Pranešimai regėtojams


Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2022 m. kovo 18 d.:

Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame savo kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina, patikėjusi jai dešimtąją paslaptį, pasakė, kad jai pasirodys kartą per metus kovo 18 d. Taip buvo visus šiuos metus. Apsireiškimas prasidėjo 13.34 val. ir truko iki 13.40 val.

Pranešimas, kurį perdavė Dievo Motina per Mirjaną:

''Brangūs vaikai! Su motiniška meile kviečiu jus, kad pilni jėgų, tikėjimo ir pasitikėjimo žvelgtumėte į mano Sūnų. Atverkite Jam savo širdis ir nebijokite. Nes mano Sūnus yra pasaulio šviesa ir Jame yra taika ir viltis. Štai kodėl aš kviečiu jus vėl ir vėl melstis už tuos mano vaikus, kurie nepažino mano Sūnaus meilės, kad mano Sūnus apšviestų ir jų širdis savo meilės ir vilties šviesa, o jums, mano vaikai, duotų drąsos ir suteiktų jums ramybės bei vilties. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.''

(Dievo Motina visus palaimino.)

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2021 m. kovo 18 d.:


Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina perdavė Mirjanai dešimtąją paslaptį, ir pažadėjo, kad Ji apsireikš jai kartą metuose, kovo 18 d. Taip ir buvo iki šiol.

"Brangūs vaikai, motiniškai kviečiu jus grįžti prie Evangelijos džiaugsmo ir tiesos. Grįžkite prie mano Sūnaus meilės, nes Jis laukia jūsų išskėstomis rankomis. Visa, ką darote gyvenime, darykite drauge su mano Sūnumi, su meile ir būsite palaiminti. Tegu jūsų dvasingumas būna vidinis, o ne vien tik išorinis. Tik taip jūs tapsite nuolankūs ir didžiadvasiai, pripildyti meilės ir džiaugsmo. O mano Motiniška Širdis džiaugsis kartu su jumis. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2020 m. kovo 18 d.:


Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina perdavė Mirjanai dešimtąją paslaptį, ir pažadėjo, kad Ji apsireikš jai kartą metuose, kovo 18 d. Taip ir buvo iki šiol. Apsireiškimas prasidėjo 13:41 val. ir tęsėsi iki 13:47 val.:

"Brangūs vaikai! Mano Sūnus, kaip Dievas, visada žvelgė pro laiką. Kaip Jo motina, aš regiu laike per Jį. Matau gražius ir liūdnus dalykus. Bet aš matau, kad meilė vis dar egzistuoja ir kad reikia padaryti taip, kad ji būtų pažinta. Vaikai mano, jūs negalite būti laimingi, jei nemylite vienas kito, jei neturite meilės savo gyvenimo kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną akimirką. Ir aš, kaip motina, ateinu pas jus iš meilės, kad padėčiau jums pažinti tikrą meilę ir kad pažintumėte mano Sūnų. Štai kodėl aš jus kviečiu nuolat iš naujo ir vis labiau trokšti meilės, tikėjimo ir vilties. Vienintelis šaltinis, iš kurio galite gerti, yra pasitikėjimas Dievu, mano Sūnumi. Mano vaikai, neramumų ir atsižadėjimo akimirkomis ieškokite tik mano Sūnaus veido. Gyvenkite Jo žodžiais ir nebijokite. Melskitės ir mylėkite nuoširdžiais jausmais, gerais darbais ir padėkite, kad pasaulis pasikeistų ir mano Širdis triumfuotų. Kaip ir mano Sūnus, sakau jums, mylėkite vienas kitą, nes be meilės nėra išganymo. Dėkoju jums, vaikai mano."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2019 m. kovo 18 d.:


"Mano vaikai, kaip motina, Taikos Karalienė, kviečiu jus priimti mano Sūnų, kad Jis galėtų apdovanoti jus sielos ramybe, kad galėtų suteikti jums tai, kas yra teisinga, kas yra gera jums. Vaikai mano, mano Sūnus pažįsta jus. Jis gyveno kaip žmogus ir, tuo pačiu metu, kaip Dievas. Slėpiningas gyvenimas: žmogaus kūnas - Dievo dvasia. Todėl, mano vaikai, kai mano Sūnus žvelgia į jus savo Dieviškomis akimis, Jis prasiskverbia į jūsų širdis. Jo švelnus, šiltas žvilgsnis jūsų širdyje ieško Savęs. Ar gali surasti save, mano vaikai? Priimkite Jį, ir skausmo bei kentėjimo momentai taps palaimos momentais. Priimkite Jį, ir sieloje apturėsite ramybę - jūs skleisite ją visiems aplink save, o šito jums dabar labiausiai reikia. Paklausykite manęs, mano vaikai. Melskitės už ganytojus, už tuos, kurių rankas palaimino mano Sūnus. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2018 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai! Mano gyvenimas žemėje buvo paprastas. Mylėjau ir džiaugiausi mažais dalykais. Mylėjau gyvenimą – Dievo dovaną, nors skausmai ir kančios perverdavo mano širdį. Vaikai mano, turėjau tikėjimo jėgą ir begalinį pasitikėjimą Dievo meile. Visi, kas turi tikėjimo jėgą, yra stipresni. Tikėjimas padeda gyventi gėriu, ir tuomet reikiamą akimirką visada ateina Dievo meilės šviesa. Tai yra jėga, kuri paremia skausme ir kančioje. Vaikai mano, melskite tikėjimo jėgos, pasitikėkite Dangiškuoju Tėvu ir nebijokite. Žinokite, kad nei vienas Dievo kūrinys nebus prarastas, bet gyvens amžinai. Kiekvienas skausmas turi savo pabaigą, ir tada prasideda gyvenimas laisvėje, ten, kur ateina visi mano vaikai, kur sugrįžtama. Mano vaikai, jūsų kova yra sunki. Ji bus dar sunkesnė, tačiau jūs sekite mano pavyzdžiu. Melskite tikėjimo jėgos ir pasitikėkite Dangiškojo Tėvo meile. Esu su jumis, apsireiškiu jums, padrąsinu jus. Su neapsakoma motiniška meile myliu jūsų sielas. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2017 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai! Mano motiniškas troškimas yra, kad jūsų širdys būtų pripildytos taikos, kad jūsų sielos būtų švarios, kad mano Sūnaus akivaizdoje galėtumėte regėti Jo veidą. Nes, mano vaikai, aš, kaip motina, žinau, jog esate ištroškę paguodos, vilties ir apsaugos. Jūs, vaikai mano, sąmoningai ar nesąmoningai ieškote mano Sūnaus. Ir aš tuo metu, kai gyvenau Žemėje, džiaugiausi, kentėjau, kantriai išgyvenau skausmus, kol mano Sūnus visoje savo šlovėje jų nepašalino. Todėl sakau savo Sūnui: „Visada padėk jiems!“ Jūs, mano vaikai, per tikrą meilę apšvieskite egoizmo tamsą, kuri vis labiau apgaubia mano vaikus. Būkite didžiadvasiai. Tegul jūsų ir rankos ir širdis visada būna atvertos. Nebijokite. Atsiduokite mano Sūnui su pasitikėjimu ir viltimi. Žvelgdami į Jį gyvenkite su meile. Mylėti - reiškia aukotis, kentėti, tačiau niekuomet neteisti. Mylėti – reiškia gyventi mano Sūnaus žodžiais. Vaikai mano, kaip motina sakau jums: tik tikra meilė veda į amžiną laimę. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2016 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai, su Motiniška, kupina meilės jums, mano vaikai, Širdimi, trokštu išmokyti jus pilnai pasitikėti Dievu Tėvu. Noriu išmokyti jus per vidinį regėjimą ir vidinę klausą vykdyti Dievo valią. Trokštu išmokyti jus beribiai pasitikėti Jo malonėmis ir Jo meile, taip, kaip aš visados pasitikėjau. Todėl, mano vaikai, išvalykite savo širdis. Išsilaisvinkite iš visko, kas jus riša tik su žemiškais dalykais ir per jūsų maldą ir aukas leiskite formuoti jūsų gyvenimą tam, kas Dieviška; kad jūsų širdyje būtų Dievo Karalystė; kad pradėtumėte gyventi vildamiesi Dievu Tėvu; kad visuomet stengtumėtės eiti su mano Sūnumi. Tačiau, kad visa tai įvyktų, turite būti skurdūs dvasia ir pripildyti meile ir gailestingumu. Privalote turėti švarią ir tuščią širdį ir visada būti pasiruošę tarnystei. Mano vaikai, paklausykite manęs, sakau tai jūsų išganymo labui. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2015 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai! Iš visos širdies prašau jūsų, prašau jūsų, vaikai, apvalykite savo širdis nuo nuodėmės ir pakelkite jas į Dievą ir amžinąjį gyvenimą. Prašau jūsų, būkite jautrūs ir atviri tiesai. Neleiskite, kad visa, kas žemiška, atitolintų nuo pažinimo tikrosios malonės - vienybės su mano Sūnumi. Vedu jus tikros išminties keliu, nes tik dėka tikros išminties galite pažinti tikrą ramybę ir tikrą gėrį. Negaiškite laiko, ieškodami Dangiškojo Tėvo ženklų, nes Jis jums jau davė didžiausią ženklą - tai mano Sūnus. Todėl, mano vaikai, melskitės, kad Šventoji Dvasia galėtų įvesti jus į tiesą, padėtų jums ją pažinti ir per tiesos pažinimą taptumėte viena su Dangiškuoju Tėvu ir mano Sūnumi. Tai yra pažinimas, kuris teikia laimę žemėje bei atveria amžinojo gyvenimo ir beribės meilės duris. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2014 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai, kaip Motina, noriu būti pagalba jums, trokštu savo Motiniškąja meile padėti jums atverti savo širdį ir skirti joje pirmą vietą mano Sūnui. Trokštu, kad per jūsų meilę mano Sūnui ir per jūsų maldą, apšviestų jus Dieviška šviesa ir pripildytų jus Dievo gailestingumas. Trokštu, kad tokiu būdu būtų išsklaidyta tamsa ir mirtinas šešėlis, kuris nori jus apsupti ir suklaidinti; trokštu, kad pajustumėte palaiminimo, sklindančio iš Dievo pažado, džiaugsmą. Jūs, žmonių vaikai, esate Dievo vaikai, esate mano vaikai. Todėl, vaikai mano, vaikščiokite keliais, kuriais veda jus mano meilė, kuri moko nuolankumo, išminties ir randa kelią pas Dangiškąjį Tėvą. Melskitės kartu su manimi už tuos, kurie nepriima manęs ir neseka paskui mane, už tuos, kurie dėl savo užkietėjusios širdies negali jausti džiaugsmo, kurį suteikia nuolankumas, pamaldumas, ramybė ir meilė – mano Sūnaus džiaugsmo. Prašykite, kad jūsų ganytojai visada suteiktų Dievo palaiminimo džiaugsmą savo palaimintomis rankomis. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2013 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad su visišku pasitikėjimu ir džiaugsmu garbintumėte Viešpaties Vardą ir, kad diena iš dienos iš širdies dėkotumėte Jam už Jo didžią meilę. Per šią meilę, kurią mano Sūnus parodė ant kryžiaus, suteikė galimybę, kad jums viskas būtų atleista, kad nereikėtų gėdytis ir slėptis ar bijoti atverti savo širdies durų mano Sūnui. Priešingai, vaikai mano, susitaikykite su Dangiškuoju Tėvu, kad galėtumėte pamilti patys save taip, kaip jus myli mano Sūnus. Kai pamilsite save, mylėsite ir kitus žmones, matysite juose mano Sūnų ir suvoksite Jo meilės didybę. Gyvenkite tikėjimu! Mano Sūnus per mane paruošia jus darbams, kuriuos nori atlikti per jus, per kuriuos nori tapti žinomu. Dėkokite Jam. Ypatingai dėkokite Jam už ganytojus, už jūsų tarpininkus susitaikant su Dangiškuoju Tėvu. Aš dėkoju jums, savo vaikams. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2012 m. kovo 18 d.:


"Brangūs vaikai! Aš ateinu pas jus, nes trokštu būti jūsų motina, jūsų užtarėja. Trokštu būti jungiančiąja grandimi tarp jūsų ir Dangiškojo Tėvo - jūsų tarpininke. Trokštu paimti jus už rankos ir eiti su jumis kovoje prieš piktąją dvasią. Vaikai mano, pasiaukokite man visiškai. Aš paimsiu jūsų gyvenimus į savo motiniškas rankas ir išmokysiu meilės bei taikos ir tada atiduosiu savo Sūnui. Aš prašau jūsų melstis ir pasninkauti, nes tik taip suvoksite, kaip teisingai liudyti mano Sūnų per mano Motinišką Širdį. Melskitės už savo ganytojus, kad būdami vieningi su mano Sūnumi visada galėtų džiaugsmingai skelbti Dievo žodį. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2011 m. kovo 18 d.:

Apsireiškimas vyko prie Mėlynojo Kryžiaus.

Dievo Motina pasakė:
Brangūs vaikai! Aš esu su jumis vardan didžiausios Meilės, vardan brangiojo Dievo, kuris priartėjo prie jūsų per mano Sūnų ir parodė jums tikrąją meilę. Aš trokštu vesti jus Dievo keliu. Trokštu išmokyti jus tikros meilės, kad kiti ją matytų jumyse, kad jūs matytumėte ją kituose, kad jūs būtumėte broliu kitiems, kad kiti jumyse matytų gailestingąjį brolį. Vaikai mano, nebijokite atverti man savo širdis. Su Motiniška meile parodysiu jums, ko tikiuosi iš kiekvieno jūsų, ko tikiuosi iš savo apaštalų. Sekite manimi. Dėkoju jums."

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2010 m. kovo 18 d.:

Apie kelis tūkstantčius piligrimų susirinko rožančiaus maldai prie Mėlynojo Kryžiaus. Apsireiškimas prasidėjo 13:50 ir tęsėsi iki 13:54.

Dievo Motina pasakė:
„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus mylėti visa savo širdimi ir visa savo siela. Melskite meilės dovanos, nes kada siela myli, ji šaukiasi mano Sūnaus. Mano Sūnus neatstumia to, kuris Jo šaukiasi ir kuris trokšta gyventi pagal Jį. Melskitės už tuos, kurie nesuvokia meilės, kurie nesupranta, ką reiškia mylėti. Melskite, kad Dievas jiems būtų Tėvas, o ne teisėjas. Vaikai mano, būkite mano apaštalais, būkite mano meilės upe. Man reikia jūsų. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2009 m. kovo 18 d.:

Keli tūkstančiai maldininkų susirinko rožančiaus maldai prie Mėlynojo Kryžiaus. Apsireiškimas prasidėjo 13:52 ir tęsėsi iki 13:58.

Dievo Motina pasakė:
„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus nuoširdžiai ir ilgai žvelgti į savo širdis. Ką jose pamatysite? Kur jose yra mano Sūnus ir troškimas sekti paskui mane pas Jį? Vaikai mano, tegul šis atsižadėjimų metas būna laikas, kada savęs paklausite: ko asmeniškai iš manęs nori mano Dievas? Ką aš turiu daryti? Melskitės, pasninkaukite, tebūna širdis pilna gailestingumo. Neužmirškite savo ganytojų. Melskitės, kad nepaklystų, kad liktų mano Sūnuje, kad būtų geri ganytojai savo kaimenei.“
Dievo Motina pažvelgė į visus dalyvaujančius ir pasakė: „Vėlgi sakau jums: jei žinotumėte, kaip aš jus myliu - verktumėte iš džiaugsmo. Dėkoju.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2008 m. kovo 18 d.:

Virš tūkstančio tikinčiųjų susibūrė rožinio maldai Čenakolo bendruomenėje. Apsireiškimas prasidėjo 14:01 val. ir truko iki 14:08 val.

Mirjana pasakė:
„Dar niekada neregėjau, kad Dievo Motina į mus kreiptųsi tokiu būdu – Ji ištiesė į mus savo rankas ir stovėdama ištiestomis rankomis tarė:
„Brangūs vaikai, šiandien ištiesiu savo rankas į jus. Nebijokite priimti jų. Jos trokšta duoti jums meilę, taiką ir pagalbą išganyme. Ir todėl, vaikai mano, priimkite jas. Pripildykite mano Širdį džiaugsmu ir aš nuvesiu jus į šventumą. Kelias, kuriuo jus vedu, yra sunkus, pilnas pagundų ir nuopuolių. Aš būsiu su jumis ir mano rankos laikys jus. Būkite ištvermingi, kad mes kelio pabaigoje, visi kartu, su džiaugsmu ir meile galėtume laikytis už mano Sūnaus rankų. Eikite su manimi, nebijokite. Dėkoju jums.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2007 m. kovo 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 14:07 val. ir tęsėsi iki 14:12 val. Dievo Motina perdavė šį pranešimą:

„Brangūs vaikai! Ateinu pas jus kaip Motina su dovanomis. Ateinu su meile ir gailestingumu. Brangūs vaikai, aš turiu didelę Širdį. Trokštu, kad pasninku ir malda būtų apvalytos Joje visos jūsų širdys. Trokštu, kad per meilę mūsų širdys drauge triumfuotų. Trokštu, kad per šį triumfą pamatytumėte tikrąją tiesą, tikrą kelią ir tikrą gyvenimą. Trokštu, kad galėtumėte pamatyti mano Sūnų. Dėkoju jums.“

Dievo Motina palaimino mus visus ir devocionalijas. Ji vėl pabrėžė, kad tai yra tik jos motiniškas palaiminimas ir paprašė kasdien melstis už tuos (Dievo Motinos žodžiai):„kuriuos mano Sūnus išsirinko ir palaimino“.(man regis, kad tai liečia kunigus – pridūrė Mirjana).

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2006 m. kovo mėn. 18 d.:


„Mieli vaikai! Šiuo Gavėnios metu, kviečiu jus vidiniam atsižadėjimui. Kelias į tai veda jus per meilę, pasninką, maldą ir gerus darbus. Tik per visišką vidinį atsižadėjimą jūs pažinsite Dievo meilę ir laikmečio, kuriame jūs gyvenate, ženklus. Jūs būsite šių ženklų liudytojais ir pradėsite apie juos kalbėti. Trokštu atvesti jus prie to. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2005 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 14:09 ir truko iki 14:14. Dievo Motina perdavė šį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Aš ateinu pas jus kaip mama, kuri visų pirma myli savo vaikus. Vaikeliai, aš trokštu išmokyti ir jus mylėti ir meldžiu šito. Aš meldžiu, kad jūs atpažintumėte mano Sūnų kiekviename artimame. Kelias pas mano Sūnų, kuris yra tikroji ramybė ir meilė, prasideda nuo meilės artimui. Mano vaikeliai, melskitės ir pasninkaukite, kad jūsų širdys būtų atviros šiai mano intencijai.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2004 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 13:58 ir truko iki 14:03. Dievo Motina perdavė sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Ir šiandieną, kupina meilės Širdimi žiūrėdama į jus, trokštu pasakyti jums, kad tai, ko jūs nuolat ieškote, ko ilgitės, vaikučiai mano, yra čia, prieš jus. Pakanka, kad jūs, apvalytoje širdyje pirmoje vietoje patalpintumėte mano Sūnų ir tuomet jūs praregėsite. Paklausykite manęs ir leiskite man, kaip Motinai, vesti jus prie to.”

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2003 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 8:55 ir truko iki 9:02. Dievo Motina perdavė sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiuo šventu maldos ir pasninko metu ypatingai kviečiu jus rinktis. Dievas davė jums laisvą valią, kad pasirinktumėte gyvenimą ar mirtį. Širdimi įsiklausykite į mano pranešimus, kad suprastumėte, ką reikia daryti ir kaip rasti kelią į gyvenimą. Vaikai mano, jūs nieko negalite be Dievo – nepamirškite apie tai nė akimirkai. Nes kas jūs esate ir ką darysite žemėje, jeigu ir vėl sugrįšite į ją. Nerūstinkite Dievo, bet sekite paskui mane į gyvenimą. Dėkoju, kad esate čia.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2002 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 9:27 ir truko iki 9:34. Dievo Motina perdavė šį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Kaip Motina prašau jūsų, atverkite savo širdis, duokite jas man ir nieko nebijokite. Aš būsiu su jumis ir išmokysiu jus kaip pastatyti Jėzų į pirmą vietą. Išmokysiu jus mylėti Jį ir pilnai Jam priklausyti. Brangūs vaikai, supraskite, kad be mano Sūnaus nėra išganymo. Turite įsisąmoninti, kad Jis yra jūsų pradžia ir jūsų pabaiga. Tik suvokę tai, galite būti laimingi ir užsitarnauti amžinąjį gyvenimą. Aš, kaip jūsų Motina, trokštu jums šito. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2001 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 9:45 ir truko 5 minutes. Vizionierė Mirijana pasakė, kad Dievo Motina atrodė ryžtinga žodžiuose, palaimino susirinkusius ir perdavė sekantį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus meilei ir gailestingumui. Dovanokite vieni kitiems meilę, kaip ir jūsų Tėvas dovanoja jums. Būkite gailestingi (pauzė) širdimi. Darykite gerus darbus ir nedelskite, kad jūsų lauktų pernelyg ilgai. Kiekvienas gailestingumas, kuris kyla iš širdies, priartina jus prie mano Sūnaus.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 2000 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 9:55 ir truko apie 5 minutes. Dievo Motina meldėsi už visus ir visus palaimino. Mirjana, ypatingu būdu, paaukojo visus sergančiuosius. Šį kartą Dievo Motina nieko nesakė apie paslaptis.
„Brangūs vaikai! Neieškokite veltui ramybės ir laimės nederamose vietose ir nederamuose dalykuose. Neleiskite, kad iš meilės tuštybei, jūsų širdys taptų užkietėjusiomis. Šaukitės mano Sūnaus vardo. Priimkite Jį į širdį. Tiktai mano Sūnaus vardu patirsite širdyje tikrąją laimę ir tikrąją ramybę. Tik taip pažinsite Dievo meilę ir toliau ją skleisite. Kviečiu jus tapti mano apaštalais.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 1999 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas truko šešias minutes nuo 10:14 iki 10:20. Dievo Motina kalbėjo apie paslaptis. Visus palaimino.
"Brangūs vaikai! Trokštu, kad atiduotumėte man savo širdis, kad galėčiau jus vesti keliu, vedančiu į šviesą ir į amžinąjį gyvenimą. Nenoriu, kad jūsų širdys klaidžiotų prieblandoje. Padėsiu jums. Būsiu su jumis Dievo meilės ir gailestingumo atradimo kelyje. Kaip Motina, prašau, kad jūs leistumėte man tai vykdyti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 1998 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas truko apie 4-5 minutes. Dievo Motina kalbėjo Mirjanai apie paslaptis, palaimino visus susirinkusius ir perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad būtumėte mano šviesa, kad apšviestumėte tuos, kurie dar gyvena tamsybėse, kad pripildytumėte jų širdis Taika ir Ramybe, mano Sūnumi. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 1997 m. kovo mėn. 18 d.:

Apsireiškimas prasidėjo 13:50 ir truko šešias minutes. Dievo Motina nekalbėjo apie paslaptis ir perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Kaip Motina prašau jūsų neeikite keliu, kuriuo ėjote. Tai kelias be meilės artimui ir mano Sūnui. Tame kelyje rasite tik širdies kietumą ir tuštumą, o ne ramybę, kurios visi šaukiatės. Tikrą ramybę turės tik tas, kas savo artimame mato ir myli mano Sūnų. Tas, kurio širdyje viešpatauja tik mano Sūnus, žino, ką reiškia taika ir ramybė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 1996 m. kovo mėn. 18 d.:

Ir šiais metais apsireiškimas vyko kovo 18 d. Po apsireiškimo Dievo Motina perdavė Mirjanai pranešimą:
„Brangūs vaikai! Norėčiau, kad pasinertumėte į ilgalaikį apmąstymą šio pranešimo, kurį šiandien perduodu jums per mano tarnaitę. Vaikai mano, didi yra Dievo meilė! Neužsidenkite akių, neužsikimškite ausų, kai jums kartoju: didi yra Jo meilė! Išgirskite mano kvietimą ir maldavimą, kuriuos kreipiu į jus: padarykite savo širdis šventomis ir sukurkite jose Viešpaties namus. Tegul Jis pasilieka jose amžinai. Mano akys ir mano Širdis bus čia ir tada, kai nustosiu jums apsireikšti. Elkitės visame kame taip, kaip aš prašau jūsų ir aš nuvesiu jus pas Viešpatį. Neatmeskite Dievo vardo, kad nebūtumėte atmesti. Priimkite mano pranešimus, kad būtumėte priimti. Apsispręskite, vaikai mano, nes dabar yra sprendimo priėmimo metas. Būkite teisingi ir nekaltos širdies, kad galėčiau nuvesti jus pas jūsų Tėvą, nes tai yra didelė Jo meilė, kad esu su jumis. Dėkoju, kad esate čia“

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai 1995 m. kovo mėn. 18 d.:

Tais metais apsireiškimas truko 10 minučių, po kurio Mirjana visa apsipylusi ašaromis nuėjo į savo kambarį. Štai ką Mirjana pasakė apie savo susitikimą su Dievo Motina:
„Sukalbėjome su Dievo Motina tris Tėve Mūsų ir tris Garbė Dievui: pirmas buvo už netikinčius, tai reiškia už tuos, kurie nepažino Dievo meilės; antras – už sielas Skaistykloje, o trečias - žmonių, dalyvavusių apsireiškime, intencijomis. Dievo Motina palaimino visus susirinkusius bei visas devocionalijas. Apsireiškimo metu Dievo Motina nebuvo tokia linksma kaip ankstesnių mano gimtadienių apsireiškimų metu. Sakė man apie paslaptis, bet apie tai aš nieko negaliu pasakyti.”
Į klausimą kodėl ji verkė ir ar Dievo Motina perdavė pranešimą Mirjana atsakė:
„Sunku man kai Dievo Motina išeina. Susitikimas su Ja yra visa ko išsipildymas, jaučiuosi pripildyta. Bet kai išeina, suprantu, kad esu čia žemėje, kad gyvenu be Jos taip, lyg bučiau pamesta, nors žinau, kad taip nėra. Tai iš ties labai sunku, sunku…
Pranešime Dievo Motina sakė apie meilę, kuri yra mums būtina. Ji trokšta, kad žmonės vienas kitą mylėtų, nes Dievas yra meilė ir jeigu mes mylime Dievą mes mylėsime ir vienas kitą. Šį pranešimą aš supratau kaip paguodą ir kad nieko neturime bijoti, jeigu turime meilę.”

Dievo Motinos pranešimas skelbia:
„Brangūs vaikai! Kaip Motina mokau jus tikėjimo ir Dievo meilės jau daug metų. Neparodėte brangiam Tėvui nei dėkingumo, nei pašlovinote Jį. Tapote tušti ir jūsų širdis tapo kieta ir be meilės kenčiančiam jūsų artimui. Aš mokau jus meilės ir rodau jums, kad brangus Tėvas myli jus, o ne jūs Jį. Paaukojo Sūnų dėl jūsų išganymo, mano vaikai. Tol, kol jūs nemylite Jo, nepažinsite savo Tėvo meilės. Nepažinsite Jo, nes Dievas yra meilė. Mylėkite Jį ir nebijokite, nes, mano vaikai, meilė neturi baimės. Jeigu jūsų širdys yra atvertos Tėvui ir jeigu jos kupinos meilės Jam, tai iš kur ta baimė dėl to, kas artinasi? Bijo tie, kurie nemyli, nes laukia bausmės ir žino kokie jie yra tušti ir užkietėję. Brangūs vaikai, aš vedu jus pas meilę, pas brangųjį Tėvą. Vedu jus į amžiną gyvenimą. Amžinasis gyvenimas tai mano Sūnus. Priimkite Jį ir priimsite meilę.”

<<<grįžti atgal1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ