyse. Kad tinkamai skleistumėte meilę aš meldžiu savo Sūnaus, kad Jis per meilę suteiktų jums vienybę Jame, vienybę tarp jūsų, vienybę tarp jūsų ir jūsų ganytojų. Mano Sūnus visada iš naujo aukoja save per juos ir atnaujina jūsų sielas. Nepamirškite šito. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš, visų jūsų, susirinkusių čia, Motina ir Motina viso pasaulio, laiminu jus Motiniškuoju palaiminimu ir kviečiu eiti nuolankumo keliu. Šis kelias veda prie Mano Sūnaus meilės pažinimo. Mano Sūnus yra Visagalis, Jis yra viskas. Vaikai mano, jei jūs, šito nesuvokiate, tuomet jūsų sielą valdo tamsa – aklumas. Tik nuolankumas gali jus išgydyti. Vaikai mano, aš visuomet gyvenau nuolankiai, su drąsa ir viltimi. Žinojau, suvokiau, kad Dievas mumyse ir mes Dieve. To paties laukiu iš jūsų. Noriu, kad jūs visi būtumėte su manimi amžinybėje, nes jūs esate dalis manęs. Aš padėsiu jums jūsų kelyje. Mano meilė apgaubs jus tarsi apsiaustu ir padarys jus mano šviesos – Dievo šviesos - apaštalais. Su meile, kuri kyla iš nuolankumo, nešite šviesą ten, kur valdo tamsa – aklumas. Jūs nešite mano Sūnų, kuris yra pasaulio šviesa. Aš visada esu šalia jūsų ganytojų ir meldžiu, kad jie visuomet būtų jums nuolankumo pavyzdžiu. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, visus jus kviečiu ir priimu kaip savo vaikus. Meldžiu, kad ir jūs priimtumėte ir mylėtumėte mane kaip Motiną. Visus jus suvienijau savo Širdyje ir ateidama pas jus aš jus laiminu. Žinau, kad jūs tikitės iš manęs paguodos ir vilties, nes myliu jus ir užtariu. Aš laukiu iš jūsų susivienijimo su manimi mano Sūnuje ir, kad būsite mano apaštalais. Kad sugebėtumėte tai įgyvendinti, vėl kviečiu jus mylėti. Nėra meilės be maldos – nėra maldos be atleidimo, nes meilė yra malda – atleidimas yra meilė! Vaikai mano, Dievas sukūrė jus, kad mylėtumėte, o mylėdami atleistumėte. Kiekviena malda, kylanti iš meilės, suvienija jus su mano Sūnumi ir Šventąja Dvasia, o Šventoji Dvasia apšviečia jus ir padaro mano apaštalais - apaštalais, kurie visa ką daro, daro Dievo vardan. Jų malda taps darbais, o ne tik žodžiais, nes jie myli mano Sūnų ir suvokia tiesos kelią, kuris veda į Amžiną Gyvenimą. Melskitės už savo ganytojus, kad visuomet su tyra širdimi galėtų vesti jus tiesos ir meilės keliu - mano Sūnaus keliu. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš, jūsų Motina, esu su jumis vardan jūsų gerovės, vardan jūsų poreikių ir jūsų asmeninio pažinimo. Dangiškasis Tėvas davė jums laisvę patiems spręsti ir patiems pažinti. Aš trokštu padėti jums. Trokštu būti jūsų Motina, tiesos mokytoja, kad jūs, atviros širdies paprastume, pažintumėte neaprėpiamą grynumą ir šviesą, kuri sklinda iš jos ir išsklaido tamsą; šviesą, kuri atneša viltį. Vaikai mano, aš suprantu jūsų skausmą ir kentėjimus. Kas gali suprasti jus geriau nei Motina? O jūs, vaikai mano? Kaip mažai tų, kurie mane supranta ir seka manimi. Daug paklydusių, tokių, kurie nepažino tiesos mano Sūnuje. Todėl, mano apaštalai, melskitės ir veikite. Neškite šviesą ir nepraraskite vilties. Aš esu su jumis - ypatingai su jūsų ganytojais. Motiniška Širdimi aš myliu juos ir saugau, nes jie veda jus į Rojų, kurį pažadėjo jums mano Sūnus. Dėkoju jums!“

Melskitės už savo ganytojus. Aš meldžiu už juos ir trokštu, kad jie visada jaustų mano Motiniškų rankų palaiminimą ir mano Motiniškos Širdies paramą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su Motiniška meile aš noriu padėti jums padaryti jūsų maldos ir atgailos gyvenimą tikru siekimu priartėti prie mano Sūnaus ir Jo Dieviškos Šviesos, kad jūs mokėtumėte atskirti nuodėmę nuo savęs. Kiekviena malda, kiekvienos Mišios ir kiekvienas pasninkas - tai siekimas priartėti prie Mano Sūnaus, Jo žodžio priminimas ir prieglobstis nuo nuodėmės, tai gerojo Tėvo ir Jo vaikų susivienijimo kelias. Todėl, mano brangūs vaikai, atvira, pilna meilės širdimi šaukitės Dangiškojo Tėvo Vardo, kad Jis pašventintų jus Šventąja Dvasia. Šventosios Dvasios padedami jūs tapsite Dievo Meilės šaltiniu. Visi, kurie nepažįsta Mano Sūnaus, visi, trokštantys Mano Sūnaus meilės ir ramybės, gers iš šio šaltinio. Dėkoju jums!“

Melskitės už savo ganytojus. Aš meldžiu už juos ir trokštu, kad jie visada jaustų mano Motiniškų rankų palaiminimą ir mano Motiniškos Širdies paramą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Aš ateinu pas jus kaip Motina ir noriu, kad atrastumėte manyje, kaip Motinoje, buveinę, paguodą ir poilsį. Todėl, vaikeliai mano, manosios meilės apaštalai, melskitės. Melskitės su nuolankiu pamaldumu, paklusnumu ir visišku pasitikėjimu Dangiškuoju Tėvu. Pasitikėkite taip, kaip ir aš pasitikėjau, kai man buvo pasakyta, kad atnešiu pažadėtą palaiminimą. Tegul iš jūsų širdies visada išplaukia į jūsų lupas: „Teesie Tavo valia!“. Todėl pasitikėkite ir melskitės, kad galėčiau užtarti jus pas Viešpatį, kad Jis suteiktų jums Dangaus palaiminimą ir pripildytų jus Šventąja Dvasia. Tada galėsite padėti visiems tiems, kurie nepažino Viešpaties – jūs, manosios meilės apaštalai, padėsite jiems su visišku pasitikėjimu vadinti Jį Tėvu. Melskitės už savo ganytojus ir pasitikėkite jų palaimintomis rankomis. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai! Su Motiniška meile noriu išmokyti jus nuoširdumo, nes trokštu, kad būdami mano apaštalais, būtumėte tikslūs, ryžtingi ir, svarbiausia, nuoširdūs savo veiksmuose. Trokštu, kad per Dievo malonę būtumėte atviri palaiminimui. Trokštu, kad malda ir pasninku išmelstumėte Dangiškąjį Tėvą pažinti, kas natūralu ir šventa - Dieviška. Kupini pažinimo, su mano Sūnaus ir mano globa, tapsite mano apaštalais, mokančiais skleisti Dievo Žodį visiems tiems, kurie Jo nežino, ir mokančiais įveikti kliūtis, kurios pasitaikys jūsų kelyje. Vaikai mano, su palaiminimu ant jūsų nužengs Dievo malonė, o jūs galėsite išsaugoti ją per pasninką, maldą, apsivalymą ir susitaikymą. Jūs būsite veiklūs, ko aš tikiuosi iš jūsų. Melskitės už savo ganytojus, kad Dievo malonės spindulys apšviestų jų kelius. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kad galėtumėte tapti mano apaštalais ir padėti visiems tiems, kurie yra tamsoje, pažinti mano Sūnaus meilės šviesą, privalote turėti tyras ir nuolankias širdis. Jeigu mano Sūnus nekaraliauja – jeigu Jis nėra jūsų širdies Karalius, tai jūs negalite padėti, kad mano Sūnus gimtų ir karaliautų širdyse tų, kurie Jo nepažįsta. Aš esu su jumis. Einu su jumis kaip Mama. Aš beldžiu į jūsų širdis, bet jos negali atsiverti, nes yra nenuolankios. Aš meldžiuosi, melskitės ir jūs, mylimi mano vaikai, kad sugebėtumėte atverti mano Sūnui tyras ir nuolankias širdis ir priimti dovanas, kurias Jis pažadėjo jums. Tada jūs vadovausitės mano Sūnaus meile ir galia. Tada būsite mano apaštalais, kurie visur skleidžia Dievo meilės vaisius. Iš jūsų ir per jus veiks mano Sūnus, nes būsite viena. To trokšta mano Motiniška Širdis - visų mano vaikų vienybės per mano Sūnų. Su didžia meile laiminu jus ir meldžiu už mano Sūnaus išrinktuosius – už jūsų ganytojus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su Motiniška meile ir Motiniška kantrybe žvelgiu į jūsų nuolatinį klaidžiojimą ir jūsų pasimetimą. Todėl aš esu su jumis. Noriu padėti jums pirmiausia atrasti ir pažinti save, kad galėtumėte atpažinti ir pripažinti visa tai, kas neleidžia jums nuoširdžiai ir visa širdimi pažinti Dangiškojo Tėvo meilės. Vaikai mano, Tėvas atpažįstamas per kryžių. Tad neatstumkite kryžiaus, pasistenkite suprasti jį ir priimti su mano pagalba. Kai sugebėsite priimti kryžių, suprasite ir Dangiškojo Tėvo meilę; vaikščiosite su mano Sūnumi ir manimi; skirsitės nuo tų, kurie nepažino Dangiškojo Tėvo meilės, nuo tų, kurie Jo klausos, bet nesupranta, nevaikšto su Juo, nes Jo nepažino. Aš trokštu, kad jūs suvoktumėte mano Sūnaus tiesą ir taptumėte mano apaštalais, kad, kaip Dievo vaikai, pakiltumėte virš žmogiško mąstymo ir visuomet visame kame iš naujo ieškotumėte Dievo mąstymo. Vaikai mano, melskitės ir pasninkaukite, kad galėtumėte suvokti viską, ko noriu iš jūsų. Melskitės už savo ganytojus ir bendraudami su jais siekite pažinti Dangiškojo Tėvo meilę. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, vėl motiniškai kviečiu jus mylėti; be perstojo melsti meilės dovanos; mylėti Dangiškąjį Tėvą labiau už viską. Jei mylite Jį – mylėsite save ir savo artimą. Tai neatskiriama. Dangiškasis Tėvas yra kiekviename žmoguje, myli kiekvieną žmogų ir kiekvieną žmogų vadina jo vardu. Todėl, vaikeliai, per maldą įsiklausykite į Dangiškojo Tėvo valią. Kalbėkitės su Juo. Palaikykite asmeninius santykius su Tėvu, kurie vis labiau gilins jūsų, kaip mano vaikų bendruomenės, mano apaštalų, tarpusavio santykius. Kaip Motina, aš trokštu, kad per meilę Dangiškajam Tėvui jūs pakiltumėte virš žemiškų tuštybių ir padėtumėte kitiems palaipsniui pažinti Dangiškąjį Tėvą ir priartėti prie Jo. Vaikai mano, melskite, melskite, melskite meilės dovanos, nes meilė – tai mano Sūnus. Melskitės už savo ganytojus, kad jie visada mylėtų jus taip, kaip mano Sūnus, kuris parodė tai atiduodamas savo gyvybę už jūsų išganymą. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, myliu jus Motiniška meile ir su Motinišku kantrumu laukiu jūsų meilės ir vienybės. Meldžiu, kad jūs taptumėte Dievo vaikų, mano vaikų bendruomene. Meldžiu, kad kaip bendruomenė, džiaugsmingai atgytumėte tikėjime ir mano Sūnaus meilėje. Vaikai mano, aš surenku jus, kaip savo apaštalus ir mokau jus, kaip kitus supažindinti su mano Sūnaus meile, kaip nešti jiems džiaugsmingąją naujieną, kuri yra mano Sūnus. Duokite man savo atviras, apvalytas širdis ir aš jas pripildysiu meile mano Sūnui. Jo meilė suteiks jūsų gyvenimui prasmę, o aš eisiu su jumis. Būsiu su jumis iki susitikimo su Dangiškuoju Tėvu. Vaikai mano, išsigelbės tik tie, kurie su meile ir tikėjimu eina pas Dangiškąjį Tėvą. Nebijokite, esu su jumis.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai. Aš myliu jus visus. Visi jūs, visi mano vaikai, jūs visi esate mano Širdyje. Visiems jums priklauso mano Motiniška meilė ir trokštu vesti jus visus į Dievo džiaugsmo pažinimą. Štai kodėl aš kviečiu jus. Man reikia nuolankių apaštalų, kurie atvira širdimi priims Dievo Žodį ir padės kitiems per Dievo Žodį suvokti savo gyvenimo prasmę. Norėdami tai padaryti, mano vaikai, privalote per maldą ir pasninką išmokti klausytis širdimi ir išmokti nuolankumo. Privalote išmokti atmesti visa tai, kas jus tolina nuo Dievo Žodžio ir siekti tik to, kas jus artina prie Jo. Nebijokite. Aš esu čia. Nesate vieni. Prašau Šventosios Dvasios, kad atnaujintų ir sustiprintų jus. Prašau Šventosios Dvasios, kad jūs patys gytumėte, kai padėsite kitiems. Prašau Jos, kad per Ją taptumėte Dievo vaikais ir mano apaštalais. Dėkoju jums.“

Su dideliu susirūpinimu Dievo Motina pasakė:

„Dėl Jėzaus, dėl mano Sūnaus, mylėkite tuos, kuriuos Jis pašaukė, ir siekite palaiminimo tik iš tų rankų, kurias Jis pašventino. Neleiskite, kad įsiviešpatautų blogis! Vėl gi kartoju, tik su jūsų ganytojais mano Širdis triumfuos. Neleiskite blogiui atskirti jus nuo jūsų ganytojų. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! jeigu jūs su visišku pasitikėjimu atvertumėte man savo širdis, jums viskas taptų aišku. Jūs suvoktumėte, su kokia meile aš kviečiu jus, su kokia meile noriu jus pakeisti – padaryti laimingais; su kokia meile noriu padaryti jus savo Sūnaus pasiekėjais ir pilnai suteikti savo Sūnaus ramybę. Suprastumėte mano neišmatuojamos Motiniškos meilės dydį. Todėl, vaikai mano, melskitės, nes per maldą auga jūsų tikėjimas ir gimsta meilė, su kuria ir kryžius neatrodo nepakeliamas – juk ne jūs patys jį nešate. Vienybėje su mano Sūnumi šlovinkite Dangiškojo Tėvo vardą. Melskitės, melskite meilės dovanos, nes meilė yra vienintelė tiesa. Ji viską atleidžia, kiekvienam tarnauja ir kiekviename mato savo brolį. Vaikai mano, apaštalai mano, Dangiškasis Tėvas per mane, savo Tarnaitę, parodė jums didį pasitikėjimą, kad jūs pagelbėtumėte tiems, kas Jo nepažįsta, susitaikyti su mano Sūnumi ir sekti Juo. Todėl aš ir mokau jus meilės, galėsite atsiliepti Jam tik turėdami meilę. Ir vėl aš kviečiu jus: mylėkite savo ganytojus ir melskitės, kad šiuo sunkiu metu jiems vadovaujant būtų pašlovintas mano Sūnaus vardas. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, su Motiniška meile prašau jūsų padovanoti man savo širdis, kad galėčiau paaukoti jas savo Sūnui ir išlaisvinti jus - išlaisvinti jus nuo viso pikto, kuris vis labiau pavergia jus ir atitolina nuo vienintelio Gėrio – mano Sūnaus, išlaisvinti nuo viso, kas veda jus klaidingu keliu ir atima iš jūsų ramybę. Aš trokštu vesti jus į mano Sūnaus pažadėtą laisvę, nes trokštu, kad čia pilnai išsipildytų Dievo valia, kad per susitaikymą su Dangiškuoju Tėvu, per pasninką ir maldą gimtų Dievo meilės apaštalai – apaštalai, kurie laisva valia ir su meile skleis Dievo meilę visiems mano vaikams, apaštalai, kurie skleis meilę kupiną pasitikėjimo Dangiškuoju Tėvu ir atvers Rojaus vartus. Brangūs vaikai, dovanokite savo ganytojams meilės džiaugsmą ir pagalbą, kaip kad mano Sūnus ir iš jų reikalauja to paties jums. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiuo neramiu metu, iš naujo aš kviečiu jus eiti paskui mano Sūnų, sekti Juo. Aš žinau apie jūsų skausmus, kančias ir sunkumus, tačiau mano Sūnuje rasite poilsį. Jame rasite ramybę ir išsigelbėjimą. Vaikai mano, nepamirškite, kad mano Sūnus atpirko jus savo kryžiumi ir suteikė jums galimybę iš naujo tapti Dievo vaikais, kad vėl galėtumėte kreiptis į Dangiškąjį Tėvą: "Tėve!". Kad būtumėte verti Tėvo, mylėkite ir atleiskite, nes jūsų Tėvas yra meilė ir atleidimas. Melskitės ir pasninkaukite, nes tai yra jūsų apsivalymo kelias, tai yra Dangiškojo Tėvo pažinimo ir suvokimo kelias. Kai pažinsite Tėvą, jūs suvoksite, kad Jis yra viskas, ko jums reikia.“

(anot Mirjanos šį sakinį Dievo Motina pasakė tvirtai ir aiškiai):

„Aš, kaip Motina, noriu, kad mano vaikai būtų vienos tautos bendruomenė, kuri klauso ir vykdo Dievo žodį.“ „Todėl, vaikai mano, sekite mano Sūnumi, būkite viena su Juo, būkite Dievo vaikai. Mylėkite savo ganytojus, kaip mano Sūnus juos pamilo, kai pakvietė juos tarnauti jums.

Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai. Ir vėl kviečiu jus: mylėkite, bet neteiskite. Dangiškojo Tėvo valia mano Sūnus buvo su jumis, kad parodytų išganymo kelią, kad išgelbėtų jus, o ne teistų. Jei norite sekti mano Sūnumi, tai ne teisite, o mylėsite taip, kaip Dangiškasis Tėvas myli jus. Kada jums labai sunku, kai parpuolate po sunkiu kryžiumi, nenusivilkite, neteiskite, bet atsiminkite, kad esate mylimi ir dėkokite Dangiškajam Tėvui už Jo meilę. Vaikai mano, nenuklyskite nuo kelio, kuriuo aš vedu jus, nesiveržkite į pražūtį. Tegul malda ir pasninkas sutvirtina jus, kad galėtumėte gyventi taip, kaip to trokšta Dangiškasis Tėvas, kad taptumėte mano tikėjimo ir meilės apaštalais, o jūsų gyvenimas – palaima tiems, kuriuos susitinkate vardan vienybės su Dangiškuoju Tėvu ir mano Sūnumi. Vaikai mano, tai vienintelė tiesa, tiesa, kuri veda į jūsų atsivertimą, o vėliau į atsivertimą visų tų, kuriuos jūs sutinkate, kurie dar nepažino mano Sūnaus, visų tų, kurie nežino ką reiškia mylėti.

Vaikai mano, mano Sūnus padovanojo jums ganytojus – saugokite juos, melskitės už juos.

Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus būti vieningais dvasioje su mano Sūnumi. Kviečiu jus per maldą ir Šventąsias Mišias, kuriose mano Sūnus ypatingu būdu vienijasi su jumis, stengtis supanašėti su Juo, kad kaip ir Jisai būtumėte visuomet pasiruošę vykdyti Dievo valią, o neieškotumėte, kad išsipildytų jūsų. Nes, vaikai mano, Dievo valia jūs esate, jūs egzistuojate, o be Dievo valios esate niekas. Aš kaip Motina prašau jūsų, savo gyvenimu kalbėkite apie Dievo šlovę, nes tokiu būdu Jo valia jūs pašlovinsite ir save.

Parodykite visiems nuolankumą ir meilę artimui. Šiuo nuolankumu ir meile mano Sūnus išgelbėjo jus ir atvėrė kelią pas Dangiškąjį Tėvą. Aš prašau jūsų, atverkite kelią pas Dangiškąjį Tėvą visiems tiems, kurie Jo dar nepažino ir neatvėrė savo širdies Jam. Savo gyvenimu atverkite kelią visiems, kurie vis dar klaidžioja ieškodami tiesos. Vaikai mano, būkite mano apaštalais ir gyvenkite taip, kad jūsų gyvenimas nenueitų veltui. Nepamirškite, kad jūs stosite Dangiškojo Tėvo akivaizdon ir kalbėsite Jam apie save. Būkite pasirengę.

Ir vėl primenu jums: melskitės už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kurių rankas Jis palaimino ir dovanojo juos jums. Melskitės, melskitės, melskitės už savo ganytojus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Iš naujo motiniškai kviečiu jus nebūkite kietaširdžiai, neužmerkite akių perspėjimams, kuriuos Dangiškasis Tėvas siunčia jums iš meilės. Ar jūs mylite Jį labiau už viską? Ar atgailaujate už tai, kad dažnai užmirštate, jog Dangiškasis Tėvas iš didžios meilės pakvietė Savo Sūnų atpirkti jus kryžiumi? Ar atgailaujate, kad vis dar nepriėmėte pranešimo? Brangūs vaikai, nesipriešinkite mano Sūnaus meilei, nesipriešinkite vilčiai ir taikai. Per jūsų maldą ir pasninką Mano Sūnus savo kryžiumi išsklaidys tamsybes, kurios nori apgaubti ir užvaldyti jus; duos jums jėgų naujam gyvenimui. Gyvendami mano Sūnumi tapsite palaiminimu ir viltimi tiems nusidėjėliams, kurie klaidžioja nuodėmės tamsoje. Vaikai mano, budėkite! Aš kaip Motina budžiu su jumis. Ypatingai budžiu ir meldžiuos už tuos, kuriuos mano Sūnus pakvietė būti šviesos ir vilties nešėjais - už jūsų ganytojus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai! Meilė veda mane pas jus. Meilė, kurios trokštu išmokyti ir jus – tikra meilė. Meilė, kurią mano Sūnus parodė jums mirdamas ant kryžiaus iš meilės jums. Meilė, kuri visuomet yra pasiruošusi atleisti ir prašyti atleidimo. O kokia jūsų meilė? Mano Motiniška Širdis liūdi ieškodama meilės jūsų širdyse... Nesate pasiruošę patikėti iš meilės savo valią Dievo valiai. Negalite padėti man, kad tie, kurie nepažino Dievo meilės, ją pažintų, nes jūs patys neturite tikrosios meilės. Paaukokite man savo širdis ir aš vesiu jus. Aš išmokysiu atleisti savo priešams, juos pamilti ir gyventi mano Sūnumi. Nebijokite dėl savęs. Mano Sūnus nepamiršta esancių varge tų, kurie myli. Būsiu su jumis. Aš melsiu Dangiškojo Tėvo, kad apšviestų jus amžinos tiesos ir meilės šviesa. Melskitės už savo ganytojus, kad per jūsų pasninką ir maldą galėtų vesti jus su meile. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su didele meile ir kantrumu aš stengiuosi padaryti jūsų širdis panašiomis į mano Širdį. Savo pavyzdžiu aš stengiuosi išmokyti jus nuolankumo, išminties ir meilės, nes man jūsų reikia, negaliu be jūsų, vaikai mano. Dievo valia aš renkuosi jus, Jo galia stiprinu jus. Todėl, vaikai mano, nebijokite atverti man savo širdžių. Aš atiduosiu jas savo Sūnui, o Jis mainais suteiks jums Dievišką ramybę. Jūs nešite ją visiems, ką tik sutiksite savo kelyje, savo gyvenimu liudysite Dievo meilę ir savimi dovanosite Mano Sūnų. Aš noriu vesti jus susitaikymo, pasninko ir maldos keliu. Mano meilė beribė. Nebijokite."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su Motiniška meile ir kantrumu iš naujo kviečiu jus gyventi mano Sūnumi, skleisti Jo ramybę ir Jo meilę, kad suvoktumėte Dievo tiesą visa širdimi kaip mano apaštalai ir melstumėte Šventosios Dvasios, kad Ji vestų jus. Tada galėsite ištikimai tarnauti mano Sūnui ir savo gyvenimu rodyti Jo meilę kitiems. Per mano Sūnaus ir mano meilę aš stengiuos kaip motina atvesti visus paklydusius vaikus į savo glėbį ir parodyti jiems tikėjimo kelią. Vaikai mano, padėkite man mano Motiniškoje kovoje ir melskitės su manimi, kad nusidėjėliai suvoktų savo nuodėmes ir nuoširdžiai atgailautų. Melskitės ir už tuos, kuriuos išsirinko mano Sūnus ir pašventė savo vardui. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina prašau jūsų: išlikite mano apaštalais. Meldžiu savo Sūnaus, kad apdovanotų jus Dieviškąja išmintimi ir jėga. Meldžiu, kad vertintumėte pagal Dievišką tiesą visa, kas jus supa ir atkakliai priešintumėtės tam, kas nori jus atitolinti nuo mano Sūnaus. Prašau, kad per mano Sūnų liudytumėte Dangiškojo Tėvo meilę. Vaikai mano, jums yra suteikta didelė malonė būti Dievo meilės liudytojais. Nebūkite atsainūs šiai jums patikėtai atsakomybei. Neliūdinkite mano Motiniškos Širdies. Kaip Motina trokštu pasikliauti savo vaikais - savo apaštalais. Pasninku ir malda jūs atveriate man kelią pas mano Sūnų, kurio prašau būti su jumis ir kad per jus Jo Vardas būtų Šventas. Melskitės už savo ganytojus, nes be jų visa tai nebūtų įmanoma. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus ir ateinu pas jus, nes man reikia jūsų. Man reikia apaštalų su tyra širdimi. Aš meldžiu ir jūs melskite, kad Šventoji Dvasia jus mokytų ir vestų, kad jus apšviestų ir pripildytų meile ir nuolankumu. Melskitės, kad pripildytų jus malonėmis ir gailestingumu. Tik tada, vaikai mano, jūs sugebėsite suprasti mane. Tik tada suprasite mano skausmą del tų, kurie dar nepažino Dievo meilės. Tik tada sugebėsite man padėti - jūs tapsite mano Dievo meilės šviesos nešėjais. Apšviesite kelią tiems, kurie turi akis, bet nenori matyti. Aš trokštu, kad visi mano vaikai pamatytų mano Sūnų. Aš trokštu, kad visi mano vaikai patirtų Jo Karalystę. Ir vėl kviečiu jus ir prašau melstis už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai. Kai mano akys žiūri į jus, mano siela ieško sielų, su kuriomis trokšta būti viena. Sielų, kurios suprato svarbą maldos už tuos mano vaikus, kurie dar nepažino Dangiškojo Tėvo meilės. KVIEČIU JUS, NES MAN REIKIA JŪSŲ! Priimkite misiją ir nebijokite. Aš jus sustiprinsiu. Pripildysiu jus savo malonėmis, savąja meile apsaugosiu jus nuo piktosios dvasios. Sunkiomis akimirkomis aš paguosiu jus savo buvimu. Dėkoju jums už jūsų atviras širdis. Melskitės už kunigus. Melskitės, kad vienybė tarp jų ir mano Sūnaus būtų kuo stipresnė, kad taptų viena. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš esu su jumis ir nepasiduodu. Aš trokštu, kad per mane jūs pažintumėte mano Sūnų. Trokštu, kad mano vaikai būtų su manimi amžinajame gyvenime. Trokštu, kad jūs patirtumėte taikos ir ramybės džiaugsmą ir turėtumėte amžinąjį išganymą. Meldžiuos, kad įveiktumėte žmogiškas silpnybes. Aš maldauju savo Sūnų suteikti jums tyras širdis. Mano brangūs vaikai, tik tyros širdys sugeba nešti kryžių ir sugeba aukotis už visus nusidėjėlius, kurie įžeidė Dangiškąjį Tėvą ir kurie vis dar tebeįžeidinėja, nors jie nepažįsta Jo. Meldžiuos, kad pažintumėte tikrojo tikėjimo šviesą, kuri kyla tik iš tyrų širdžių maldos. Tuomet visi, kurie yra šalia jūsų, pajaus mano Sūnaus meilę. Melskitės už tuos, kuriuos išsirinko mano Sūnus, kad jie vestų jus išganymo keliu. Tegul jūsų lūpos susilaiko nuo bet kokio teisimo. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. liepos 02 d.:

„Mano vaikai, vėl motiniškai prašau akimirkai sustoti ir susimąstyti apie save ir apie šio savo žemiško gyvenimo laikinumą. Tada pamąstykite apie amžinybę ir amžinąją palaimą. Ko jūs norite, kuriuo keliu norite eiti? Tėviška meilė siunčia mane, kad būčiau jūsų tarpininke, kad motiniška meile parodyčiau jums kelią, kuris veda į sielos tyrumą – sielos, neapsunkintos nuodėmės, sielos, kuri pažins amžinybę. Aš meldžiu, kad mano Sūnaus meilės šviesa apšviestų jus, kad jūs nugalėtumėte silpnybes ir išbristumėte iš bėdos. Jūs esate mano vaikai ir aš trokštu, kad jūs visi būtumėte išganymo kelyje. Todėl, vaikai mano, susirinkite aplink mane, kad galėčiau supažindinti jus su savo Sūnaus meile, ir taip atverti amžinos palaimos duris. Melskitės už savo ganytojus kaip kad ir aš meldžiuosi. Vėl gi įspėju jus: neteiskite jų, nes mano Sūnus juos pasirinko. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš nuolat esu su jumis, nes iš savo begalinės meilės trokštu parodyti jums Dangaus Vartus. Trokštu pasakyti jums, kaip jie atsiveria: per gerumą, gailestingumą, meilę ir taiką – per mano Sūnų. Todėl, vaikai mano, nešvaistykite laiko tuščiai. Jus išgelbėti gali tik mano Sūnaus meilės pažinimas. Tos išganingos meilės ir Šventosios Dvasios dėka Jis pasirinko mane, o aš drauge su Juo renkuosi jus, kad taptumėte Jo meilės ir valios apaštalais. Vaikai mano, JŪSŲ ATSAKOMYBĖ YRA DIDELĖ. Noriu, kad jūs savo pavyzdžiu padėtumėte nusidėjėliams praregėti, praturtintumėte jų varganas sielas ir grąžintumėte juos į mano glėbį. Todėl melskitės, melskitės, pasninkaukite ir reguliariai atlikite išpažintį. Jei mano Sūnaus (Šventosios Komunijos) priėmimas jums tapo gyvenimo centru, tada nieko nebijokite – jūs galite viską. Aš esu su jumis. Aš kiekvieną dieną meldžiuosi už ganytojus ir to paties laukiu iš jūsų – nes, vaikai mano, be jų vedimo ir be jų tvirtumą suteikiančio palaiminimo jūs negalite nieko. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile meldžiu jūsų: duokite man savo rankas, leiskite man vesti jus. Aš, kaip motina, trokštu išgelbėti jus nuo nerimo, nevilties ir amžinojo pasmerkimo. Mano Sūnus savąja mirtimi ant kryžiaus parodė kaip stipriai jus myli; aukodamas save už jus ir jūsų nuodėmes. Neatmeskite Jo aukos ir neatnaujinkite Jo kančių savo nuodėmėmis. Neužverkite prieš save Rojaus vartų. Vaikai mano, nešvaistykite laiko. Nieko nėra svarbiau už vienybę mano Sūnuje. Padėsiu jums, nes Dangiškas Tėvas siunčia mane, kad mes drauge galėtume parodyti malonės ir išganymo kelią visiems, kurie Jo nepažįsta. Nebūkite kietaširdžiai. Pasikliaukite manimi ir adoruokite mano Sūnų. Mano vaikai, jūs negalite būti be ganytojų. Tegul jie būna jūsų maldose kiekvieną dieną. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Taikos Karalienė trokštu suteikti jums, savo vaikams, ramybę – tikrą ramybę, kuri kyla iš mano Dieviškojo Sūnaus Širdies. Kaip Motina meldžiu, kad jūsų širdyse viešpatautų išmintis, nuolankumas ir gerumas, kad jose viešpatautų ramybė - viešpatautų mano Sūnus. Kai mano Sūnus taps jūsų širdžių valdovas, jūs galėsite padėti artimui pažinti Jį. Kai dangiška ramybė užvaldys jus, ją atpažins tie, kurie ieško ramybės klaidingose vietose ir tuo kelia skausmą mano Motiniškai Širdžiai. Mano vaikai, mano džiaugsmas bus didis, kai aš pamatysiu, kad jūs priimate mano žodžius ir norite sekti paskui mane. Nebijokite, jūs nesate vieni. Duokite man savo rankas ir aš jus vesiu. Nepamirškite savo ganytojų. Melskitės, kad jie savo mintimis visada būtų kartu su mano Sūnumi, kuris pašaukė juos liudyti Jį.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai, per beribę Dievo meilę aš ateinu pas jus ir nepaliaujamai kviečiu jus į mano Sūnaus glėbį. Vaikai mano, su Motiniška Širdimi aš ne tik prašau, bet ir primenu jums: tegul jums pirmoje vietoje būna rūpinimasis tais, kurie nepažino mano Sūnaus. Neleiskite, kad jie prarastų norą Jį pažinti žvelgdami į jus ir jūsų gyvenimą. Melskitės Šventajai Dvasiai, kad mano Sūnus pripildytų jus Savimi. Melskitės, kad galėtumėte tapti Dieviškos Šviesos Apaštalais šiuo tamsos ir beviltiškumo laikmečiu, nes tai yra jūsų išbandymo metas. Su Rožiniu rankose ir su meile širdyje eikite su manimi. Aš vedu jus į prisikėlimą mano Sūnuje. Melskitės už tuos, kuriuos išsirinko mano Sūnus, kad jie visuomet galėtų gyventi per Jį ir Jame, Aukščiausiajame kunige. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, esu su jumis taip ilgai ir per visą šį laiką aš atveriu jums Dievo buvimą ir Jo begalinę meilę, nes labai noriu, kad jūs visi ją pažintumėte. O jūs, mano vaikai? Dairydamiesi į jus supantį pasaulį jūs ir toliau liekate kurti ir akli, nes nenorite matyti, kur jis ritasi be mano Sūnaus. Jūs atsižadate Jo, nors Jis yra visų malonių šaltinis. Jūs klausotės manęs, kai jums kalbu, tačiau jūsų širdys lieka užvertos ir negirdite manęs. Jūs nesimeldžiate į Šventąją Dvasią, kad jus apšviestų. Vaikai mano, įsigalėjo puikybė. Aš liudiju jums nuolankumą. Mano vaikai, atminkite, kad tik nuolanki siela spindi tyrumu ir grožiu, nes ji pažino Dievo meilę. Tik nuolanki siela tampa Rojumi, nes mano Sūnus yra joje. Dėkoju jums. Ir vėl kviečiu jus melstis už tuos, kuriuos išsirinko mano Sūnus – jie yra jūsų ganytojai.“

Į šį apsireiškimą Neapolyje susirinko apie 25.000 piligrimų. Mirjana apsireiškimo metu buvo nuliūdusi ir verkė.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, su motinišku susirūpinimu žvelgiu į jūsų širdis – jose matau skausmą ir kančią; aš matau sužeistą praeitį ir nepaliaujamas paieškas; aš matau savo vaikus, kurie nori būti laimingi, tačiau nežino kaip. Atsiverkite Tėvui. Tai yra kelias į laimę, kalias, kuriuo trokštu jus vesti. Dievas Tėvas niekada nepalieka savo vaikų vienų, ypač skausme ir neviltyje. Kai jūs suvoksite ir priimsite tai, jūs būsite laimingi. Jūsų ieškojimai pasibaigs. Jūs mylėsite ir liausitės bijoję. Jūsų gyvenimas bus viltis ir tiesa - o tai yra mano Sūnus. Dėkoju jums. Aš prašau jūsų melstis už tuos, kuriuos išsirinko mano Sūnus. Neteiskite, nes jūs visi būsite teisiami.“

Mirjana pasakė, kad šiandien Dievo Motina buvo labai ryžtinga.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina aš esu su jumis, kad savąja meile, malda ir pavyzdžiu padėčiau jums tapti ateities sėkla - sėkla iš kurios išaugs tvirtas medis ir plės savo šakas visame pasaulyje. Kad taptumėte ateities sėkla, meilės sėkla, prašykite Tėvo atleidimo už ligšiolinį aplaidumą. Vaikai mano, tik tyra širdis, neapsunkinta nuodėmės, gali atsiverti ir tik sąžiningos akys gali matyti kelią, kuriuo noriu jus vesti. Kai jūs tai suprasite, suvoksite ir Dievo meilę, kuri jums bus dovanojama. Tada ir jūs dovanosite ją kitiems kaip meilės sėklą. Dėkoju jums.“

Dievo Motina dar kartą pakvietė mus melstis už kunigus.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, Tėvas nepaliko jūsų vienų. Jo meilė yra beribė, meilė, kuri atveda mane pas jus, kad per savo Sūnų padėčiau jums pažinti Jį ir kad iš visos širdies galėtumėte kreiptis į Jį: TĖVE ir taptumėte viena tauta Dievo šeimoje. Tačiau, mano vaikai, nepamirškite, kad šiame pasaulyje esate ne vien tik dėl savęs. Aš kviečiu jus čia ne dėl jūsų pačių. Tie, kurie seka mano Sūnumi, galvoja apie brolį Kristuje, kaip apie patį save ir nežino, kas yra egoizmas! Todėl aš trokštu, kad jūs būtumėte mano Sūnaus šviesa, kad nušviestumėte kelią visiems tiems, kurie nepažįsta Tėvo, tiems, kurie klaidžioja nuodėmės, nevilties, kentėjimo ir vienatvės tamsybėse. Kad jiems savo gyvenimu parodytumėte Dievo meilę. Aš esu su jumis. Jei atversite savo širdis, aš jus vesiu! Ir vėl kviečiu jus melskitės už savo ganytojus. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, ir šiandien, mano Motiniška Širdis kviečia jus melstis, kviečia asmeniniam ryšiui su Dievu Tėvu, džiaugsmui Jame pačiame per maldą. Dievas Tėvas nėra toli nuo jūsų, ir Jis nėra jums nežinomas. Jis apsireiškė jums per mano Sūnų ir padovanojo jums gyvenimą, kuris yra mano Sūnus. Todėl, mano vaikai, nepasiduokite pagundoms, kurios nori atskirti jus nuo Dievo Tėvo. Melskitės! Nebandykite kurti be Jo nei šeimų, nei bendruomenių. Melskitės! Melskitės, kad jūsų širdys būtų pripildytos gėrio, kuris kyla tik iš mano Sūnaus, Kuris yra tikras gėris. Tik širdys, pripildytos gerumo, gali suvokti ir priimti Dievą Tėvą. Aš ir toliau vesiu jus. Ypatingu būdu prašau jūsų neteisti savo ganytojų. Mano vaikai, ar pamirštat, kad tai Dievas Tėvas pakviete juos? Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, iš visos savo Širdies ir sielos, kupinos tikėjimo ir meilės Dangiškajam Tėvui, aš daviau jums savo Sūnų ir duodu jums Jį iš naujo. Mano Sūnaus dėka jūs, viso pasaulio žmonės, pažinote vienintelį tikrąjį Dievą ir Jo meilę. Jis atvedė jus į tiesos kelią ir padarė jus broliais ir seserimis. Todėl, mano vaikai, nesiblaškykite, neuždarykite savo širdies šiai Tiesai, Vilčiai ir Meilei. Viskas aplink jus praeina ir viskas griūva, tik Dievo šlovė išlieka. Todėl atsižadėkite visko, kas tolina jus nuo Viešpaties. Jį vienintelį šlovinkite, nes Jis yra vienintelis tikras Dievas. Aš esu su jumis ir liksiu su jumis. Ypač meldžiuosi už ganytojus, kad jie būtų verti mano Sūnaus atstovai ir galėtų su meile lydėti jus tiesos keliu. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien jus kviečiu maldoje ir per Šventąją Dvasią gimti iš naujo ir drauge su mano Sūnumi tapti nauja tauta: tauta, kuri žino, kad jei praras Dievą, praras ir save; tauta, kuri žino, kad su Dievu, nepaisant visų kančių ir išbandymų, ji yra saugi ir išgelbėta. Kviečiu jus, kad susirinktumėte kaip Dievo šeima ir būtumėte sustiprinti Jo Tėviška galia. Pavieniui, vaikai mano, jūs negalite sustabdyti blogio, kuris nori užvaldyti pasaulį ir jį sunaikinti. Tačiau, su Dievo valia, visi kartu su mano Sūnumi galite pakeisti pasaulį ir išgydyti jį. Kviečiu jus melstis visa širdimi už savo ganytojus, nes mano Sūnus juos išsirinko. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus susivienyti su mano Sūnumi per sunkų ir skausmingą žingsnį. Kviečiu jus visiškam savo nuodėmių pripažinimui ir išpažinimui, kviečiu apsivalymui. Netyra širdis negali būti mano Sūnuje ir su mano Sūnumi. Netyra širdis negali duoti meilės ir vienybės vaisių. Netyra širdis negali daryti teisingų ir tikrų dalykų: tai nėra Dievo meilės grožio pavyzdys tiems, kurie supa Jį ir tiems, kurie dar nepažino Jo meilės. Jūs, vaikai mano, renkatės aplink mane pilni entuziazmo, troškimų, lūkescių, o aš meldžiu gerąjį Tevą per Šventąją Dvasią įdėti į jūsų išvalytas širdis mano Sūnų – tikejimą. Mano vaikai, klausykite manęs, eikite su manimi!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Tuo metu, kai kviečiu jus melstis už tuos, kurie nepažino Dievo meilės, jei jūs pažvelgtumėte į savo širdis, suprastumėte, kad kalbu apie daugelį iš jūsų. Atvertomis širdimis nuoširdžiai paklauskite savęs, ar trokštate gyvojo Dievo, ar norite Jį atmesti ir gyventi savaip. Apsidairykite aplink save, vaikai mano, ir pažiūrėkite, kur eina pasaulis, ketinantis viską daryti be Tėvo ir klaidžiojantis pagundų tamsybėse. Siūlau jums Tiesos šviesą ir Šventąją Dvasią. Pagal Dievo planą esu su jumis, kad padėčiau, kad jūsų širdyse triumfuotų mano Sūnus, Jo Kryžius ir Prisikėlimas. Kaip Motina trokštu ir meldžiu už jūsų vienybę su mano Sūnumi ir Jo darbais. Aš esu čia - apsispręskite! Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Dievas Tėvas siunčia mane, kad parodyčiau jums išganymo kelią, nes Jis, vaikai mano, trokšta jus išgelbėti, o ne pasmerkti. Todėl aš, kaip Motina, surenku jus aplink save, nes trokštu savo Motiniška meile padėti jums išsilaisvinti nuo praeities purvo ir pradėti gyventi iš naujo ir kitaip. Kviečiu jus prisikelti mano Sūnuje. Išpažindami nuodėmes atsižadėkite viso to, kas tolino jus nuo mano Sūnaus ir darė jūsų gyvenimą tuščią ir nenaudingą. Ištarkite širdimi Tėvui „TAIP“ ir eikite išganymo keliu, į kurį Jis kviečia jus per Šventąją Dvasią. Dėkoju jums. Ypac meldžiuosi už ganytojus, kad Dievas padėtų jiems būti visa širdimi šalia jūsų.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Su Motiniška meile trokštu atverti kiekvieno jūsų širdį ir išmokyti jus asmeninės vienybės su Tėvu. Kad tai priimtumėte, turite suvokti, jog esate svarbūs Dievui ir, kad Jis kviečia kiekvieną jūsų individualiai. Turite suprasti, kad jūsų malda yra vaiko pokalbis su Tėvu, kad meilė – tai kelias, kuriuo turite eiti; kad meilė yra kelias pas Dievą ir pas savo artimą. Vaikai mano, tai meilė, kuri neturi ribų; tai meilė, kuri kyla iš tiesos ir eina iki galo. Sekite paskui mane, vaikai mano, kad ir kiti, atpažinę jumyse tiesą ir meilę, sektų paskui jus. Dėkoju jums!“

Dievo Motina dar kartą pakvietė melstis už savo ganytojus ir pasakė: „Jie turi ypatingą vietą mano Širdyje, jie atstovauja mano Sūnų.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano Motiniška Širdis smarkiai kenčia, kai žiūriu į savo vaikus, kurie užsispyrę teikia pirmenybę žmogiškiesiems, o ne Dieviškiesiems dalykams; į savo vaikus, kurie nepaisant visko, kas juos supa ir nepaisant visų ženklų, kurie jiems yra siunčiami, galvoja, kad ir toliau gali eiti be mano Sūnaus. Negali! Jie žengia amžinosios pražūties link. Todėl surenku jus, kurie esate pasiruošę būti mano meilės apaštalais ir padėti man, kad gyvendami Dievo meile būtumėte pavyzdžiu tiems, kurie jos nepažįsta. Tegul malda ir pasninkas suteikia jums tame jėgų, o aš laiminu jus Motinišku palaiminimu Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėkoju jums.“

Dievo Motina buvo labai liūdna.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, renkatės aplink mane, ieškote savo kelio, ieškote tiesos, tačiau užmirštate svarbiausia - užmirštate tinkamai melstis. Jūsų lūpos ištaria daugybę žodžių, tačiau jūsų siela nieko nejaučia. Klajodami tamsoje įsivaizduojate patį Dievą pagal save, o ne tokį, koks Jis yra iš tiesų savo meilėje. Brangūs vaikai, tikroji malda kyla iš jūsų širdies gelmių, iš jūsų kančios, iš jūsų džiaugsmo, iš jūsų meldimo atleisti nuodėmes. Tai yra tikrojo Dievo pažinimo kelias, tuo pačiu ir savęs pažinimas, nes esate sukurti pagal Jo paveikslą. Malda atves jus prie mano troškimų įgyvendinimo, mano misijos čia, su jumis, prie vienybės Dievo šeimoje. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus vienytis su Jėzumi, mano Sūnumi. Mano Motiniška Širdis meldžiasi, kad suvoktumėte, jog esate Dievo šeima. Laisva valia, kuria jus apdovanojo Dangiškasis Tėvas, esate pašaukti patys atpažinti tiesą, gėrį ir blogį. Tegul malda ir pasninkas atveria jūsų širdis ir padeda atrasti Dangiškąjį Tėvą per mano Sūnų. Kai pažinsite Tėvą, jūsų gyvenimas bus nukreiptas į Dievo valios vykdymą ir Dievo šeimos kūrimą taip, kaip to trokšta mano Sūnus. Aš nepaliksiu jūsų vienų šiame kelyje. Dėkoju jums.“

Apsireiškimo metu Mirjana pajuto kvietimą kreiptis į Mergelę Mariją šiais žod˛iais: „Mes visi atėjome pas Tave su savo kentėjimais ir kryžiais. Padėk mums, meldžiame Tave“. Atsakydama Dievo Motina ištiesė savo rankas į visus susirinkusius ir pasakė: „Atverkite man savo širdis; atiduokite man savo kentėjimus. Motina jums padės.“ Dievo Motina palaimino visus susirinkusius bei visus religinius daiktus ir vėl pasakė apie kunigų palaiminimo svarbą.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiandien meldžiuosi, čia, su jumis, kad galėtumėte sukaupti jėgas atverti savo širdis ir taip suvokti galingą kenčiančio Dievo meilę. Dėka šios Jo meilės, Jo gerumo ir romumo aš taip pat esu su jumis. Aš prašau jūsų, kad šis ypatingas pasiruošimo laikas jums būtų maldos, atgailos ir atsivertimo laikas. Mano vaikai, jums reikia Dievo. Negalite eiti į priekį be mano Sūnaus. Kai tai suvoksite ir priimsite, išsipildys viskas, kas jums buvo pažadėta. Per Šventąją Dvasią jūsų širdyse užgims Dangaus Karalystė. Aš vedu jus prie to. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Su Motinišku atkaklumu ir meile atnešu jums gyvenimo šviesą, kad sunaikintų mirties tamsą jumyse. Neatstumkite manęs, mano vaikai. Sustokite ir pažvelkite į savo vidų ir pamatykite, kokie esate nuodėmingi. Pamatykite savo nuodėmes ir melskite atleidimo. Mano vaikai, nenorite pripažinti, kad esate bejėgiai ir maži, bet galite būti stiprūs ir dideli vykdydami Dievo valią. Duokite man savo išvalytas širdis, kad galėčiau apšviesti jas gyvenimo šviesa, mano Sūnumi. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus nuolankiam pamaldumui. Jūsų širdys turi būti tyros. Lai jūsų asmeniniai kryžiai būna priemonė kovai su nūdienos nuodėmėm. Jūsų ginklas tebūna kantrumas ir beribė meilė. Meilė, kuri moka laukti ir kurios pagalba sugebėsite atpažinti Dievo ženklus. Būdami nuolankūs atskleisite tiesą tiems, kurie jos ieško melo tamsybėse. Vaikai mano, apaštalai mano, padėkite man atverti kelius vedančius pas mano Sūnų. Dar kartą kviečiu jus melstis už savo ganytojus. Per juos aš triumfuosiu. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Aš esu greta jūsų, nes trokštu padėti jums įveikti išbandymus, kuriuos kelia jums šis apsivalymo metas. Vaikai mano, vienas jų yra neatleisti ir neprašyti atleidimo. Kiekviena nuodėmė žeidžia Meilę ir atitolina jus nuo jos - o Meilė yra mano Sūnus! Todėl, vaikai mano, jei norite žengti su manimi prie Dievo Meilės ramybės, privalote išmokti atleisti ir prašyti atleidimo. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus drauge su manimi pradėti statyti Dangaus Karalystę savo širdyse, kad pamirštumėte asmeninius dalykus ir vedami mano Sūnaus pavyzdžio, pagalvotumėte apie Dieviškus dalykus. Ko Jis nori iš jūsų? Neleiskite šėtonui atverti jums žemiškosios laimės kelius, kelius, kuriuose nėra mano Sūnaus. Vaikai mano, jie yra apgaulingi ir trumpalaikiai. Mano Sūnus yra tikras. Siūlau jums amžinąją laimę ir ramybę, vienybę su mano Sūnumi, su Dievu. Siūlau jums Dievo Karalystę. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano Motiniškas kvietimas, su kuriuo šiandien kreipiuosi į jus, yra tiesos ir gyvenimo kvietimas. Mano Sūnus, kuris yra Gyvenimas, myli jus ir pažįsta tiesoje. Kad pažintumėte ir pamiltumėte save, jūs turite pažinti mano Sūnų; kad pažintumėte ir pamiltumėte kitus, jūs privalote matyti juose mano Sūnų. Todėl, vaikai mano, melskitės; melskitės, kad tai suvoktumėte ir laisvės dvasioje pilnai pasikeistumėte ir tokiu būdu čia, Žemėje, savo širdyje atrastumėte Dangaus Karalystę. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus, pasninku ir malda nutiesti kelią, kuriuo mano Sūnus įeis į jūsų širdis. Priimkite mane kaip Motiną ir kaip Dievo meilės bei Jo troškimo, kad būtumėte išganyti, Skelbėją. Išsilaisvinkite nuo visko iš praeities, kas jus slegia ir kelia jums kaltės jausmą, nuo visko, kas įvedė jus į klaidą – į tamsą. Priimkit šviesą. Gimkit iš naujo mano Sūnaus teisingume. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien gerasis Tėvas kviečia jus per mane su pripildyta meilės siela iškeliauti į dvasinę kelionę. Brangūs vaikai, prisipildykite malone, atlikite nuoširdžią atgailą ir siekite gėrio. Siekite ir vardan tų, kurie nėra pažinę gėrio tobulybės. Būsite mielesni Dievui. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien laiminu jus ypatingu būdu ir prašau sugrįžti į teisingą kelią pas mano Sūnų, jūsų Išganytoją ir Atpirkėją - pas tą, kuris dovanojo jums amžinąjį gyvenimą. Apmąstykite visa, kas žmogiška, apie viską, kas jums trukdo sekti Jį – kas laikina, netobula, ribota, o tada pamąstykite apie mano Sūnų, apie Jo Dievišką Begalybę. Atsidavimu ir malda sustiprinkite savo kūną ir ištobulinkite savo sielą. Būkite pasiruošę, vaikai mano. Dėkoju jums!“

Dievo Motinai tolstant Mirjana pamatė už Jos didelį auksinį kryžių.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiuo ypatingu metu, kai stengiatės būti kuo arčiau mano Sūnaus, Jo kančios ir meilės, su kuria Jis pakėlė kentėjimus, noriu jums pasakyti, kad esu su jumis. Savo malone padėsiu jums nugalėti paklydimus ir gundymus. Išmokysiu jus meilės: meilės, kuri išvalo visas nuodėmes ir padaro jus tobulus; meilės, kuri jums teikia mano Sūnaus ramybę dabar ir per amžius. Taikos ir Ramybės jums ir jumyse, nes aš esu Taikos Karalienė! Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiandien su Motiniška meile kviečiu jus būti švyturiu visoms sieloms, kurios blaškosi Dievo meilės nepažinimo tamsoje. Kad šviestumėte kuo ryškiau ir, kad pritrauktumėte kuo daugiau sielų, neleiskite, kad netiesa, kuri išeina iš jūsų lūpų, nutildytų jūsų sąžinę. Būkite tobuli! Aš vedu jus Motiniška ranka, meilės ranka. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus su visišku pasitikėjimu ir meile sekti manimi, nes aš noriu supažindinti jus su savo Sūnumi. Nebijokite, vaikai mano. Aš esu čia, su jumis, esu šalia jūsų. Rodau jums kelią, kaip atleisti patiems sau, atleisti artimui ir su nuoširdžia atgaila širdyje atsiklaupti prieš Tėvą. Padarykite taip, kad jumyse numirtų visa, kas jums trukdo mylėti ir gelbėti, kad būtumėte su Juo ir Jame. Apsispręskite naujai pradžiai - paties Dievo nuoširdžios meilės pradžiai. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiuo pasiruošimo ir džiaugsmingo laukimo metu aš, kaip Motina, trokštu parodyti jums, kas yra svarbiausia - tai jūsų siela. Ar gali mano Sūnus gimti joje? Ar ji su meile išvalyta nuo melo, puikybės, neapykantos ir niekšiškumo? Ar jūsų siela myli virš visko Dievą kaip Tėvą? Ar ji myli savo brolį Kristuje? Aš rodau jums kelią, kuris pakylės jūsų sielą visiškam susivienijimui su mano Sūnumi. Aš trokštu, kad mano Sūnus gimtų jumyse. Koks tai būtų džiaugsmas man, kaip Motinai. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu tarp jūsų, kad parodyčiau jums kelią, kuris padės jums pažinti Dievo meilę. Meilę Dievo, kuris leido jums Jį jausti Tėvu ir Tėvu vadinti. Aš prašau jūsų nuoširdžiai pažvelgti į savo širdis ir pažiūrėti, kaip Jį mylite. Ar Jis yra mylimas paskutinėje vietoje? Apsupti materialinių gėrybių, kiek kartų Jį išdavėte, atstūmėte ir užmiršote. Vaikai mano, neapsigaukite pasaulio gerove. Galvokite apie savo sielą, nes ji svarbesnė nei kūnas, apvalykite ją. Šaukitės Tėvo, Jis laukia jūsų, grįžkite pas Jį. Aš esu su jumis, nes Jis siunčia mane iš savo malonės. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Kai žvelgiu į jus mano Širdį varsto sopuliai. Kur jūs einate, vaikai mano? Ar jūs taip giliai nugrimzdote į nuodemę, kad nežinote kaip sustoti? Jūs patys pateisinate savo nuodėmę ir pagal ją gyvenate. Atsiklaupkite po Kryžiumi ir pažvelkite į mano Sūnų. Jis nugalejo nuodėmę ir numirė, kad jūs, mano vaikai, gyventumėte. Leiskite man padėti jums ne mirti, bet gyventi su mano Sūnumi per amžius. Dėkoju!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien Motiniška Širdimi kviečiu jus išmokti visiškai ir besąlygiškai atleisti. Jūs kenčiate neteisybes, išdavystes, persekiojimus, tačiau per tai tampate artimesni ir mielesni Dievui. Mano vaikai, melskite meilės dovanos. Tik meilė viską atleidžia, kaip kad mano Sūnus atleidžia. Juo sekite. Aš esu tarp jūsų ir meldžiuos, kad atėję pas savo Tėvą galėtumėte pasakyti: „Štai aš esu, Tėve, aš sekiau Tavo Sūnumi, aš mylėjau ir atleidau širdimi, nes aš tikėjau Tavuoju teismu ir pasitikėjau Tavimi. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Ateinu pas jus su Motiniška meile parodyti jums kelią, kuriuo reikia eiti, kad būtumėte vis labiau panašūs į mano Sūnų ir tuo pačiu taptumėte mielesni ir artimesni Dievui. Neatstumkite mano meilės. Neatsižadėkite išganymo ir amžinojo gyvenimo vardan šio pasaulio trumpalaikiškumo ir tuštybės. Esu tarp jūsų, kad vesčiau jus ir kaip Motina įspėčiau jus. Eikite su manimi!“

Mirjana pasakė, kad už Dievo Motinos visą laiką buvo saulė. Ji mano, kad tai buvo Jėzus, kuris mus apšvietė savo meile.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai! Aš kviečiu jus, nes man reikia jūsų. Man reikia širdžių, parengtų neišmatuojamai meilei. Širdžių, neapsunkintų tuštybe. Širdžių, pasirengusių mylėti taip, kaip Mano Sūnus mylėjo, kurios yra pasirengusios aukotis, kaip mano Sūnus pasiaukojo. Man reikia jūsų. Kad eitumėte su manimi, atleiskite sau, atleiskite kitiems ir garbinkite mano Sūnų. Garbinkite Jį ir už tuos, kurie Jo nepažino, kurie Jo nemyli. Štai kodėl man reikia jūsų, štai kodėl kviečiu jus. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Mano meilė ieško jūsų visiškos ir besąlygiškos meilės, kuri nepaliks jūsų tokių, kokiais buvote iki šiol, bet nori pakeisti jus ir mokyti pasitikėjimo mano Sūnumi. Tad, vaikai mano, aš gelbėju jus savąja meile ir darau tikrais Mano Sūnaus gerumo liudytojais. Todėl, vaikai mano, nebijokite liudyti meilės vardan mano Sūnaus. Dėkoju jums.“

Kai Dievo Motina tolo, Mirjana matė Kryžių ir prie Kryžiaus širdį vainikuotą erškėčių vainiku.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Jau ilgą laiką duodu jums savo Motinišką Širdį ir teikiu savo Sūnų. Bet jūs atstumiate mane, leisdami nuodėmei vis labiau ir labiau jus apimti. Leidžiate jai pilnai užvaldyti save ir atimti iš jūsų įžvalgumo galią. Vargšai mano vaikai, apsidairykite aplink save, stebėkite šių laikų ženklus. Jūs manote, kad galite gyventi be Dievo palaimos? Neleiskite tamsai užvaldyti jus, bet iš širdies gelmių šaukitės Mano Sūnaus. Jo Vardas išsklaido net pačias didžiausias tamsybes. Aš būsiu su jumis, tik pašaukite mane: „Štai mes, Mama, vesk mus!“ Dėkoju jums."

Pasak Mirjanos: Dievo Motina buvo labai nuliūdusi. Ji tik perdavė savo pranešimą ir palaimino susirinkusius.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Mano žodžiuose – Dievo meilė. Vaikai mano, tai meilė, kuri trokšta atgręžti jus į teisingumą ir tiesą. Tai meilė, kuri trokšta išgelbėti jus nuo paklydimo. O jūs, mano vaikai? Jūsų širdys pasilieka uždaros, jos kietos ir neatsiliepia į mano kvietimus. Jos nenuoširdžios. Savo Motiniška meile aš meldžiu už jus, nes trokštu, kad jūs visi prisikeltumėte mano Sūnuje. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Esu čia, jūsų tarpe. Žiūriu į jūsų sužeistas ir neramias širdis. Pasiklydote, vaikai mano. Jūsų žaizdos padarytos nuodėmės vis didėja ir didėja ir vis labiau tolina jus nuo tikros tiesos. Ieškote vilties ir paguodos neteisingose vietose, o aš jums siūlau nuoširdų pamaldumą, kuris maitinasi meile, pasiaukojimu ir tiesa. Aš jums duodu savo Sūnų."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai! Motiniška Širdimi šiandien trokštu priminti jums, tiksliau, atkreipti jūsų dėmesį į neišmatuojamą Dievo meilę bei kantrumą, kylančius iš Jos. Jūsų Tėvas siunčia mane ir laukia. Jis laukia jūsų atvertų širdžių, pasirengusių vykdyti Jo darbus. Jis laukia jūsų širdžių, suvienytų krikščioniška meile ir gailestingumu mano Sūnaus dvasioje. Nešvaistykite laiko, vaikai, nes jūs nesate jo šeimininkai. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Tuo metu kai didi Dangaus malonė gausiai liejasi ant jūsų, jūsų širdys lieka kietos ir be atsako. Kodėl, vaikai brangūs, neatiduodate man savo širdžių pilnai? Aš tik trokštu įdėti į jas savo Sūnų, kuris yra taika ir išganymas. Su Juo jūsų sielos bus nukreiptos kilniems tikslams ir niekada nepaklysite. Netgi didžiausioje tamsybėje su Juo rasite kelią. Vaikai brangūs, apsispręskite naujam gyvenimui su mano Sūnaus Vardu jūsų lūpose. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiuo šventu džiaugsmingo laukimo metu Dievas išsirinko jus, mažuosius, kad įgyvendintų savo didžius planus. Vaikai mano, būkite nuolankūs. Per jūsų nuolankumą ir Savo išmintimi Dievas pavers ūsų sielas išrinktaisiais namais. Apšvieskite juos gerais darbais ir tokiu būdu, su atvira širdimi jūs sulauksite mano Sūnaus gimimo Jo begalinėje, kilnioje meilėje. Dėkoju jums, brangūs vaikai."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visiškam susivienijimui su Dievu. Jūsų kūnas yra Žemėje, bet prašau jūsų, kad jūsų siela kuo dažniau būtų Dievo artumoje. Tai pasieksite malda, atviros širdies malda. Tokiu būdu dėkosite Dievui už neišmatuojamą gerumą, kurį teikia jums per mane ir tyra širdimi priimsite pareigą su tokiu pat gerumu elgtis su sielomis, kurias sutinkate. Dėkoju jums, vaikai mano."

Dievo Motina dar pasakė: "Širdimi meldžiu Dievą suteikti stiprybės ir meilės jūsų ganytojams. Kad jums padėtų tame ir jus vestų."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus tikėjimui. Mano Motiniška Širdis trokšta, kad jūsų širdys atsivertų ir aš galėčiau pasakyti joms: tikėkite. Mano vaikai, tik tikėjimas suteiks jums jėgų gyvenimo išbandymuose. Jis atnaujins jūsų sielą ir atvers jums vilties kelius. Aš esu su jumis. Aš renku jus aplink save, nes noriu jums padėti ir tada jūs galėsite padėti savo artimui atrasti tikėjimą, kuris yra vien tik gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Dėkoju jums."

Mirjana dar pasakė, kad Dievo Motina ir vėl pakvietė melstis už kunigus. Ypač dabar.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien, Motiniška Širdimi kviečiu jus, susibūrusius apie mane, mylėti savo artimą. Vaikai mano, sustokite. Pažvelkite teikia jums per mane ir tyra širdimi priimsite pareigą su tokiu pat gerumu elgtis su sielomis, kurias sutinkate. Dėkoju jums, vaikai mano."

Dievo Motina dar pasakė: "Širdimi meldžiu Dievą suteikti stiprybės ir meilės jūsų ganytojams. Kad jums padėtų tame ir jus vestų."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus tikėjimui. Mano Motiniška Širdis trokšta, kad jūsų širdys atsivertų ir aš galėčiau pasakyti joms: tikėkite. Mano vaikai, tik tikėjimas suteiks jums jėgų gyvenimo išbandymuose. Jis atnaujins jūsų sielą ir atvers jums vilties kelius. Aš esu su jumis. Aš renku jus aplink save, nes noriu jums padėti ir tada jūs galėsite padėti savo artimui atrasti tikėjimą, kuris yra vien tik gyvenimo džiaugsmas ir laimė. Dėkoju jums."

Mirjana dar pasakė, kad Dievo Motina ir vėl pakvietė melstis už kunigus. Ypač dabar.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien, Motiniška Širdimi kviečiu jus, susibūrusius apie mane, mylėti savo artimą. Vaikai mano, sustokite. Pažvelkite į savo brolio akis ir pamatykite Jėzų, mano Sūnų. Jei matote džiaugsmą, džiūgaukite su juo. Jei skausmas tavo brolio akyse savo švelnumu ir gerumu pašalinkite jį, nes be meilės jūs esate pasimetę. Tik meilė yra veiksminga: ji daro stebuklus. Meilė suteiks jums vienybę Mano Sūnuje ir mano Širdies pergalę. Todėl, vaikai mano, mylėkite."

Mirjana dar pasakė, kad Dievo Motina ir vėl pakvietė melstis už savo ganytojus.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Mano atėjime pas jus, čia, jūsų tarpe, pasireiškia Dievo didybė ir atsiveria kelias su Dievu į amžiną laimę. Nesijauskite esantys silpni, vieniši ir palikti. Su tikėjimu, malda ir meile kopkite į išganymo kalną. Tegul Šventosios Mišios, svarbiausias ir stipriausias jūsų maldos aktas, būna jūsų dvasinio gyvenimo centras. Tikėkite ir mylėkite, vaikai mano. Tame jums padės tie, kuriuos mano Sūnus išrinko ir pakvietė. Ir jus ir juos ypatingu būdu laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai! Su Motiniška meile noriu nukreipti jus artimo meilei. Tegul mano Sūnus būna tos meilės šaltiniu. Jis, kuris galėjo savo jėga viską padaryti, pasirinko meilę, rodydamas jums pavyzdį. Ir šiandien, Dievas rodo jums per mane beribį gerumą, o jūs, mano vaikai, esate įpareigoti atsiliepti į jį. Su tokiu pat gerumu ir dosnumu elkitės su sielomis, kurias sutinkate. Tegul jūsų meilė juos atverčia. Tokiu būdu mano Sūnus ir Jo meilė atgims jumyse. Dėkoju jums."

Dievo Motina dar pridūre: „Jūsų ganytojai pribalo buti jūsų širdyse ir jūsų maldose.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Esu su jumis iš Dievo malonės, kad padaryčiau jus didžiais - didžiais tikėjime ir meilėje. Visus jus, jus, kurių širdį nuodėmės ir kaltės padarė kietą kaip akmenį (sakydama tai, skausmingu veidu ir su ašaromis akyse Ji žiūrėjo į susirinkusius žmones) ir jus, pamaldžios sielos, trokštu nušviesti nauja šviesa. Melskitės, kad mano malda pasiektų atvertas širdis, kad aš galėčiau jas apšviesti tikėjimo jėga ir atverti meilės ir vilties kelius. Būkite ištvermingi. Aš būsiu su jumis."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Dievo valia esu su jumis čia, šioje vietoje. Trokštu, kad atvertumėte man savo širdis ir mane priimtumėte kaip Motiną. Aš savo meile išmokysiu jus gyvenimo paprastumo, praturtėti gailestingumu ir vesiu jus pas savo Sūnų. Kelias pas Jį gali būti sunkus ir skausmingas, bet nesibaiminkite, aš būsiu su jumis. Mano rankos laikys jus iki pat pabaigos, iki amžino džiaugsmo. Todėl nebijokite atsiverti man. Dėkoju jums."

Dievo Motina dar pasakė: “Melskitės už kunigus. Mano Sūnus padovanojo juos jums“.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, ir šiandien būdama su jumis didelėje Dievo meilėje trokštu paklausti jūsų: Ar ir jūs esate su manimi? Ar jūsų širdis atvira man? Ar jūs leidžiate, kad aš savo meile ją išvalyčiau ir paruoščiau Savo Sūnui? Vaikai mano, išrinkti esate, nes jūsų laikmečiu didi Dievo malonė nusileido ant Žemės. Neatidėliokite priimti jos. Dėkoju jums."

Mirjana pasakė, kad Jai išeinant, paskui Ją, mėlyje, atsirado nuostabi, šilta šviesa.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Meldžiu jus, kad jūs atsilieptumėte į Dievo gerumą ypač šiuo Gavėnios metu. Nes Jis išsirinko jus ir siuntė mane būti tarp jūsų. Apsivalykite nuo nuodėmės ir Jėzuje, mano Sūnuje, pažinkite susitaikymo auką už viso pasaulio nuodėmes. Lai Jis būna jūsų gyvenimo prasmė. Tebūna jūsų gyvenimas tarnystė Mano Sūnaus Dieviškajai Meilei. Dėkoju jums, vaikai mano."

Dievo Motina paprašė melstis už savo ganytojus.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. vasario 02 d.:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis. Aš surenku jus, kaip Motina, nes trokštu išlaisvinti jūsų širdis nuo to, ką dabar regiu. Priimkite mano Sūnaus meilę ir ištrinkite baimę, skausmą, kančią ir nusivylimą iš savo širdžių. Aš išsirinkau jus ypatingu būdu, kad būtumėte mano Sūnaus šviesa. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš myliu jus iš visos Širdies ir dovanoju jums save. Kaip mama kovoja už savo vaikus, taip ir aš meldžiuosi ir kovoju už jus. Aš prašau jūsų nebijokite ir atsiverkite, kad galėtumėte mylėti visa širdimi ir aukotis kitiems. Kuo nuoširdžiau jūs visa tai darysite, juo daugiau jūs gausite ir juo geriau suprasite mano Sūnų ir Jo dovaną jums. Jus atpažins iš jūsų meilės mano Sūnui ir man. Dėkoju jums."

Mirjana perdavė, kad Dievo Motina prašo mūsų melstis ir pasninkauti už savo ganytojus (kunigus).

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. gruodžio 02 d.:

Dievo Motina buvo labai liūdna. Jos akyse visą laiką tviskėjo ašaros.

"Brangūs vaikai! Šiandien, kai žiūriu į jūsų širdis, mano širdis prisipildo skausmo ir šiurpulio. Vaikeliai, sustokite akimirkai ir pažvelkite į savo širdis. Ar iš ties mano Sūnus – jūsų Dievas – pirmoje vietoje? Ar išties Jo įsakymai yra jūsų gyvenimo saikas? Aš ir vėl perspėju jus: be tikėjimo nėra nei Dievo artumo, nei Dievo Žodžio, kuris yra išganymo šviesa ir sveiko proto šviesa."

Mirjana pridūrė:„Su skausmu širdyje aš paprašiau Dievo Motinos, kad Ji mūsų neapleistų ir neatitrauktų savo rankų nuo mūsų. Dievo Motina skausmingai nusišypsojo į mano prašymą ir iškeliavo. Šį kartą Ji nepasakė: „Dėkoju jums".

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atverti savo širdį Šventajai Dvasiai ir leisti Jai pakeisti jus. Vaikai mano, Dievas yra beribis gėris ir todėl, kaip Motina, prašau jūsų: melskitės, melskitės, melskitės, pasninkaukite ir turėkite viltį, kad šį gėrį įmanoma pasiekti ir iš šio gėrio gimsta meilė. Šventoji Dvasia užtvirtins jumyse tą meilę ir tokiu būdu galėsite vadinti Dievą savo Tėvu. Per šią išaukštintą meilę nuoširdžiai pamilkite visus žmones ir Dieve priimsite juos kaip brolius ir seseris. Dėkoju."

Laimindama Dievo Motina pasakė: „Kelyje, kuriuo jus vedu pas savo Sūnų mane lydi tie, kurie lydi Jį.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš kviečiu jus atviromis širdimis ir su visišku pasitikėjimu lydėti mane Dievo skirtoje man misijoje. Kelias, kuriuo jus vedu pas Dievą yra sunkus, tačiau būdami atkaklūs jo pabaigoje mes visi džiūgausime Viešpatyje. Todėl, mano vaikai, nenustokite melsti tikėjimo dovanos. Tik per tikėjimą Dievo Žodis bus šviesa šioje tamsoje, kuri siekia apgaubti mus. Nebijokite, aš esu su jumis. Dėkoju jums."

Mirjana pasakė, jog baigiantis apsireiškimui ir atsiveriant Dangui ji pamatė intensyvią, stiprią šviesą ir Dievo Motina šioje šviesoje įžengė į Dangų.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiuo Dievo ženklų laikmečiu nesibaiminkite, nes aš esu su jumis. Didi Dievo meilė siunčia mane, kad vesčiau jus į išganymą. Duokite man savo tyras širdis išvalytas pasninku ir malda. Tik jūsų širdžių tyrume slypi jūsų išganymas. Aš būsiu su jumis ir vesiu jus. Dėkoju jums."

Dievo Motina vėl kalbėjo apie ženklus.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš žvelgiu į jūsų širdis ir mano Širdį varsto sopuliai žiūrint į jas. Mano vaikai! Aš prašau jūsų besąlygiškos, tyros meilės Dievui. Jūs suvoksite, jog esate teisingame kelyje, jeigu kūnu būsite žemėje, o siela - visada su Dievu. Per šią besąlygišką ir tyrą meilę jūs matysite mano Sūnų kiekviename žmoguje. Jūs jausite vienybę su Dievu. Kaip Motina aš būsiu laiminga, nes aš turėsiu jūsų šventas ir suvienytas širdis. Mano vaikai, aš turėsiu jūsų išganymą. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš ateinu vesti jus Didžioje Dievo meilėje nuolankumo ir romumo keliu. Pirma stotis šiame kelyje, mano vaikai, yra išpažintis. Atsižadėkite savo puikybės ir atsiklaupkite prieš mano Sūnų. Suvokite, mano vaikai, kad jūs neturite nieko ir negalite nieko padaryti. Vienintelis dalykas, kuris yra jūsų ir ką jūs turite - tai nuodėmė. Apsivalykite ir priimkite nuolankumą ir romumą. Mano Sūnus galėjo nugalėti jėga, tačiau Jis pasirinko nuolankumą, romumą ir meilę. Sekite mano Sūnumi ir duokite man savo rankas, kad mes kartu galėtume įkopti į kalną ir laimėti. Dėkoju jums."

Dievo Motina vėl kalbėjo apie kunigų ir jų palaiminimo svarbą.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. birželio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Taip pat ir šiuo sunkiu laiku Dievo meilė siunčia mane pas jus. Mano vaikai, nebijokite, aš esu su jumis. Su visišku pasitikėjimu atiduokite man savo širdis, kad galėčiau padėti jums atpažinti ženklus laikmečio, kuriame jūs gyvenate. Aš padėsiu jums pažinti savo Sūnaus meilę. Per jus aš triumfuosiu. Dėkoju jums."

Dievo Motina ir vėl Ji priminė mums melstis už kunigus ir, kad jų palaiminimas - tai Jos Sūnaus Jėzaus palaiminimas.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš ateinu pas jus su Motinišku troškimu, kad atiduotumėte man savo širdis. Mano vaikai, duokite jas man su visišku pasitikėjimu ir nebijodami. Aš įdėsiu savo Sūnų ir Jo gailestingumą į jūsų širdis. Tokiu būdu, mano vaikai, žvelgsite į jus supantį pasaulį kitomis akimis. Jūs matysite savo artimą, jausite jo skausmą ir kančią. Jūs nenugręžkite savo galvos nuo tų, kurie kenčia, nes mano Sūnus nugręš savąją nuo tų, kurie taip daro. Vaikai, nedvejokite."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, nebūkite kietaširdžiai Dievo gailestingumui, kuris taip gausiai išliejamas ant jūsų šiuo jūsų laikmečiu. Šiuo ypatingu maldos metu, leiskite man perkeisti jūsų širdis, kad galėtumėte padėti man prikelti savo Sūnų visose širdyse ir, kad mano širdis triumfuotų. Dėkoju jums."

Dievo Motina pridūrė: „Nepamirškite, kad jūsų ganytojams reikia jūsų maldų“. Tada Ji ir vėl pabrėžė, kad Ji mus laimina savo Motiniškuoju palaiminimu, tačiau didžiausias yra kunigo palaiminimas.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. kovo 02 d.:

„Šiandien aš kalbėsiu jums apie tai, ką jūs pamiršote. Brangūs vaikai, mano vardas yra Meilė. Tai yra meilė, kad aš esu jūsų tarpe taip ilgai, nes Didi Meilė siunčia mane. Aš laukiu to paties iš jūsų. Aš prašau meilės jūsų šeimose. Aš prašau, kad jūs atpažintumėte meilę savo brolyje. Tik tokiu būdu, per meilę, jūs pamatysite Didžiausios Meilės Veidą. Tegul pasninkas ir malda būna jūsų kelrodė žvaigždė. Atverkite savo širdis meilei, būtent, išganymui. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. vasario 02 d.:

Apsireiškimo metu Dievo Motina kalbėjo tik su Mirjana - pasauliui nebuvo perduotas joks pranešimas.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai. Šiuo šventu laiku, kupinu Dievo malonės ir Jo meilės, kuri siunčia mane pas jus, aš meldžiu jūsų, nebūkite akmeninėmis širdimis. Tegul pasninkas ir malda būna jūsų ginklas artėjant prie Jėzaus ir Jo, mano Sūnaus, pažinimo. Sekite manimi ir mano ryškiu pavyzdžiu. Aš padėsiu jums. Aš esu su jumis. Dėkoju jums!“

Mirjana pasakė: „Visą tą laiką Dievo Motinos veidas buvo kupinas skausmo ir sielvarto. Ji man kalbėjo apie tai, ko aš dar negaliu jums atskleisti... Jos veido išraiška buvo ypač rimta, kada Ji akcentavo kunigo palaiminimo svarbą ir prašė pasninkauti ir melstis už juos.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. gruodžio 02 d.:

„Brangūs vaikai, šiuo džiaugsmingu mano Sūnaus laukimo metu aš trokštu, kad visos jūsų žemiško gyvenimo dienos būtų džiaugsmingas mano Sūnaus laukimas. Aš kviečiu jus šventumui. Kviečiu jus būti tokiais mano šventumo apaštalais, kad per jus Geroji Naujiena apšviestų visus tuos, kurie susitiks jus. Pasninkaukite, melskitės ir aš būsiu su jumis. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. lapkričio 02 d.:

„Brangūs vaikai, mano atėjimas pas jus, mano vaikai, yra Dievo meilė. Dievas siunčia mane perspėti jus ir nurodyti jums teisingą kelią. Neužmerkite savo akių tiesai, mano vaikai. Jūsų laikas yra trumpas. Neleiskite iliuzijoms pradėti valdyti jus. Kelias, kuriuo noriu jus vesti, yra taikos ir meilės kelias. Tai kelias, kuris veda pas mano Sūnų, jūsų Dievą. Duokite man savo širdis, kad galėčiau įdėti į jas savo Sūnų ir padaryti jus mano apaštalais - taikos ir meilės apaštalais. Dėkoju jums."

Dievo Motina paprašė neužmiršti savo ganytojų savo maldose.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. spalio 02 d.:

Apsireiškimas vyko Čenakolo bendruomenėje.

„Brangūs vaikai, aš ateinu pas jus šiuo jūsų laikmečiu, kad pakviesčiau jums kvietimą amžinybei. Aš kviečiu jus meilei, nes tik per meilę suvoksite Dievo meilę. Daugelis mano, kad tiki Dievu ir žino Jo įsakymus. Jie mėgina gyventi tais įsakymais, tačiau nedaro to, kas svarbiausia – jie nemyli Jo. Mano vaikai, melskitės ir pasninkaukite. Tai yra kelias, kuris padės jums atsiverti ir pamilti. Tik per Dievo meilę galima pasiekti Dangų. Aš esu su jumis. Aš lydėsiu jus su Motiniška meile. Dėkoju, kad atsiliepėte.“

Po to Dievo Motina dar pasakė: „Mano vaikai, kunigų rankos - tai palaimintos mano Sūnaus rankos. Gerbkite jas.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. rugsėjo 02 d.:

Dievo Motina pasakė: „Jūs žinote, kad mes susirenkame čia, idant padėčiau jums pažinti Dievo meilę".

Paskui kalbėjo su Mirjana apie būsimus laikus. Po to pasakė: „Aš surenku jus po savo Motiniškuoju apsiaustu, kad padėčiau jums pažinti Dievo meilę ir Jo didybę. Vaikeliai mano, Dievas didis. Didūs yra Jo darbai. Neapgaudinėkite savęs, kad be Jo galite daryti bet ką. Negalite žengti nė žingsnio, vaikeliai mano. Eikite ir liudykite Jo meilę! Aš esu su jumis. Dėkoju jums."

Dievo Motina vėl pabrėžė kunigų palaiminimo svarbą. Ji pasakė: "Šventikų palaiminimas, pats didingiausias palaiminimas, kurį galite gauti šioje Žemėje. Kai laimina kunigas tuo metu laimina mano Sūnus Jėzus.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. rugpjūčio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu laikmečiu aš ateinu pas jus parodyti jums kelią į taiką. Aš myliu jus beribe meile ir trokštu, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kad kiekviename matytumėte mano Sūnų – neišmatuojamą meilę. Kelias į taiką veda tik ir tik per meilę. Duokite man, jūsų Motinai, savo ranką ir leiskite man vesti jus. Aš esu Taikos Karalienė. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. liepos 02 d.:

"Brangūs vaikai! Dievas sukūrė jus ir suteikė jums laisvą valią, kad pažintumėte ir pasirinktumėte gyvenimą ar mirtį. Kaip Motina, su Motiniška meile trokštu padėti jums pažinti ir pasirinkti gyvenimą. Mano vaikai, neapsigaukite klaidinga ramybe ir netikru džiaugsmu. Leiskite man, mano brangūs vaikai, parodyti jums tikrą kelią, kelią kuris veda į gyvenimą – pas mano Sūnų. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. birželio 02 d.:

Šį kartą Dievo Motina neperdavė tradicinio pranešimo. Ji palaimino susirinkusius ir atneštus šventus daiktus. Su rimtumu veide Dievo Motina dar kartą pabrėžė kunigo palaiminimo svarbą. Su skausmu ir meile Dievo Motina pasakė: „Atminkite, mano vaikai, kad tai mano Sūnus jus laimina. Nepriimkite to taip paviršutiniškai.“

Po to Dievo Motina kalbėjo Mirjanai apie būsimus įvykius ir tarė: „Nėra kito kelio išskyrus mano Sūnų. Nemanykite, kad turėsite ramybę ir džiaugsmą, jei neteiksite Jam pirmos vietos.“

Mirjana pasakė: „Negaliu pasakyti ar Dievo Motina buvo liūdna ar džiaugsminga: Ji tiesiog buvo susirūpinusi, mylinčiu nerimu veide“.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai, aš ateinu pas jus kaip Motina. Ateinu su atvira Širdimi, kupina meilės jums, mano vaikams. Apvalykite savo širdis nuo visko, kas trukdo jums priimti mane ir pažinti mano Sūnaus meilę. Per jus mano Širdis trokšta laimėti – trokšta triumfuoti. Atverkite savo širdis! Aš vesiu jus prie to. Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. balandžio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Ateinu pas jus, nes trokštu savo pačios pavyzdžiu parodyti jums maldos už tuos, kurie dar nepažino Dievo meilės, svarbą. Paklauskite patys savęs, ar jūs sekate manimi? Mano vaikai, argi jūs neatpažįstate šių laikų ženklų? Argi jūs nekalbate apie juos? Ateikite, sekite manimi. Kaip Motina, kviečiu jus. Dėkoju, kad atsiliepėte.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. kovo 02 d.:

Dievo Motina buvo liūdna ir verkė. Ji meldėsi už netikinčiuosius, kuriuos vadina „tais, kurie dar nepažino Dievo meilės". Ji palaimino visus susirinkusius ir atneštus religinius daiktus. Dievo Motina kalbėjo su Mirjana apie esančią situaciją pasaulyje ir tris kartus pakartojo: "Dievas yra meilė! Dievas yra meilė! Dievas yra meilė!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. sausio 02 d.:

„Brangūs vaikai! Gimė mano Sūnus. Jūsų Išganytojas yra čia, su jumis. Kas kliudo jūsų širdims priimti Jį? Kiek daug klaidingų dalykų yra jūsų širdyse? Pasninku ir malda apvalykite savo širdis. Pripažinkite mano Sūnų ir priimkite Jį. Tik Jis gali suteikti jums tikrą taiką ir tikrą meilę. Kelias į amžinąjį gyvenimą yra Jis, mano Sūnus. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. lapkričio 02 d.:

Apsireiškimas vyko Čenakolo bendruomenėje, kur susirinko gausybė žmonių. Po apsireiškimo Mirjana pasakė: "Dievo Motina neperdavė jokio pranešimo. Ji buvo liūdna ir susisielojusi. Ji pasakė tai, ko negaliu atskleisti. Aš meldžiau Jos, kad Ji įeitų į mūsų širdis. Aš klausiau Jos, kaip mes galime Jai padėti. Tačiau Dievo Motina nieko neatsakė. Ji tik palaimino visus atneštus religinius daiktus.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. spalio 02 d.:

„Brangūs vaikai, ateinu pas jus kaip Motina. Aš atnešu jums savo Sūnaus ramybę ir meilę. Išvalykite savo širdis ir pasiimkite mano Sūnų su savimi. Neškite tikrą ramybę ir džiaugsmą kitiems.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. rugsėjo 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina aš ateinu čia ir atskleidžiu jums, kaip stipriai Dievas, jūsų Tėvas, myli jus. O jūs? Kur esate jūs, mano vaikai? Kas jūsų širdyje yra pirmoje vietoje? Kas neleidžia jums, kad mano Sūnus būtų pirmoje vietoje? Mano vaikai, leiskite Dievo palaimai lietis ant jūsų. Tegul Dievo ramybė skverbiasi į jus - ramybė, kurią mano Sūnus, tik Jis vienintelis, teikia.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. rugpjūčio 02 d.:

„Aš atėjau pas jus išskėstomis rankomis, kad apglėbčiau jus po savo skraiste. Negaliu to padaryti, kol jūsų širdys yra pripildytos netikro blizgesio ir netikrų stabų. Apvalykite savo širdį ir leiskite mano angelams giedoti joje! Tuomet aš apgaubsiu jus savo skraiste, aš duosiu jums savo Sūnų - tikrą ramybę ir laimę. Nedelskite, mano vaikai! Dėkoju jums!“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. liepos 02 d.:

„Brangūs vaikai, kaip Motina aš džiaugiuosi su jumis ir tam, kaip Motina, kviečiu jus. Aš atnešu jums savo Sūnų; savo Sūnų – jūsų Dievą. Apvalykite savo širdis ir nulenkite galvą prieš jūsų vienintelį Dievą. Tegul mano Motiniška Širdis šokinėja iš džiaugsmo. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. gegužės 02 d.:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis, kad nuvesčiau jus visus pas savo Sūnų. Aš trokštu nuvesti visus jus į išganymą. Sekite manimi, nes tik tokiu būdu galėsite atrasti tikrą taiką ir laimę. Mano brangūs vaikai, eikite su manimi.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. kovo 02 d.:

„Brangūs vaikai! Darykite tai, ką aš darau! Ateikite, dalinkite meilę ir savo asmeniniu pavyzdžiu teikite kiekvienam mano Sūnų."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2004 m. gruodžio 02 d.:

„Man reikia jūsų! Kviečiu jus! Man reikia jūsų pagalbos! Susitaikykite patys su savimi, su Dievu, su savo kaimynais. Tokiu būdu padėsite man. Atverskite netikinčius. Nušluostykite ašaras nuo mano veido!"

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2003 m. spalio 02 d.:

Retai pasitaiko, kad Mirjana Soldo dalintųsi pranešimais, kuriuos gauna kiekvieno mėnesio 02d. su kitais. Tačiau ji paskelbė šį 2-ros dienos pranešimą. Ji pasakė, kad Švenčiausioji Motinėlė perdavė jai tokį pranešimą:

„Brangūs vaikai, atiduokite man savo širdis pilnai. Leiskite man paimti jus pas savo Sūnų, kuris yra tikra taika ir laimė. Nesileiskite apgaunami klaidingos šviesos, kuri jus supa ir yra siūloma. Neleiskite, kad šėtonas valdytų jus klaidinga taika ir laime. Ateikite pas mane. Aš esu su jumis!"

Mirjana pasakė, kad Dievo Motina visą laiką verkė, kai sakė šį pranešimą. Iki šiol Ji neverkė nė vieno apsireiškimo metu.1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ