Rožinis

PASIRENGIMAS MIŠIOMS

Medjugorjėje Mišioms pasirengiama kalbant prieš jas rožinį. Kalbėdami vieną paslaptį po kitos, žvelgiame į Marijos ir Jėzaus gyvenimus, melsdami malonės gyventi bei veikti kaip Jėzus Marija. Svarbu pabrėžti, kad Marijos gyvenimas visada buvo sutelktas aplink Jėzų ir dabar sukasi apie Jį. Prieš Jėzaus pradėjimą, būdama jauna mergaitė žydė, Ji laukė Jo melsdamasi ir pasninkaudama, šaukdamasi Dievo, kad atsiųstų Mesiją. Ji nesivylė ir nelaukė, kad taps Išganytojo Motina. Po Jėzaus pradėjimo ir gimimo Ji patarnavo Jam kaip motina, mokytoja, globėja ir lydėjo Jį sielvarto metu. Galiausiai Ji kartu su Jėzumi džiaugėsi nuolatiniu Prisikėlimo džiaugsmu!

GARBINGOSIOS PASLAPTYS
Pirmoji garbingoji paslaptis: Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių

Jėzau, Tu prisikėlei. Tegu Tavo prisikėlimo šviesa nušviečia mano sielą.

( Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė..., O mano Jėzau...)

Antroji garbingoji paslaptis: Viešpats Jėzus žengia į dangų

Viešpatie, Tu įžengei į Dangų. Laimink mane ir visą pasaulį.

( Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė..., O mano Jėzau...)

Trečioji garbingoji paslaptis: Šventosios Dvasios atsiuntimas

Viešpatie Jėzau, Tu pripildei apaštalus Šventąja Dvasia. Atnaujink žemės veidą.

( Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė..., O mano Jėzau...)

Ketvirtoji garbingoji paslaptis: Dievo Motinos paėmimas į dangų

Marija, Tu buvai paimta į Dangų. Padrąsink mus ir būk mūsų viltis.

( Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė..., O mano Jėzau...)

Penktoji garbingoji paslaptis: Dievo Motinos karūnavimas danguje

Marija, Tu esi dangaus ir žemės Karalienė. Atvesk mus į ramybės kelią.

( Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė..., O mano Jėzau...)

Švęsti Mišias, reiškia išgyventi visą Velykų slėpinį: Kristaus gyvenimą, mirtį ir šlovę. Jei ko nors trūksta šiai visumai, ji nepilna. Tad tikintysis kiek tik įmanoma turi panirti šių šlovingų, iš tiesų vykusių įvykių slėpinyje, kad jo širdis ir dvasia iš tikrųjų būtų eucharistinės. Jei tai įmanoma, kalbėkite Rožinį net jei nebeturite laiko pasilikti bažnyčioje. Kalbėkite jį eidami, vairuodami ar keliaudami namo. Tegu šis kelionės laikas būna meditacijos metas. Savo širdyje kartokite maldavimus prieš kiekvieną paslaptį, o tada tylomis, susikaupę ir kupini meilės kalbėkite jas.

<<<grįžti atgal


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ