Naujausias pranešimas


„Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė." (Iz 9,1)

"Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje" (Tit 2,11-12)

Tad priimkime šią Šviesą į savo širdį, į savo gyvenimą ir jokia tamsa mūsų neužgoš!

Džiaugsmingos Jėzaus gimimo šventės!


2021 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad Jis suteiktų jums savo ramybę. Vaikeliai, be ramybės jūs neturite nei ateities, nei palaimos, tad grįžkite prie maldos, nes maldos vaisius yra džiaugsmas ir tikėjimas, be kurio jūs negalite gyventi. Šios dienos palaiminimą, kurį jums suteikiame, neškite į savo šeimas ir praturtinkite visus sutiktuosius, kad ir jie pajustų tą malonę, kurią priėmėte. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Taikos Karalienės pranešimas Jakovui Čolo 2021 m. gruodžio 25 d.:

Patikėjusi regėtojui Jakovui Čolo dešimtą paslaptį, Dievo Motina pažadėjo apsireikšti jam kartą metuose 25-tą gruodžio, Šv. Kalėdų dieną, ir tai tęsis iki jo gyvenimo pabaigos. Taip įvyko ir šiemet: apsireiškimas prasidėjo 14.25 val. ir truko 9 minutes.

Pranešimas, kurį perdavė Dievo Motina per Jakovą:

“Brangūs vaikai, jūs esate ir vadinatės Dievo vaikais. Jei tik jūsų širdys jaustų tą beribę Dievo meilę jums, jos garbintų Jį ir dėkotų Jam kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, atverkite savo širdis ir melskite Viešpaties tikėjimo dovanos, kad tikrai taptumėte verti vadintis Dievo vaikais, kurie tyra širdimi dėkoja ir garbina savo dangiškąjį Tėvą. Aš esu su jumis ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu.“

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2021 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Esu su jumis šiuo malonės laiku ir kviečiu jus visus būti taikos ir meilės nešėjais šiame pasaulyje, kuriame, vaikeliai, Dievas per mane kviečia jus būti malda ir meile bei rojaus išraiška čia, žemėje. Tegul jūsų širdys prisipildo džiaugsmo ir tikėjimo Dievu, kad jūs, vaikeliai, visiškai pasitikėtumėte Jo šventa valia. Štai kodėl aš esu su jumis, nes Jis, Aukščiausiasis, siunčia mane tarp jūsų, kad pažadinčiau jumyse viltį, ir jūs taptumėte taikdariais šiame neramiame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ