Naujausias pranešimas


2017 m. sausio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, mano Sūnus buvo meilės ir šviesos šaltinis, kai žemėje kalbėjo visų tautų tautai! Mano apaštalai, sekite paskui Jo šviesą. Tai nėra lengva. Turite tapti mažutėliais. Turite tapti mažesniais už kitus, o per tikėjimą prisipildyti Jo meilės. Nei vienas žmogus žemėje negali išgyventi nuostabaus patyrimo be tikėjimo. Aš esu su jumis. Apsireiškiu jums ateidama, per šiuos žodžius. Noriu liudyti jums savo meilę ir motinišką rūpestį. Mano vaikai, negaiškite laiko klausimams į kuriuos niekada negaunate atsakymo. Jį suteiks Dangiškas Tėvas jūsų žemiško kelio pabaigoje. Visada žinokite, kad Dievas viską žino, Dievas mato, Dievas myli. Mano mylimiausias Sūnus apšviečia gyvenimą, išsklaido tamsybes, o mano Motiniška meilė, kuri mane neša pas jus, yra nenusakoma, paslaptinga, bet reali. Aš išreiškiu jums savo jausmus, meilę, supratimą ir motinišką palankumą. Mano apaštalai, aš laukiu jūsų rožių - maldų, kurios turėtų tapti meilės darbais. Tai yra pačios brangiausios maldos mano motiniškai Širdžiai. Nešu jas savo Sūnui, kuris gimė dėl jūsų. Jis žvelgia į jus ir girdi jus. Mes visada esame arti jūsų. Tai yra meilė, kuri kviečia, vienija, atverčia, suteikia drąsos ir pripildo. Tad, mano apaštalai, visada mylėkite vienas kitą, o mano Sūnų mylėkite labiau už viską. Tai vienintelis kelias, vedantis į išganymą, į amžinąjį gyvenimą. Tai mano pati mieliausia malda, kuri pripildo mano Širdį nuostabiausiu rožių aromatu. Nuolat melskitės už savo ganytojus, kad turėtų jėgų būti mano Sūnaus šviesa. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad apdovanotų jus savąja taika. Atverkite savo širdis, vaikeliai, ir džiūgaukite, kad galite Jį priimti. Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų. Laiminu jus su savo Sūnumi Jėzumi ir kviečiu, kad neprarastumėte vilties ir kad jūsų žvilgsnis ir širdis visuomet būtų nukreipti į dangų ir amžinybę. Tokiu būdu būsite atviri Dievui ir Jo planams. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2016m. gruodžio mėn. 25 d.

Per paskutinį kasdienį apsireiškimą Jakovui, 1998m. rugsėjo 12d. Dievo Motina jam pažadėjo apsireikšti kartą metuose, gruodžio 25d., per Kalėdas. Taip įvyko ir šiais metais. Apsireiškimas prasidėjo 14.20 val ir tęsėsi 10 minučių. Jakovas perdavė šį Dievo Motinos pranešimą:
"Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Vaikai, aš atėjau čia kaip Taikos Karalienė ir tiek kartų kviečiau jus melstis už taiką. Tačiau, vaikai, jūsų širdys yra neramios. Nuodėmė trukdo jums pilnai atsiverti meilei ir taikai, kurias Dievas trokšta jums dovanoti. Vaikai mano, kad gyventumėte taika, pirmiausia reikia turėti taiką savo širdyse ir pilnai atsiduoti Dievui ir Jo valiai. Neieškokite taikos ir džiaugsmo žemiškuose dalykuose, nes jie yra trumpalaikiai. Siekite tikro gailestingumo ir ramybės, kurie ateina tik iš Dievo, ir tik tokiu būdu jūsų širdys bus pripildytos tikro džiaugsmo, ir tik taip jūs galėsite tapti taikos liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Aš esu jūsų Motina ir užtariu prieš savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ