Naujausias pranešimas


2016 m. rugpjūčio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai, ateinu pas jus, esu jūsų tarpe, idant atiduotumėte man savo rūpesčius, kad nuneščiau juos savo Sūnui. Užtariu jus prieš Jį jūsų pačių labui. Žinau, kad kiekvienas jūsų turi savo rūpesčius, savo išbandymus, todėl motiniškai kviečiu jus: ateikite prie mano Sūnaus stalo. Jis jums laužia duoną, atiduoda jums save, suteikia jums viltį. Iš jūsų prašo daugiau tikėjimo, vilties ir gyvenimo džiaugsmo. Prašo iš jūsų vidinės kovos su egoizmu, teisimu ir žmogiškomis silpnybėmis. Todėl aš, kaip Motina, sakau: melskitės! Nes malda suteikia jums jėgų vidinėje kovoje. Mano Sūnus, dar būdamas mažas, dažnai man sakydavo, kad daug žmonių mylės mane ir vadins Motina. Aš čia, tarp jūsų, jaučiu meilę. Dėkoju jums. Dėl šios meilės, aš prašau savo Sūnaus, kad nei vienas iš jūsų, mano vaikai, nesugrįžtumėte namo tokiais pačiais, kokie atvykote čionai, bet pasiimtumėte su savimi kiek įmanoma daugiau vilties, gailestingumo ir meilės, kad būtumėte mano meilės apaštalais, kurie savuoju gyvenimu liudys, kad Dangiškasis Tėvas yra gyvybės šaltinis, o ne mirties. Brangūs vaikai, iš naujo, Motiniškai, prašau jūsų - melskitės už mano Sūnaus išrinktuosius, už jų palaimintas rankas, už savo ganytojus, kad galėtų skelbti mano Sūnų su kuo didesne meile ir tokiu būdu skatinti atsivertimą. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. liepos 25 d.:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau jus pasimetusius. Neturite nei maldos, nei džiaugsmo širdyje. Grįžkite prie maldos, vaikeliai, ir statykite į pirmą vietą Dievą, o ne žmogų. Nepraraskite vilties, kurią nešu jums. Tegul šiuo laikmečiu, vaikeliai, kiekviena diena, būna vis didesnis Dievo ieškojimas savosios širdies tyloje; ir melskitės, melskitės, melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2016 m. liepos 02 d. pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai, Mano tikras, gyvas buvimas jūsų tarpe turėtų padaryti jus laimingais, nes tai yra didžiulė mano Sūnaus meilė. Jis siunčia mane pas jus, kad per mano motinišką meilę suteiktų jums pasitikėjimo. Kad suvoktumėte, jog skausmas ir džiaugsmas, kančia ir meilė daro jūsų sielos gyvenimą intensyviu. Kad ir vėl kviesčiau jus garbinti Jėzaus Širdį, tikėjimo Širdį, Eucharistiją. Mano Sūnus diena dienon, per amžius, sugrįžta gyvas tarp jūsų. Grįžta pas jus, nes niekada ir nepaliko jūsų vienų. Kai vienas iš jūsų, mano vaikų, sugrįžta pas Jį, mano Širdį užlieja džiaugsmas. Todėl, mano vaikai, grįžkite prie Eucharistijos, pas mano Sūnų. Kelias pas mano Sūnų yra sunkus, pilnas išsižadėjimų, bet kelio pabaigoje visada yra šviesa. Aš suprantu jūsų skausmus ir kentėjimus ir motiniška meile nuvalau jūsų ašaras. Pasitikėkite mano Sūnumi – Jis suteiks jums tai, ko jūs net neįsivaizduojate paprašyti. Jūs, mano vaikai, turite tik rūpintis savąja siela, nes Žemėje tik ji viena priklauso jums. Tą sielą, purviną ar švarią, atneškite Dangiškojo Tėvo akivaizdon. Atminkite, jog mano Sūnus visada apdovanoja tikėjimą ir meilę. Prašau jūsų, kad ypatingai melstumėtės už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad gyventų pagal Jį ir mylėtų savo kaimenę. Dėkoju jums.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ