Naujausias pranešimas


2016 m. rugėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus maldai. Tegul malda taps jums gyvenimu. Tik taip jūsų širdis prisipildys ramybės ir džiaugsmo. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs jausite Jį savo širdyje, kaip draugą. Jūs kalbėsitės su Juo, kaip su tuo, kurį pažįstate ir, vaikeliai, jausite poreikį liudyti Jį, nes Jėzus bus jūsų širdyje, ir jūs būsite suvienyti Jame. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2016 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

2016 m. rugsėjo 02 d. Mirjanai Dragićević-Soldo:

„Brangūs vaikai! Per mano Sūnaus valią ir per mano Motinišką meilę ateinu pas jus, mano vaikus, o ypatingai pas tuos, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Ateinu pas jus, kurie galvojate apie mane, kurie kreipiatės į mane. Aš teikiu jums savo Motinišką meilę ir atnešu savo Sūnaus palaiminimą. Ar jūsų širdys atvertos ir tyros? Ar pastebite mano buvimo ir meilės dovanas, ženklus? Vaikai mano, savo žemiškajame gyvenime sekite mano pavyzdžiu. Mano gyvenimas buvo skausmas, tylėjimas ir begalinis tikėjimas ir pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu. Nieko nėra atsitiktinio - nei skausmo, nei džiaugsmo, nei kančios, nei meilės. Visa tai yra malonės, kurias teikia jums mano Sūnus ir kurios veda jus į amžinąjį gyvenimą. Mano Sūnus laukia iš jūsų meilės ir maldos Jam. Kaip Motina, aš jus mokau: mylėti Jį ir melstis Jam - reiškia melstis savo sielos tyloje, o ne tik kalbėti maldas lūpomis. Tai pats mažiausias gražus gestas, padarytas mano Sūnaus vardan; tai kantrumas, gailestingumas, susitaikymas su skausmu ir auka, padaryta vardan kitų. Vaikai mano, mano Sūnus žvelgia į jus. Melskitės, kad ir jūs matytumėte Jo veidą ir kad jis būtų jums atskleistas. Vaikai mano, aš rodau jums vieną ir tikrą tiesą. Melskitės, kad ją suvoktumėte ir galėtumėte skleisti meilę ir viltį , kad galėtumėte būti mano meilės apaštalais. Ypatingu būdu mano Motiniškoji Širdis myli ganytojus. Melskitės už jų palaimintas rankas. Dėkoju jums.“

Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ